Debatt om äldreomsorg en fråga för Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska inte stå utanför den debatt som handlar om äldreomsorg. Låt därför 2012 bli året då vi engagerar oss för en äldreomsorg där respekt och värdighet är honnörsorden. Uppmaningen kommer från Carina Berglund, diakon i Ängelholm.

 

I år är det det europeiska äldreåret. Det är europeiska unionen som utsett år 2012 till det europeiska äldreåret i syfte att öka medvetenheten om vad ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer innebär. Låt därför 2012 bli det år då äldre människor visas respekt och bemöts/behandlas med värdighet. Låt 2012 bli det år då vi engagerar oss för en äldreomsorg där respekt och värdighet utgör honnörsorden.

Äldre människor ska inte behöva utsättas för den behandling och det bemötande som vi under hösten 2011 kunde läsa om i flera olika tidningsartiklar. En äldreomsorg där till exempel en 100-årig kvinna får sin egen knytnäve inkörd i sin mun, där personal slagit äldre på ett äldreboende eller där trygghetslarmet varit ur funktion i flera veckor, är inte acceptabelt. Det är inte acceptabelt även om det enbart skulle handla om ett antal enstaka tillfällen och att äldreomsorgen generellt är av god kvalitet. Vi måste därför arbeta för att något sådant inte händer igen, att äldre människor istället bemöts med respekt och värdighet.

Hur kan då sådant hända inom dagens svenska äldreomsorg? Sverige är ju det land inom OECD som satsar mest på pengar på äldreomsorg i förhållande till storleken på ekonomin. Det finns dessutom olika internationella och nationella dokument som beskriver äldres rätt till respekt och värdighet.                                                                                                          

Ett sådant dokument är Förenta Nationernas resolution 46/91, som innehåller en deklaration om Förenta Nationernas arton principer för äldre personer. Dessa handlar bl a om äldre människors rätt till ett värdigt och tryggt liv, människovärde, respekt för sina behov och privatliv, självständighet, självförverkligande, deltagande samt vård och omsorg.                     

Också Europeiska unionen poängterar i sina stadgar, artikel 25, äldres rätt till ett värdigt och oberoende liv. Så gör även socialtjänstlagen (2001:453). Där kan vi läsa om äldre personers rätt till ett värdigt liv och välbefinnande, den så kallade värdegrunden.                                              

 Även i Bibeln kan vi läsa om äldre människors rätt till respekt och värdigt bemötande. I 3:e Moseboken 19:32 står bland annat: ” För ett grått huvud skall du resa dig upp, och den gamle skall du ära.”, i Ordspråksboken 20:29: ”De ungas prydnad är deras kraft, och de gamla hämtar sin ära från erfarenheten.”

Trots stor ekonomisk satsning i jämförelse med övriga OECD-länder, trots ovan nämnda dokument så har uppenbart äldre personers värdighet ändå kränkts vid flera tillfällen på olika platser i Sverige. Äldre personer har inte visats den respekt som varje människa har rätt till. Är det så vi vill behandla våra medmänniskor? Är det så vi själva vill bli behandlade? ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12). Naturligtvis vill inte någon bli behandlad på sådant vis som beskrivits i de olika tidningsartiklarna, och en övervägande majoritet vill inte heller utsätta någon medmänniska för sådan behandling. Ändå händer det och riskerar att åter hända.                                                 

De kränkande händelser som rapporterats om i massmedia kan givetvis i vissa fall handla om att enskild personal har brustit i respekt och omdöme, har bristande kompetens och lämplighet. I flertalet av fallen står sannolikt orsaken att finna någon annanstans. En klar majoritet av personal inom hälso- och sjukvård samt handikapp- och äldreomsorgen är både lämpliga och kompetenta. De gör sitt bästa för sina patienter utifrån de förutsättningar som ges samtidigt som deras yrkesstatus är alltför låg. Frågan är då om personalen alltid får de förutsättningar som krävs för att ge en god, säker, värdig och respektfull vård. Är bemanningen tillräckligt hög? Värdesätts empatiskt förhållningssätt lika mycket som utförande av olika praktiska arbetsuppgifter? Får personalen handledning? Får dem möjlighet att diskutera människosyn, olika etiska dilemman och existentiella frågor?

Oavsett vad som är orsak till de missförhållandena som rapporteras in är det hög tid att uppmärksamma, åtgärda och förebygga kränkningar av äldre människors värdighet. Här ska Svenska kyrkan vara involverad. Svenska kyrkan är inte någon expert på äldreomsorg men det innebär inte att vi inte ska agera i frågor som rör äldreomsorgen.  Vi ska inte stå utanför debatt och samtal som handlar om äldreomsorg. Svenska kyrkan och framför allt diakonin och prästerskapet inom kyrkan, ska erbjuda sin kompetens inom områden som människosyn, etik och existentiella frågor. Svenska kyrkan kan till exempel

-        initiera till samtal både på lokal och nationell nivå avseende värdegrund inom äldreomsorgen

-        samtal enskilt och/eller i grupp om existentiella frågor

-        delta eller starta etiska ronder på äldreboende och inom hemsjukvården

-        erbjuda utbildning inom etik

-        delta i upprättande av värdegrundsdokument

Kanske finns det redan i dag församlingar som är delaktiga i olika samtal och/eller delar med sig av sin specifika kompetens i arbetet med att respektera äldres rätt till respekt och värdigt bemötande. Om så är fallet uppmanas Kyrkans tidning att göra reportage om dessa församlingar så att övriga församlingar kan följa i deras fotspår.

Carina Berglund

 • 4 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Hans-Erik Fredbäck

  Skriv debattartiklar i dagspressen!

 • Allan Karlsson

  Tack Carina för ditt inlägg. Detta om värdighet för oss gamla märks tydligt i Trosa församling genom diakonerna som är kyrkans utsträckta arm. Nu är de två och hinner mer med kontakterna utåt. Om jag vill så kan jag varje måndag träffa dem i församlingshemmet där de med husmors hjälp ordnar till en god lunch för många vuxna och många barn. Så kan vi då ta fram vad vi vill prata om, bekymmer och glädjeämnen. Ha det bra i din tjänst och tack ännu en gång hälsar Alllan Karlsson, förutvarande kyrkväktare i en 1200-tals kyrka.
  Min kära som dog 12 nov. 2009 hade i 2½ är bott på en denensavdelning i Trosa och där blev hennes värdighet den tiden väl omsedd. Vi var mycket noga med detta och personalen med som skötte henne på bästa sätt.

 • Therese Andrée

  Tack Carina för din fantastiskt fina artikel, du tar upp oerhört viktiga frågor och jag håller med dig helt och fullt. Jag tror att det är väldigt viktigt att Svenska kyrkan är en del av den här debatten ur både ett moraliskt, etiskt och mänskligt perspektiv. Fortsätt med ditt goda arbete, du är en inspiration för oss andra!

 • Jan Elmqvist

  Jo det är viktigt att Sv.kyrkan ska agera i äldre-frågor för att få ett kristet perspektiv på detta.
  I den församling jag tillhör har vi tagit ett steg för att försöka motverka de neddragningar, som man från kommunens sida har aviserat.