Familjerådgivningens del i arbetet mot våld i nära relationer

Kajsa Larsson Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening
Kyrkans familjerådgivnings mottagning på Södermalm ligger i angränsande lokaler till Relationsvåldscentrum. Foto: Kajsa Larsson

Vid Kyrkans familjerådgivning är vi alltid uppmärksamma på våld i nära relationer.

Kyrkans familjerådgivning har hållit öppet under hela pandemin. Det vi vet är att de som kommit för samtal har uppskattat det. Möjligheten till digitala samtal har funnits för de som önskat det. Kyrkokansliet har för Familjerådgivningens räkning tagit fram en säker plattform för dessa samtal.

Det vi även vet är att våldet i hemmet har ökat under pandemin. Kvinnor och barn har varit mer utsatta när samhällets skyddsfunktioner som skola och arbetsplatser stängts ned. Kvinnor och barn blir mer utsatta för kontroll, våld och hot i hemmen.

Vid Kyrkans familjerådgivning är vi alltid uppmärksamma på våld i nära relationer. Familjerådgivarna har utbildning i dessa frågor. Vid första samtalet i telefonen ställs alltid frågan om varför paret kommer, vad de behöver prata om. Vi har en förståelse för att våld inte alltid kan benämnas även om det förekommer.

I en del fall har par blivit rekommenderade från annan instans att söka familjerådgivning utifrån att det framkommit att våld finns. Det kan vara från MVC, BVC, vårdcentraler, kyrkan eller annan aktör. Skulle det framkomma i det första telefonsamtalet att någon form av våld finns i relationen, hänvisas ofta den som ringer till att söka stöd inom socialtjänsten. Viktigast är att först säkra skydd för kvinnan och barnen.

Kyrkans familjerådgivnings mottagning på Södermalm ligger i angränsande lokaler till Relationsvåldscentrum. Relationsvåldcenter finns på olika platser och samverkar i sin tur med olika aktörer i samhället för att förebygga och erbjuda skydd, stöd och behandling för den som blir utsatt för våld eller utövar våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.

En grundtanke är att familjerådgivning kan vara mycket svårt, ofruktbart och i värsta fall förenat med fara i de relationer där kontroll och våld förekommer. I dessa relationer är möjligheten för den våldsutsatte att berätta öppet om sin verklighet starkt begränsad

Om paret själva vidhåller att de önskar komma på samtal har vi på Södermalmsmottagningen möjlighet att vara två terapeuter i samtalet. Detta för att kunna vara två som kan dela en bedömning av situationen. Vi har även möjlighet att efter första samtalet kunna erbjuda parterna enskilda samtal. Allt detta behöver ske med en riskbedömning gällande vad som kan sägas i rummet och vad som kan ske efter samtalet.

Kyrkans familjerådgivning har som hela Svenska kyrkan barnen som ett prioriterat område för vårt arbete. Att sätta barnens trygghet och skydd först är vårt främsta mål. I samtalen som hålls är barnen i fokus och i de fall där vi förstår att barn upplever våld i hemmet görs en anmälan till Socialtjänsten.

Allan Wade, kanadensisk familjeterapeut och forskare kring ämnet våld i nära relation har gjort en uppdelning mellan två olika typer av våld i nära relation. Det ena kallar han ”Intim terrorism” som handlar om att den ena partnern utsätter den andre för kontroll och olika former av våld under lång tid och som ofta trappas upp. Den andra formen kallar han ”Situationellt våld” och är ett enstaka våld som uppstår i en krissituation som kan handla om att en otrohet uppdagas eller att en part plötsligt berättar att hen vill skiljas. I detta fall har våldet inte föregåtts av kontroll eller upptrappat våld, utan kommer plötsligt och oväntat för båda parter. Detta våld är naturligtvis lika oacceptabelt men går att arbeta med på annat sätt i familjerådgivning. Även här kan anmälan till Socialtjänsten behöva göras.

Kyrkans familjerådgivning tar förutom par även emot många enskilda personer för samtal. I dessa fall kan man komma för att man behöver bearbeta en relation till sin partner som man inte får med sig till parrådgivning eller för att man behöver bearbeta en relation på egen hand. Inte så sällan kommer någon som lever i en relation som innehåller våld för att kunna förstå vad man är med om och få hjälp att kunna lämna relationen. I många fall kommer människor som upplevt våld i nära relation, ibland som barn, ibland i en relation för länge sedan, och som efter en tid behöver hjälp att bearbeta detta.

Att ha varit utsatt för våld i en nära relation, som barn eller vuxen, påverkar en människas liv på både kort och lång sikt, våldet sätter spår som kan behöva bearbetas i många faser av livet.

Kajsa Larsson
Familjerådgivare vid Kyrkans familjerådgivning
Orf. i KYFA: Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening

Kyrkans familjerådgivning har
som hela Svenska kyrkan barnen som ett prioriterat område för vårt arbete

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.