Ett beslut som kan ändra Svenska kyrkan i grunden

Organisatörer för gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström.
Överklagandenämnden ska i dagarna ta ställning till stiftsstyrelsens beslut att säga upp biskop Eva Nordung Byström. Foto: Johannes Frandsen

Häver överklagandenämnden inte beslutet att säga upp biskop Eva Nordung Byström förändras kyrkan i så stor omfattning att kyrkoordningens förståelse och beskrivning av Svenska kyrkan inte längre gäller. Stiftets och nationell nivås funktion blir helt annorlunda än idag. Vigningstjänsterna som utgår från biskopsfunktionen måste omformuleras. Vi menar att överklagandenämnden i ett slag kan ändra Svenska kyrkans konstitution i grunden.

Om Svenska kyrkans överklagandenämnd släpper fram beslutet att avskeda biskop Eva Nordung Byström blir samtliga biskopar i Svenska kyrkan till marionetter. Beslutet att avskeda biskopen har förändrat biskoparnas ställning i kyrkan. Det är alltså mer än enbart en fråga om personlig anställning.

Stiftsstyrelsen har varit fast besluten att säga upp biskop Eva Nordung Byström. Frågor och kritik har mötts med tystnad och bortförklaringar. Vi har beskrivit hur maktdelningen mellan domkapitel, stiftsstyrelse och biskop förändras om man avskedar biskopen. Styrelsen har inte förstått kyrkans väsen, biskopens roll och sitt eget uppdrag.

Kyrkorättsexpert Gunnar Edqvist menar att det handlar om en enkel teknisk arbetsgivarfråga. Han gör jämförelser, bland annat med kyrkoherdar, som vi vill bemöta.

Vigningstjänsten behandlas i var sitt kapitel i kyrkoordningen. Präst och diakon kan skiljas från anställning i en arbetsrättslig process.

Kyrkoordningen tar upp vigningstjänstens särställning och att kyrkoråden inte begår våld mot den. För biskopar finns inte det reglerat. Edqvist menar att man då kan säga upp på liknande sätt. Om kyrkoordningen hade menat det skulle man gjort likalydande skrivningar för biskop, diakon och präst. Den möjligheten finns varken med i förarbeten eller den färdiga kyrkoordningen. Det är endast när Svenska kyrkans ansvarsnämnd skilt biskop från vigningstjänsten som stiftsstyrelsen kan avsluta anställningen. Utnämningen av biskop är också annorlunda än för präst och diakon, vilket inte ska relativiseras.

Edqvist bortser från att kyrkorätten utgår från kyrkans väsen och tradition. Biskoparna är enhetens tecken och bärare. Docent Klas Hansson har visat att biskopsfunktionen är en nödvändig del i kyrkan och inte endast en ceremoniell funktion. Tillåter överklagandenämnden att man frångår kyrkoordningens intention upphör Svenska kyrkan att vara episkopal.

Vi utgår från att nämnden ser till helheten och inte delar Edqvist tolkning om vad som inte står i oskrivna paragrafer. Vi kan bara förstå kyrkoordningens tystnad som att det inte är menat att en stiftsstyrelse kan säga upp en biskop, annat än om hen skiljs från uppdraget att utöva vigningstjänsten.

Stiftsstyrelsen bortser från detta. Under fullmäktigesammanträdet 26 november ställdes frågan om biskopsuppdraget i den nu uppkomna situationen av Anders Gustafsson. 1:e vice ordförande Kenneth Norberg svarade att; ”Ni får väl prata med [nomineringsgrupperna], inte med fullmäktige. Jag måste tänka till lite, innan jag kan svara på den här frågan.” Stiftsstyrelsen förpassar frågan till slutna rum som ett personalärende.

1:e vice ordförande anser att frågan kommit plötsligt och vill ”tänka lite till”. Vi vill påminna om att vigningstjänsten, antagna präst- och diakonkandidater, kyrkoråd, församlingsbor samt medarbetare runt om i Härnösands stift pekat på denna viktiga aspekt. Debatter och ledare har ställt frågor och problematiserat biskopens ställning. I överklagan och de två begäranden om beslutsprövning till överklagandenämnden har biskopsuppdraget betonats. I yttranden som inkommit har det allsidigt belysts. Det har funnits god tid att ”tänka till”.Nä.

Biskopsmötets uttalande 8 november säger att biskopen föregår stiftet. Stiften och kyrkan samlas kring biskopen. De initierar att kyrkoordningen behöver skrivas om.

Överklagandenämndens beslut kommer att avgöra hur och i vilken omfattning kyrkoordningen ska skrivas om. Beslutar de i enlighet med klagande och häver beslutet med avseende av både brist i beredning och att man saknar befogenhet. Då kan förtydligande göras. Blir överklagandenämndens beslutet att häva med hänvisning till bara delar av klagandens punkter, kan andra förtydliganden behövas.

Häver överklagandenämnden inte beslutet förändras kyrkan i så stor omfattning att kyrkoordningens förståelse och beskrivning av Svenska kyrkan inte längre gäller. Stiftets och nationell nivås funktion blir helt annorlunda än idag. Vigningstjänsterna som utgår från biskopsfunktionen måste omformuleras. Vi menar att överklagandenämnden i ett slag kan ändra Svenska kyrkans konstitution i grunden.

Vi uppmanar därför stiftsstyrelsen att ta den av biskopen utsträckta handen till försoning. I annat fall bör man ställa sina platser till förfogande. Kan man inte samarbeta bör man gå.

Vi känner förtröstan i att överklagandenämnden kommer att hantera ärendet utifrån hela kyrkoordningen, kyrkans väsen och de av kyrkoordningen angivna bekännelsedokumenten, samt de ekumeniska överenskommelserna.

Ulf Söderlind
komminister, Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat
Kerstin Strömberg 
präst, Jämtland
Andreas Sundström
kyrkoherde, Sköns församling
Tova Hellström
diakon, Själevad, Mo och Björna pastorat
Organisatörer för gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström. Gruppen består av cirka 200 präster, diakoner och antagna kandidater i Härnösands stift

Vi uppmanar därför stiftsstyrelsen att ta den av biskopen utsträckta handen till försoning. I annat fall bör man ställa sina platser till förfogande.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.