Camilla Lif ledamot i coronakommissionen

Camilla Lif. Foto: Marcus Gustafsson.

Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling, är med och utreder de svenska pandemiåtgärderna.

 – Jag har ett stort arbete framför mig i att samla in alla de klokheter som finns i samfund och i ideella organisationer.

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av pandemin. Ordföranden för kommissionen är Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Bland ledamöterna finns prästen Camilla Lif. 

 – Jag är lite förvånad över att frågan gick till mig, men känner mig hedrad. 

 – Jag gissar att jag är inbjuden både som en representant för civilsamhället och för att reflektera etiskt kring människosynsfrågor i hanteringen av coronaviruset.

Kommissionen ska utvärdera hur krissamordningen fungerat och vilka effekterna blivit av de åtgärder som vidtagits av regering, myndigheter, regionerna och kommunerna. En jämförelse ska också göras med andra länders hantering av pandemin. 

 – Vi ska försöka se vad som har hänt, vad som har gått snett och varför. Från kommissionen kommer det sedan komma olika förslag för hur man kan rusta sig för nästa kris, säger Camilla Lif.

Hur ska arbetet gå till?

 – Nu kommer ordförande Mats Melin att anställa människor vid ett sekretariat som ska bistå den här kommissionen och han kommer återkomma till oss efter semestrarna.  Sedan ska vi träffas cirka fyra gånger per termin och emellan de mötena ska vi förmodligen läsa underlag. 

I regeringsdirektivet ingår att titta på det offentligas samarbete med näringsliv och civilsamhälle. Kommissioner ska utvärdera hur väl myndigheter, regioner och kommuner lyckats ta tillvara på det stöd som erbjudits, samt om det offentliga stödet till civilsamhället varit ändamålsenligt. 

 –  Jag har ett stort arbete framför mig i att samla in alla de klokheter som finns  i samfund och i ideella organisationer. Jag är inte en expert, utan en representant.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2022 och innan dess ska två delredovisningar lämnas. Den första ska ta upp smittspridningen inom äldreomsorgen och vara klar 30 november 2020. 

 – Det finns goda skäl att fundera på hur vi har kommit hit, att äldreomsorgens organisation har fått de här konsekvenserna som den fått nu under pandemin. 

Utöver uppdraget som kyrkoherde arbetar Camilla Lif som skribent och hörs i Sveriges radios ”Tankar för dagen”, ”Helgmål” och ”Spanarna”. 

 – Min ambition är att fortsätta jobba som vanligt men att inte åta mig så mycket annat framöver. Jag kommer fortsätta att vara tillförordnad kyrkoherde.

Fakta: Övriga ledamöter i kommissionen

Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.

Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt – docent.

Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Taggar:

Corona Präst