Ingen fara på taket

Solceller är ett bra alternativ som bidrar till en hållbar energiutvinning. Det visar både installationerna vid Fläckebo kyrka och Haga slott.

Det råder dock en generell uppfattning om att Riksantikvarieämbetet säger nej till alla typer av solcellsinstallationer på exempelvis kyrkor vilket är felaktigt.
Förutsättningen är att installationen går att förena med ett bevarande av de kulturhistoriska värdena och att inte viktiga egenskaper påverkas eller förstörs.
Här finns det olika alternativ och lösningar vilket såväl länsstyrelserna som Riksantikvarieämbetet ser det som viktigt att vara med att bidra till. Vid Fläckebo kyrka och Haga slott har man valt att installera solceller på närliggande ekonomibyggnader i stället för på själva centralbyggnaden.

I det riksbekanta fallet, Fläckebo kyrka i Västmanland, tyckte både länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet att påverkan blev för stor då man ville lägga solceller på det brutna, plåttäckta taket, vilket kännetecknar den kyrkotyp som Fläckebo i dag representerar. Därför fick man avslag, även från regeringsrätten. Men ett annat, bra alternativ fanns alltså genom att solcellerna kunde läggas på en närbelägen ekonomibyggnad. Församlingen kunde på så vis förverkliga sina tankar om förnybar energi och ändå visa aktsamhet mot kulturmiljön.

Vid Haga slott i Stockholm placeras en solpanel på en ekonomibyggnad med flack taklutning mot en öppen gård. Genom placeringen av panelen påverkas upplevelsen av den utåtriktade exteriören inte alls. Exteriören mot gården påverkas, men i liten omfattning.
Exemplen ovan visar hur man kan placera solceller vid eller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men på ett sätt som tar hänsyn till de kvaliteter som finns hos byggnaden och i miljön.

I samtal med Svenska kyrkan undersöker Riksantikvarieämbetet vidare möjligheter att genomföra pilotprojekt för att utveckla miljö- och klimatanpassade energisystem och hitta nya lösningar. Bland annat deltar och stödjer Riksantikvarieämbetet, tillsammans med Svenska kyrkan och Energimyndigheten projektet Spara och bevara som är ett forsknings- och utvecklingsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet är att skapa en bestående kunskapsgrund och bidra till en långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet.

Markus Dahlberg
 antikvarie, Riksantikvarieämbetet

Camilla Althar-Cederberg
kontakt för " Spara och Bevara"
 Riksantikvarieämbetet