Dra i nödbromsen!

KATASTROFVARNING. Om förslaget skulle antas vore det inget mindre än en katastrof för Svenska kyrkans identitet som kristen kyrka.

I debatten om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan har förslaget kallats historielöst. Andra inlägg har kritiserat bristen på sakkunskap och kompetens hos dem som arbetat fram den nya gudstjänstordningen.

Man har också pekat på den uppenbara oviljan från officiellt håll att ta in de kritiska röster som verkligen inte saknats.

Denna historielöshet, brist på kompetens och ovilja att ta in kritik är fenomen som bildar ett mönster.

Den underliggande grund­orsaken är Svenska kyrkans tilltagande självtillräcklighet. ­Oförmågan att lyssna till den stora kyrkliga traditionen och de andra kyrkorna över världen öppnar fältet för rent subjektivt tyckande.

Resultatet blir att Svenska kyrkan snart kanske upphör att vara ett samfund med ett gemensamt mässfirande som kan igenkännas av andra kyrkor som autentiskt.

Som förslaget ser ut ska utformningen av den vanliga gudstjänsten i större utsträckning vara lokalt varierad. Genom en mängd olika varianter för i princip varje moment och en stor möjlighet att välja vilka moment som över huvud taget ska vara med, upphör definitivt tanken på att Svenska kyrkan ska ha ett gemensamt sakramentsfirande. En omedelbar praktisk effekt blir att gudstjänstfirare inte kommer att kunna känna igen sig mellan olika församlingar. Men framförallt upphör kyrkohandboken att som helhet ge uttryck för kyrkans gemensamma tro.

Svenska kyrkan har en definierad bekännelse och lära. Den uppstår inte i det ögonblick prästen skall formulera en bön vid altaret. Sökandet efter vad som är den gemensamma kärnan i denna tro kännetecknar den ekumeniska rörelsens arbete för kyrkornas enhet sedan efterkrigstiden. Framstegen har varit betydande genom dels förnyade studier av historien, dels olika typer av dialog och samtal samfunden emellan. Det har vuxit fram en långtgående konsensus, som fått sitt hittills främsta uttryck i Kyrkornas världsråds stora konvergenstext ”Dop, Nattvard, Ämbete” från 1982, det så kallade Limadokumentet. Självklart har detta inneburit att de olika kyrkorna också utmanats att se på de egna gudstjänstordningarna i ljuset av denna fördjupade gemensamma förståelse.

Men i praktiken visar sig dessa ekumeniska landvinningar betyda slätt intet när Svenska kyrkan skall arbeta fram en ny mässordning. Vi delar gudstjänstens bärande moment med resten av kyrkan – och detta måste komma till synes i hur de formuleras. Dessa gemensamma mässmoment är ett sammanhållande band som inte hur som helst kan ersättas av nyformuleringar med liten eller ingen förankring i de bibliska texterna. De nyskrivna texterna vittnar påfallande ofta om en ytlig förståelse av de olika momentens funktion. Detta gäller framför allt de fasta mässpartierna och den stora så kallade nattvardsbönen, men även många andra av förslagets texter. Den bristande förankringen i den stora kyrkliga trostraditionen blir allt som oftast uppenbar.

I elfte timmen har debatten nu, trots kyrkoledningens försök att vifta bort frågorna, äntligen lossnat något. Den antagna tidsplanen är uppenbart orealistisk. Att börja frisera det nuvarande förslaget duger knappast: problemet ligger i de fundamentala utgångspunkterna. Mer än något annat utmärks handboksförslaget av vad som kallas ”teologisk mångfald”. Det låter fint men innebär att Svenska kyrkan i praktiken sönderfaller i olika fraktioner, var och en med sin egen gudstjänstordning. Om det föreliggande förslaget skulle antas vore det inget mindre än en katastrof för Svenska kyrkans identitet som kristen kyrka. Det är hög tid att dra i nödbromsen.

Mikael Löwegren, präst
Mikael Isacson, präst, TD
redaktörer för ”Missale för Svenska kyrkan” (Artos förlag 2008)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Lunds stift
Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift