Kristna flyktingar

Open doors: Ge hotade kristna trygghetsboenden

Det är naivt att tro att konflikter i hemländerna upphör vid den svenska gränsen. Nu möter kristna flyktingar som flytt förföljelse i sina hemländer samma öde i Sverige, skriver Jacob Rudenstrand, styrelseledamot för Open Doors.

Kristna flyktingar som flytt förföljelse i sina hemländer möter nu samma öde i Sverige. Söndagen den 18 september i fjol planerade min församling i Stockholm, så som vi ofta brukar göra, för dop. Trots en välfylld dopgrav dök George, med bakgrund som muslim och som egentligen heter något annat, aldrig upp. Anledningen: Han låg på sjukhus. Efter att ha hängt ett kors runt sin hals, överfölls han av tidigare trosfränder på det asylboende han bodde på och knivskars.

Rapporter om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden har avlöst varandra under de senaste åren. Liknande händelser har skett på andra platser i Europa. I sin senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, betonar Europaparlamentet att ”kristna flyktingar rutinmässigt förföljs [i Europa] på grund av sin religion”. 

Under våren har Open Doors därför genomfört en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Totalt har 123 enkäter besvarats av kristna flyktingar som alla har utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro. En majoritet av de drabbade, 95 personer, har konverterat från en annan religion. 48 personer har konverterat i Sverige.

Tillsammans rapporterar de minst 512 incidenter. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Samtidigt är mörkertalet stort och bara 33 personer har polisanmält någon av händelserna på grund av rädsla för repressalier eller att man ansett att det inte hjälper.

De flesta förövarna är andra flyktingar eller immigranter, men de drabbade berättar även om händelser utförda av översättare och tolkar.

I ett läge där allvarlig kritik redan har riktats mot de sätt som Migrationsverket utrett om asylsökande som har genomgått en genuin kristen konvertering eller inte, eller vilka som identifierar sig som hbtq-personer, och därmed bär en hotbild över sig i sitt hemland, är rapportens uppgifter graverande. Om förövare finns bland personalen bör åtgärder inte stanna vid enbart ett plikttroget värdegrundsarbete.

Av undersökningens 123 deltagare har över hälften (53 procent) utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften (45 procent) har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.

Akuta situationer måste lösas. Därför behöver det finnas snabbare vägar till temporära trygghetsboenden för drabbade. De drabbades säkerhet och trygghet måste stå i fokus. I normala fall förväntas inte utsatta kvinnor bo i samma hem som de män som vill skada dem. Men för flyktingar gäller tydligen att brottsling och brottsoffer ska bo tillsammans.

Open Doors undersökning och andra rapporter illustrerar även att det finns ett tydligt behov av information till myndigheter om religionens betydelse och konsekvenser för många flyktingar. Många av de drabbade efterfrågar dessutom mer information om svensk lag, både för sin egen del men också för dem som förföljer. 

Då majoriteten av de drabbade har konverterat från en annan religion, finns det särskilda skäl att belysa konvertiters situation i Sverige. Just nu pågår exempelvis ett forskningsprojekt vid Göteborg universitet om hur personer som lämnar islam upplever sin situation i dagens Sverige. Diskrimineringsombudsmannen, som i november arrangerade en viktig kunskapskonferens om diskriminering av muslimer, bör även få i uppdrag att kartlägga diskriminering av kristna asylsökande.

En av de personer som Open Doors har intervjuat i sin undersökning säger: ”En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan.”

Ingen vill ha ett samhälle där människor delas upp utifrån religiös övertygelse, sexualitet, etnicitet eller nationalitet. Samtidigt är det naivt att tro att konflikter i hemländerna upphör vid den svenska gränsen.