Kyrkohandbok

En kyrkohandbok som går i takt med samtiden

Förslaget till ny kyrkohandbok är gediget, väl processat och förankrat. Det anser debattören Mats Hermansson, domprost i Visby.

I Visby domkyrkoförsamling har vi länge haft fokus på frågor kring ett levande gudstjänstliv. Därför gläds jag åt att vi nu närmar oss dagen då vi får ta emot en ny, relevant och uppdaterad kyrkohandbok. Sedan 2012 har vi i församlingen fått pröva och reflektera kring de två förslag som föregått det förslag som revisionsgruppen nu lämnat till kyrkostyrelsen.

Vi känner oss delaktiga. Det har varit en omfattande process med många kunniga och engagerade inblandade – i församlingar, i stift och på kyrkokansliet. Över hundra experter inom olika områden har bidragit till slutprodukten. Att barnperspektivet alltmer kommit i förgrunden känns väldigt bra.

Förslaget bygger på en ekumenisk grundtanke som vuxit sig stark i många kyrkofamiljer i världen. Det handlar om gudstjänstens rytm; Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. Enkelt och pedagogiskt – med delandet av bröd och vin tydligt i centrum. Här finns nattvardsböner av olika karaktär, något för varje tradition som ryms i vår kyrka.

Musiken uppfyller uppdraget från kyrkomötet ”av glad, enkel och folklig karaktär”. Vacker instruktion! Här finns möjlighet till både igenkännande och nyskapande i en väl avvägd balans, här finns bredden som är viktig i en folkkyrka som vår. Gudstjänstordningarna för De kyrkliga handlingarna är välavvägda med till exempel en vigselordning som inkluderar samkönade par, ett exempel på att vi får en kyrkohandbok som går i takt med samtiden.

Delaktigheten i denna revision, som pågått i elva år, har varit större och öppnare än någon gång tidigare med bland annat tre remisser. Jag har upplevt en stor lyhördhet för inskickade synpunkter. Ändå har några få debattörer gett en helt annan bild och ofta i en väldigt tråkig ton.

Fastän den övervägande delen av remissinstanserna, inte minst inom Svenska kyrkan, varit positiva har några debattörer återkommit och återupprepat vad som kan kallas alternativa fakta. Exempel på detta kan vi läsa i Kyrkans Tidning (nummer 12/17). Där påstår musikvetaren Mattias Lundberg felaktigt att revisionsgruppens förslag inte bygger på expertkunskap. Det skulle naturligtvis vara förödande om så var fallet – men vem skulle vilja ha en sådan process? Tvärtom så är förslaget gediget, väl processat och förankrat. Det bygger på dagens gudstjänstfirande utifrån nuvarande kyrkohandbok och har involverat många sakkunniga.

I samma tidning menar prästen Mikael Löwegren att Svenska kyrkan riskerar att falla sönder om förslaget skulle antas av kyrkomötet i höst. I oktober 2014 uttrycker han i samma tidning kritik mot handboksförslaget för att det utmärks av ”teologisk mångfald”. Han skriver: ”Det låter fint men innebär att Svenska kyrkan i praktiken sönderfaller i olika fraktioner, var och en med sin egen gudstjänstordning”.

Det är ett märkligt påstående från en person som själv varit med och arbetat fram en alternativ handbok som man kallar ”Missale för Svenska kyrkan” och som bland annat innehåller centrala texter för sakramentens förvaltande, nattvardsböner och dopböner, som inte alls följer kyrkohandboken. Här kan man verkligen tala om att äventyra de gemensamma gudstjänstböckernas roll att värna en sammanhållen kyrka och ett gemensamt gudstjänstliv.

Jag ser fram emot att fira gudstjänst utifrån en kyrkohandbok som är väl rotad i traditionen och som samtidigt ger den gudstjänstfirande församlingen möjlighet att använda ord och musik som möter samtiden. I centrum är varken prästen eller kyrkomusikerns personliga preferenser utan församlingens gemensamma gudstjänstfirande med bön och lovsång till levande Gud.

Mats Hermansson
domprost i Visby

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Daniel

    Välformulerat av Mats Hermansson. Sätter ord på egna funderingar. Välbehövligt med en nyanserad debattartikel om kyrkohandboken som många kan stämma in i. Tack!

Mer inom samma ämne
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok