Alla ska kunna läsa barnkonsekvensanalysen

Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Persson – Ekström, Rolf Hansson ( SD, Malmö

Barnkonsekvensanalysen ska vara inkluderade i underlaget till kyrkorådet och kyrkofullmäktige och vara tillgängliga för allmänheten. 

Enligt Kyrkoordningen 4 kap. 4§ ”ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut”. Man kan tolka detta som att en barnkonsekvensanalys ska tas fram som underlag inför de beslut som kyrkorådet och kyrkofullmäktige tar. Men det har visat sig att så inte är fallet.

När beslutet om försäljningen av Andreasgården togs i Malmö pastorats kyrkofullmäktige i november 2020 saknades barnkonsekvensanalys. Även när kyrkorådet beredde ärendet saknades barnkonsekvensanalys.

Därför överklagade undertecknad beslutet till domkapitlet som i sitt svar menade att ”det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om vilka handlingar som ska bifogas kallelsen till ett kyrkofullmäktigesammanträde”.  Det innebär att en barnkonsekvensanalys kan tas fram och sedan placeras på en hylla utan att de som tar besluten någonsin ser denna barnkonsekvensanalys. Då kan man fråga sig vad syftet med en barnkonsekvensanalys är om beslutsfattarna inte ska ta del av den överhuvudtaget.

När det gäller barnkonsekvensanalysen av försäljningen av Andreasgården är det även anmärkningsvärt att den dök upp först efter att beslutet överklagats. Den fanns inte tillgänglig under hela beslutsprocessen, trots att den enligt dateringen upprättades 50 dagar innan beslutet i kyrkofullmäktige. Med andra ord så skulle ingen kyrkopolitiker någonsin sett barnkonsekvensanalysen om beslutet inte överklagats.

När Svenska kyrkans överklagandenämnd behandlade detta ärende menar överklagandenämnden att ”den barnkonsekvensanalys som upprättats i ärendet borde lämpligen ha varit tillgänglig för kyrkorådet och kyrkofullmäktige i samband med ärendets behandling.” 

Därmed är praxis inom Svenska kyrkan att barnkonsekvensanalys ska upprättas och ”lämpligen” användas som underlag. Men det är fortfarande valfritt att ha med barnkonsekvensanalysen i kyrkorådets och kyrkofullmäktiges underlag.

Barnkonsekvensanalysen kan upprättas och helt enkelt läggas i en låda, utan att beslutsfattarna någonsin ser den. Detta skulle inte strida mot Kyrkoordningen enligt den praxis som finns idag.

Denna tolkning av Kyrkoordningen är självklart problematisk. Varför tar man fram en barnkonsekvensanalys om den inte är ämnad att fungera som underlag för de som fattar beslut i ärendet som barnkonsekvensanalysen berör?

Barnkonsekvensanalysen måste finnas med i kyrkorådets beslutsunderlag samt finnas med i det underlag som kyrkorådet hemställer till kyrkofullmäktige. Barnkonsekvensanalys är underlag och ska användas som underlag. Det kan inte vara meningen att man upprättar barnkonsekvensanalyser och sedan gömmer undan dem tills någon överklagar ett beslut.

Därför har Sverigedemokraterna lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där vi föreslår att barnkonsekvensanalysen ska vara inkluderade i underlaget till kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Vi vill även gå ett steg längre. Ärenden i Svenska kyrkan som kräver en barnkonsekvensanalys är ofta ärenden som många har synpunkter om, och som berör många människor. Därför menar vi att barnkonsekvensanalysen ska vara tillgänglig för allmänheten. Ska man sälja en prästgård eller församlingshem så ska kyrkan lägga upp barnkonsekvensanalysen på hemsidan så de som berörs lätt kan läsa vad konsekvenserna blir för barnen när beslutet tas.

Det räcker inte med att endast prata om barnkonventionen eller ta fram handböcker om barnkonsekvensanalys. Tanken är ju att barnkonsekvensanalys ska fungera som underlag för att beslutsfattare ska beakta barnets rättigheter. Om detta inte sker är det ju inte någon mening med att ta fram en barnkonsekvensanalys överhuvudtaget.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd

Lisbeth Persson – Ekström (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Rolf Hansson (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.