Samverkan viktig del av utbildningen

Kenneth Nordgren rektor, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

REPLIK. Liksom andra professionsdanande utbildningar, som exempelvis läkare och polis, så bygger viktiga delar av prästutbildningen på samverkan och övning på plats tillsammans med andra, skriver utbilldningsinstutets rektor Kenneth Nordgren i en replik till Linnea Andersson. 

Linnea Andersson ställer i Kyrkans Tidning nummer 38 frågan om vad Svenska kyrkan gör för präststuderande som läser det sista yrkesförberedande året i Uppsala eller Lund och som samtidigt har en familjesituation med barn att ta hänsyn till.

Det är ett viktigt perspektiv som har funnits och finns med i arbetet med att planera och utveckla utbildningen.

I dag innebär det yrkesförberedande året i praktiken cirka 30 veckor på plats på de båda orterna med undervisning fyra dagar i veckan och alltså tre undervisningsfria dagar. Upplägget är framtaget bland annat med hänsyn till studerandes familjesituation och möjlighet till pendling.

Men som Linnea Andersson och andra lyfter fram så öppnar dagens snabba digitala utveckling möjligheter till ännu mer flexibla studieformer. Om det är vi eniga, men jag återkommer till min bedömning att det inte är önskvärt att övergå till en undervisning som i huvudsak sker på distans.

Liksom andra professionsdanande utbildningar, som exempelvis läkare och polis, så bygger viktiga delar av prästutbildningen på samverkan och övning på plats tillsammans med andra för att uppnå eftersträvad kvalitet och bygga en yrkesidentitet med personlig förankring som samtidigt främjar sammanhållningen inom hela Svenska kyrkan.

Det är en resursfråga på hur många platser i landet detta kan erbjudas. I Uppsala och Lund finns i dag lärarkompetens och andra resurser samlade på ett sätt som inte enkelt låter sig överföras till andra delar av landet.

I universitetsvärlden är också erfarenheten efter vårens omläggning till distansundervisning på heltid att det är en form som passar bra för vissa studerande och en del ämnen, men inte för alla personer och inte för alla delar av undervisningen.

Med detta sagt så konstaterar jag att utvecklingen går mot en större variation mellan platsbunden och nätbaserad undervisning. Hur balansen mellan dessa två ska se ut är en fråga för fortsatt bedömning och utvecklingsarbete. I det arbetet är studerandes familjesituation en viktig faktor att även fortsättningsvis väga in.

Kenneth Nordgren
rektor, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.