Fundamentalistisk tolkning – men bara av handboken

Lennart Koskinen seniorbiskop

Vilken skillnad det är mellan den påbjudna handboksfundamentalismen när det gäller begravningar, och den frihet som gäller för Bibeltolkning

 

Så har det hänt igen. En pension­erad präst åtar sig begravningsakten av en gammal vän.
Denne hade detaljerat skrivit ner sina önskemål och ­familjen vidarebefordrade dessa. Själv teolog hade den avlidne en del synpunkter på handbokens ­formuleringar gällande begravningsgudstjänsten, och kom med en del enkla förslag på tillämpningar av dessa.

 genomfördes enligt önskemålen och officiantens tydligt kristocentriska förkunnelse upplevdes av de när­varande som både genuin och teologiskt genomtänkt.

Någon anmälde ändå prästen till domkapitlet för avsteg mot handbokens ordning. Prästen fälldes och fick en erinran av sitt domkapitel. Inte så dramatiskt kanske man som utomstående kan tycka, men för den som har levt hela sitt vuxna liv i kyrkans värld med stor respekt för högvördiga domkapitlet är det en rejäl örfil. Men också en ännu värre signal till alla andra som lyhört försöker utforma begravningsgudstjänsten med hänsyn till både den avlidne och sörjande.

Händelsen väcker många både principiella och praktiska frågor.
Den nuvarande ordningen har bara två alternativ; borgerlig ­begravning – eller kyrklig enligt Svenska kyrkans handbok. Varje avsteg från den gör att akten skall ses som borgerlig, där friheten är total. Vem som helst kan förrätta en sådan – utom den som är ämbetsbärare och därmed lyder under ett domkapitel. Allt fler ­familjer väljer också en ”borgerlig” begravning, men med inslag av både psalmer och böner, men alltså utan präst närvarande.

Vad ska alltså en präst som den ovannämnda göra? Starka pastorala skäl och respekt för den avlidnes genomtänkta önskemål avgjorde valet. Den avlidne teologen ville under inga omständigheter ha en borgerlig begravning, något som också hade varit ytterst stötande för hans familj, anhöriga och vänner. I stället utgick han från handbokens ordning men gjorde några mindre förändringar. Heder åt honom, säger jag som gammal biskop.

Borde inte domkapitlet ha gjort samma bedömning, utan att för den skull kasta den trygghet och förutsägbarhet handboken ger åt sidan?

Både som gammal prästutbildare och biskop, liksom numera trogen kyrkobesökare, har jag säkert lyssnat på ett drygt tusental predikningar genom åren. Det som slår mig är vilken skillnad det är mellan den påbjudna handboksfundamentalismen å ena sidan och den totala frihet, för att inte säga ibland teologiskt godtycke, när det gäller tolkningen av vår mest centrala urkund, nämligen Bibeln.

Den friheten är naturligtvis inte bara av ondo, texterna måste kunna tolkas kreativt och anpassas till nya situationer och hänsyn till avnämarna. Men visst finns det rimliga gränser även där. Jag menar förstås inte att domkapitlen ska skicka ut några trospoliser i församlingarna, utan snarare bidra med fortbildning och fördjupande ­teologiska samtal. Men det som slår mig är skillnaden mellan friheten att tolka bibeltexterna och den påbjudna totala bokstavstroheten när det gäller handbokens formuleringar. I andra sammanhang tar vi hänsyn till pastorala skäl och försöker bemöta våra församlingsbor så lyhört som möjligt. ”Bokstaven dödar, men Anden gör ­levande” säger som känt Paulus.

Lennart Koskinen
seniorbiskop

Borde inte domkapitlet ha gjort samma bedömning, utan att för den skull kasta den trygghet och för­utsägbarhet handboken ger åt sidan?

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Markus
Tänkvärt om skillnaden mellan trohet till handbok och bibeln, men jag noterar att biskop Koskinen talar i egen sak. Han blev själv anmäld för att ha haft buddhistiska inslag i samband med advokat Henning Sjöströms begravning hösten 2011 i den avsakraliserade Skeppsholmskyrkan. Dock ledde anmälan mot biskopen, då emeritus, inte till någon åtgärd. (Som biskop finns ju som bekant inte mellanstegen erinran och treårig prövotid)
Jonatan Mattsson
Inledningsmusik och avslutningsmusik = fri, måste bara godkännas. Så, väldigt öppet. Psalmer = ur psalmboken. Inledningsordet kan formuleras fritt, efter den inledande trinitariska formeln. Griftetalet formulerar prästen själv. Bönen efter griftetalet kan formuleras om. Överlåtelsen är given - men vad är det som är konstigt i den? Bibeltexterna kan väljas fritt. Begravningsbönen behöver inte följa handbokens förslag. Herrens bön är given – är det ett problem? Slutbönen vid kistan kan formuleras annorlunda. Välsignelsen är given. Sändningsord är fakultativa. Så… Vad är det som är så fundamentalistiskt i begravningsritualet?
Lars Simonsson
Heder åt biskop Lennart, säger jag som gammalpräst
Madelaine Erlandsson
Tack Lennart för de kloka ord! Jag tänker ofta på din nära anhörigas begravning som du gjorde så minnesvärd!
Rättssäkerhet
Domkapitlet har att tillse att präster utför sina uppgifter enligt kyrkans lära och ordning. Det rättar sig efter Kyrkoordningen, som är beslutad av det folkvalda Kyrkomötet. Domkapitlet kan inte självsvåldigt sätta sig över den gemensamt antagna ordning det anförtrotts att upprätthålla.
Helge
Skillnaden består i att handbokens ordning är formellt antagen av Svenska kyrkan själv i syfte att vara en exakt instruktionsbok och till skillnad från Bibeln är kodifierad på ett sådant sätt att den är entydig. Ingen bibeluttolkare bryter med vett och vilja mot Bibeln utan tolkar den efter förmåga; på samma sätt ska handboken hanteras. Men den som inte följer handbokens instruktioner så som de entydigt lyder, har till skillnad från alla bibeluttolkare med vilja brutit mot bokens påbud.
Adam
Helge, även uttolkningen av bibeln är till del formellt antagen i Svenska kyrkan - till och med i ”Lagen om svenska Kyrkan”. Att SvK är en Evangelisk Luthersk Kyrka binder henne vid Konkordieformeln och Den augsburgska bekännelsen. Avsteg från den bibeltolkning som presenteras däri torde i lika mått som handboksavsteg leda till reprimand i domkapitel. Man kan inte tro vad som helst och fortfarande kalla sig Evangeliskt kristen.