Kyrkohandbok

Ingen motsättning att verka på flera nivåer

DEBATT. De olika sammanhang som vi biskopar verkar inom är ingen motsättning, skriver biskop Eva Nordung Byström i sin replik till Tomas Appelqvist.

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka. Det betyder att biskoparna har ett specifikt uppdrag och ansvar. Utifrån detta uppdrag och ansvar deltar de på olika sätt i stiftens arbete och tillsammans i biskopsmötet också i processerna med en ny kyrkohandbok. I beredningen av grundläggande teologiska och ekumeniska frågor ska biskopsmötet yttra sig, så alltså även när det gäller kyrkohandboken. 

Sedan är det kyrkomötet som efter läronämndens yttrande och gudstjänstutskottets arbete tar slutlig ställning till det nya reviderade kyrkohandboksförslaget. I läronämnden ingår biskopsmötet och i gudstjänstutskottet är biskoparna representerade.

I första hand är det texterna i handboksförslaget som ger uttryck för vår tro, bekännelse och lära, men förstås i samverkan med musiken. Detta har läronämnden och gudstjänstutskottet att ta ställning till innan kyrkomötet fattar beslut. Biskopsmötet har möjlighet att stoppa beslut som man anser strider mot kyrkans ordning och bekännelse. Detta är en del av biskopsmötets speciella roll i beslutsprocessen.

Biskoparna är också, som ordförande, ledamöter i stiftsstyrelsen och domkapitlet i sina respektive stift.  Ingen biskop svarar därför ensam och personligen på de remisser som skickas till stiften, det görs i demokratisk ordning. 

De olika sammanhang som vi biskopar verkar inom är ingen motsättning, utan vår möjlighet att bidra med teologiskt perspektiv i diskussion och beslutsfattande på flera nivåer.

Det svar som getts från Härnösands stift i den senaste remissomgången refereras inte korrekt i debattartikeln. Stiftsstyrelsen och domkapitlet i Härnösands stift har uttryckt tveksamhet till urvalet av musik i serie B-E, men samtidigt påpekat att delar av denna gudstjänstmusik redan används i flera församlingar i stiftet. En möjlighet, som framförs i remissvaret, är att behålla serie A, i övrigt ha fasta texter och släppa den musikaliska gestaltningen av dessa fri.

I det liggande handboksförslaget är det också tydligt att texterna inte får ändras men att annan musik kan förekomma.

Med anledning av en skrivelse till biskopsmötet från biskop emeritus Carl Axel Aurelius diskuterades vid mars månads möte förslaget att endast göra ett tillägg till nu gällande kyrkohandbok. Att vi inte fann det genomförbart är en logisk slutledning av olika tidigare tagna beslut som berör gudstjänstfirandet och knappast ett föregripande av läronämndens arbete.

Låt oss nu låta vår kyrkas beslutsprocess ha sin gång. Varje stift har kyrkomötesledamöter som röstats fram vid kyrkovalet. Allas våra röster och villighet att ställa upp i den demokratiska processen påverkar vad vår kyrka är och blir. Jag hoppas att alla som vill bidra till Svenska kyrkans liv och utveckling finns med och tar ansvar i den processen.

Låt oss verka för ett gudstjänstliv fyllt av glädje, delaktighet och den Heliga Andens närvaro.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok