Kyrkomusiker

Replik: Ny utbildning i Svenska kyrkans regi inte lösningen

Kyrkomusikerexamen från högskola är en viktig kvalitetsgaranti. Men helt ny musikhögskoleutbildning i regi av Svenska kyrkan är inte lösningen. Nyckeln till framtiden är samarbete mellan de relevanta aktörerna, skriver Per Nilsson och Oskar Ekberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola, i en replik till Jonas Lindberg.

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH) instämmer till fullo med Jonas Lindberg (KT:s ledare nr 37) att Svenska kyrkan behöver kompetenta och välutbildade musiker, och att kyrkomusikern även fortsättningsvis måste vara en viktig person i församlingsarbetet. Vi instämmer även i att en kyrkomusikerexamen från en högskola är en viktig kvalitetsgaranti samt utgör en betydande merit vid olika typer av anställningar. Precis som KT ser vi att det i nuläget finns stora utmaningar för att säkerställa kompetensbehovet och en stabil utbildningssituation i framtiden.

En helt ny musikhögskoleutbildning i regi av Svenska kyrkan är däremot som vi ser det inte lösningen. Det är en orimlig och opraktisk väg att gå, av flera skäl, och Lindberg nämner själv processerna för examensrättigheter och tillståndsfrågorna, vid sidan av nämnda kompetens- och kvalitetsfrågor. Framför allt vore en sådan utbildning att gå över ån efter vatten, eftersom fullgoda alternativ redan existerar. Högskoleutbildning på den höga nivå som Lindberg efterlyser erbjuds redan idag i Stockholmsområdet av ESBH och Kungliga Musikhögskolan (KMH).

Vad som saknas är en gemensam struktur, och ett tillräckligt nära samarbete.

ESBH:s kyrkomusikerutbildning, före detta Sköndalsinstitutet och Sveriges första fristående kyrkomusikerutbildning, lockar idag med sin kvalitet och tradition flest kyrkomusikerstudenter i landet. I centrala Stockholm bedriver ESBH med stolthet utbildning med högskoleexamen och kandidatexamen i kyrkomusik på högsta nationella nivå.  Utifrån dagens situation på området ser vi därtill potential till utveckling.

Vi menar att nyckeln till framtiden är samarbete mellan de relevanta aktörerna. Med fokus på respektive kompetens kan Svenska kyrkan och högskoleutbildningarna på bästa sätt värna om och stimulera den framtida försörjningen av behöriga kyrkomusiker, på alla nivåer. Vi ser att det ligger i alla parters intresse att ge de studenter som söker sig till kyrkomusikeryrket bästa möjliga stöd.

ESBH står idag som enskild aktör formellt skild från Svenska kyrkan (och likaledes gör KMH). Vi är ändå övertygade om att de nära och goda relationerna som redan finns kan och bör utvecklas ytterligare. Tydliga strategier för att säkerställa olika utbildningsnivåer skulle genom ett samarbete mellan ESBH, KMH och Svenska kyrkans utbildningsinstitut skapa en naturlig och unik nationell utbildningstrappa, samt en geografisk och kunskapsmässig samlingspunkt i Stockholms och Uppsala regionen. Detta menar vi skulle vara den kraftsamling som Kyrkans Tidning efterlyser. Genom ett kraftfullt stöd till framtidens kyrkomusiker lägger Svenska kyrkan en viktig pusselbit till sin egen framtid. ESBH är för sin del beredd att bidra till detta.

Per Nilsson – rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Oskar Ekberg – professor i piano, utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Mer inom samma ämne
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker