Norge

Här hittar du alla våra artiklar om Norge och Norska kyrkan.

Den Norska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund i Norge. Mot slutet av 2021 var nästan två tredjedelar av Norges befolkning, 64,9%, medlemmar i denna kyrka. Dess ledningsstruktur omfattar ett biskopskollegium och ett kyrkomöte, med preses som den främsta företrädaren för kyrkan sedan maj 2020. Preces ställning liknar den som innehas av de lutherska ärkebiskoparna i Sverige och Finland, det vill säga främst bland jämlikar.

Historiskt sett har den Norska kyrkan varit statskyrka, en position som stöds av både grundlagen och särskild lagstiftning. Men från och med 2012 har kyrkan erhållit en mer självständig ställning, vilket innefattade att den norska regeringen upphörde med att direkt utnämna biskopar. Den 1 januari 2017 genomgick Norska kyrkan en betydande förändring när den och dess församlingar blev egna juridiska personer, vilket avslutade deras tidigare roll som delar av statlig respektive kommunal förvaltning.

Ytterligare reformer och organisationsförändringar har genomförts sedan dess, inklusive arbete av det så kallade Müller-Nilssen-utskottet som under våren 2021 föreslog ny organisering för att ytterligare minska banden till den kommunala förvaltningen. Sedan början av 2021 styrs Norska kyrkan av en ny lag, trossamfunnsloven, som berör alla trossamfund men innehåller specifika stadgar för den Norska kyrkan.

Trots dessa förändringar fortsätter Norska kyrkans verksamhet att vara offentligt finansierad, med betydande bidrag från både staten och kommunerna. Under 2020 utgjorde statliga bidrag nästan hela den nationella nivåns budget för kyrkan, och även Oslo kirkelige fellesråd mottog betydande medel från både kommunen och staten. Bidragen, som beslutas årligen genom budgetprocesserna, är avgörande för kyrkans ekonomi och möjliggör fortsatt verksamhet och service till medlemmarna.

Norge

Norska kyrkans vapen. Foto: Den norske kirke