Rune Imberg får tillbaka kragen av överklagandenämnden

Foto: Måns Langhjelm/TT, Johannes Frandsen

Rune Imberg har fått rätt mot Göteborgs domkapitel.

Svenska kyrkans överklagandenämnd upphäver domkapitlets beslut att avkraga prästen.

– Det här är en stor lättnad för hela Svenska kyrkan, säger advokat Andreas Stenkar Karlgren, Rune Imbergs ombud. Beslutet är en uppmaning till bland annat kyrkostyrelsen. Hur ska präster och minoritetsgrupper hanteras framgent?

Beslutet att förklara Rune Imberg obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst fattades den 17 januari. Sedan den 14 oktober är han återigen behörig att utöva vigningsstjänsten.

Rune Imberg hade i en skrivelse i april i fjol deklarerat att han inte kunde "i någon väsentlig mening se Rappmann som min biskop". I fortsättningen skulle han uteslutande erkänna biskopen i Missionsprovinsen som sin förman och biskop.

Beträffande sin andliga tjänsteutövning ansåg han sig stå under tillsyn av biskopen i Missionsprovinsen, inte under domkapitlet och biskopen i Göteborgs stift. I Missionsprovinsen lever "Svenska kyrkan vidare i genuin gestalt", ansåg han.

Detta ledde, efter några turer, till att domkapitlet fattade beslut om avkragning, ett beslut som nu är upphävt.

Rune Imberg är beredd att underkasta sig biskopens tillsyn i administrativa frågor men kan inte se henne som sin andliga ledare.

Överklagandenämnden skriver i sitt beslut att bara för att han uttrycker åsikter som inte är förenliga med Svenska kyrkans nu gällande ordning, medför det inte att han kan anses ha brutit mot sina vigningslöften.

"Rune Imbergs uppgift om att syftet med skrivelsen varit att få till stånd en dialog med biskopen och stiftet om Svenska kyrkans relation till präster som inte bejakar präst- och biskopsvigda kvinnor, kan inte lämnas utan avseende. Det går därmed inte att med tillräcklig grad av säkerhet dra slutsatsen att han i handling är eller kommer att vara illojal mot Svenska kyrkans nu gällande ordning eller att han inte accepterar eller kommer att acceptera att stå under tillsyn av nuvarande biskop och domkapitel i Göteborgs stift", skriver Överklagandenämnden.