Kyrkans klassiker

Bakgrund: Kyrkans undervisning kräver konkreta uttrycksformer. Metoder och material hjälper pedagogiken och teologin att ta kropp. Därför lanseras nu KT:s Kyrkans klassiker. Det är en konkret satsning på lärande och undervisning som riktar sig rakt in i de centrala delar i kristen tro och kyrkans liv.

En klassiker är en vanlig benämning för en traditionsrik företeelse, till exempel återkommande idrottstävlingar. Även om det finns likheter med idrottsklassiker (målmedvetenhet, uthållighet och diplom) erbjuds den kyrkliga klassikern bara som gåva, inte som krav. Det är heller inte den egna prestationen som står i centrum utan vilan, rytmen och Guds handlande i och genom kyrkans olika praktiker.

Förhoppningen är att människor ska upptäcka mer av kyrkans tro och liv. Syftena och målgrupperna är flera:
- Fördjupning, som när ett arbetslag eller ett kyrko-/församlingsråd antar utmaningen att under året genomföra Kyrkans klassiker. Som ett komplement till diverse stegtävlingar och cykelutmaningar.
- Folkbildning, som ett konkret pastoralt erbjudande till människor och grupper man möter, såsom dopfaddrar eller konfirmandföräldrar.
- Förberedande, som en introduktion till människor som av olika anledningar vill lära känna Svenska kyrkans tradition, kanske nya svenskar, personer från andra samfund eller vuxenkonfirmander.

Men är inte tron en gåva från Gud mina egna handlingar förutan? Är inte Kyrkans klassiker ett uttryck för ett slags gärningsrättfärdighet? Tvärtom. Den kristna traditionen är full av råd för att utveckla och bibehålla en gudsrelation. Att tro att en fungerande gudsrelation är ”oberoende av egna ansträngningar kan leda till en särskild form av uppgivenhet”, skriver biskop Karin Johannesson i boken Inomkyrklig sekularisering (2018). Också i den svenskkyrkliga kontexten finns gott om konkreta anvisningar. Det gäller historiskt och in i vår tid, till exempel med biskop Johan Dalman Trons tre tumregler (2017) eller På Kammarn, som är biskop Karin Johannessons Youtubekanal om andlig återhämtning (2019–2020). Men råden kommer inte bara från biskopar, utan går även igen i klassisk konfirmandpedagogik där trons fyra B:n – bibel, brödsbrytelse, bön, brödra- och systergemenskap – beskrivs som väsentliga för att tron ska stå stadig.

Vad är då utmärkande för ett kristet liv och hur förpackas en kyrklig klassiker så att så många som möjligt känner igen sig och sin kyrka? Tanken är att alla som vill ska kunna genomföra en klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och i ett hem där det finns en bibel och en psalmbok, vilka ju annars går att låna i de flesta församlingar.

Innehållet ska både vara enkelt och centralt, samt representera ett allmänkristet arv.

Tillbaka

Ladda ner folder här

Tolkningsnyckel för bibeltexterna: