Vi behöver en mer solid svenskkyrklig ämbetsteologi

Markus Hagberg kyrkoherde i Södra Kållands pastorat

Foto: Mikael M Johansson och Marcus Gustafsson. 

Teologin kring diakonatet i Svenska kyrkan är antingen frånvarande eller oklar – vilket får direkta konsekvenser i debatt så väl som församlingsliv.

I KT nr 5 kunde läsaren ta del av två artiklar om diakonatet. Dels den mycket välformulerade ­”Diakonatets identitet måste bearbetas vidare”, dels intervjun med Eva-Mari Karlsson Kempi, som nominerats i biskopsvalet i  Skara. Läser man båda texterna inser man omedelbart att Helena Inghammar och Elisabeth Christiansson Drake inte drar sin lans i onödan. Enkelt uttryckt: teologin kring diakonatet i Svenska kyrkan är antingen frånvarande eller oklar – vilket får direkta konsekvenser i debatt så väl som församlingsliv.

Vid reformationen avskaffades diakonatet för att under 1800-talet åter införas, men då inte som en av vigningsgraderna fram mot prästämbetet, utan som ett karitativt uppdrag i församlingen. Från moderhusen sändes celibatära systrar ut i församlingarna, i regel som sjuksköterskor.

Successivt, dock inte utan debatt och ifrågasättande, blev diakonatet en del av kyrkans ämbete, och uppdraget har i dag allt mer dels blivit en kyrkans social­tjänst, dels fått en tydlig liturgisk hemvist. Diakonatet i dag är väsentligen ett annorlunda uppdrag än det som infördes under 1800-talets andra hälft, och den teologiska grunden framstår mer som en efterhandskonstruktion. Det behov av fortsatt teologisk bearbetning av vad diakonatet är, som Inghammar och Christiansson Drake efterlyser, instämmer jag helt i.

Intervjun med Eva-Mari Karlsson Kempi ger än mer ved på denna brasa, och visar på hur komplicerat det är. Tids nog kommer en diakon att bli biskop, heter det, och vi har i tidigare artiklar i KT kunnat läsa om diakonernas frustande kamp för makt och inflytande. Diakonen ska minsann kunna vara chef, ja det är i själva verket viktigt, för det är så man lyfter fram och synliggör diakonatet. Diakonen som chef, alltså.

Om detta synsätt funnes mycket att säga, men jag nöjer mig med att konstatera, att med en sådan utgångspunkt är det kanske naturligt att också göra anspråk på vad som skulle kunna uppfattas som den främsta chefsfunktionen i stift och kyrka: ­biskopsämbetet.

Något som ytterligare fördunklar saken är Svenska kyrkans tal om vigningstjänst, och att denna är en enda. Visst kan man tala om kyrkans ämbete, och i den meningen se detta, det vill säga ämbetet/vigningstjänsten som ett/en, men det betyder ingalunda att uppdragen inom vigningstjänsten är identiska, eller att man obehindrat kan hoppa mellan dessa. Till detta kommer, att det är en avgörande skillnad mellan en diakon å ena sidan, och en präst och biskop å den andra. Präst och biskop delar i grunden samma uppdrag i form av förkunnelse, sakramentsförvaltning och läroansvar – predikoämbetet, om man vill vara luthersk –, som diakonen saknar. Att det sedan också finns betydande skillnader mellan en präst och en biskop kan i detta sammanhang lämnas åt sidan.

Enda möjligheten för en diakon att bli biskop är – rimligen – att först ha upplevt kallelsen att bli präst, och efter vederbörlig prövning och utbildning blivit prästvigd. Först därefter kan hen ställa sig till förfogande som biskop. Att som diakon vilja bli biskop för att på så vis bli ett slags högste chef, en stiftschef, vittnar just bara om en skev ämbetsteologi.

Det är naturligtvis inte utan orsak som det har blivit så här. De lutherska bekännelseskrifternas tal om kyrka och ämbete utgjorde i sin tid ett slags nödecklesiologi, det vill säga de tecknade en minsta gemensam nämnare för enheten i den dåtida västkyrkan – som höll på att gå sönder. En sådan minimalistisk grundsyn, som inte minst är tydlig i Confessio Augustana, kan inte fungera som en konstruktiv grund för en i allmänkyrklig mening relevant ämbetsteologi. Inte minst de senaste hundra årens ämbetsdiskussion i Svenska kyrkan bär i detta avseende syn för sägen.

Bättre är då att, när alternativ nu finns, vända blicken mot den samtida ekumeniska teologin, inte minst BEM-dokumentet och Borgå-överenskommelsen. Härvidlag är jag, tycks det mig, enig med Inghammar och Christiansson Drake. I dessa dokument finns en teologisk grund att arbeta vidare utifrån, som kan ge bidrag till en mer solid svenskkyrklig ämbetsteologi. Det vi i dag håller oss med är ett minimalistiskt halvt. Detta blir också tydligt i fråga om diakonatet. 

Markus Hagberg
kyrkoherde i Södra Kållands pastorat
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Präst Diakon

Prenumerera på Nyhetsbrev

9 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Peter Nilsson
Frågan är mer komplicerad än så. Den katolske munken Martin Luther ville inte på några villkor ha någon utbrytarkyrka uppkallad efter sig. Den "lutherska" svenska kyrka som Gustav Vasa genomdrev ger intryck av att vara en ogenomtänkt konstruktion från början som lett fram till dagens prästorienterade organisation. Det diakonat som reformationen avskaffade kommer förmodligen visa sig ha betydligt bättre förutsättningar att på flera plan leda framtidens svenska kyrka.
Alfred
Finns mycket att anmärka på här, men nöjer mig med en. Inom ramen för svenska kyrkans ämbetssyn finns det inget skäl att en diakon eller lekman skulle behöva ha en längtan till att bli präst innan man blir biskop. Gott om lekmän har blivit biskopar utan att därmed gått någon prästutbildning. Lekman eller diakon vigs till präst dagen innan biskopsvigningen, men det är en kvarleva från tiden då präst var ett steg på trappan till biskop. Nu är det ju inte så. Mvh
Präst
Jag känner på rak arm bara till en lekman som blivit biskop, Manfred Björkquist. Vilka är alla dessa andra som Alfred talar om? För övrigt prästvigdes ManfredBjörquist 6 oktober och biskopsvigdes nästan två månader senare, den 29 november.
Anna
Modigt och starkt av Marcus Hagberg att yttra sig i detta känsliga ämne. Det är något skevt i synen att diakonen skulle kunna utöva tillsyn över präster. På vilket sätt är en diakon kvalificerad att avgöra i lärofrågor? Ska en diakon som antagits på betydligt svagare kunskapsgrunder då det gäller Svenska kyrkans lära, historia, samfundskarakterika kunna utöva präster? Jag önskar att fler präster vågade stå upp för våra olika gåvor, där var och en har sin funktion och del. Det är ingen tävling om vem som är mest värd.
Maria Stade
En ”frustande” artikel som andas okunskap om diakonatet och diakonens generella kompetens i dagens Svenska kyrka. Det finns ett flertal framgångsrika exempel på diakoner som chefer inom kyrkan idag. Samhället förändras och kyrkan behöver ödmjukt inse att fler yrkesgrupper har förmåga att leda kyrkans arbete i enlighet med evangeliet. Diakonens förankring i såväl kyrkliv som det övriga samhället är en tillgång för en ledareinom kyrkan idag. Det handlar inte om att någon är bättre eller sämre, endast om behovet av förnyelse vad gäller tänket kring ledare och chefer inom Svenska kyrkan.
Anna
Hagberg resonerar kring ämbetssyn/-er i Svenska kyrkan, teologin i/bakom dem, inte huruvida diakoner är bra chefer eller ej.
Anders Lundberg
Helt sjukt att Hagberg skyller på den evangelisk-lutherska ämbetsteologin i Augsburgska bekännelsen som grundorsak till Svenska kyrkans otydliga ämbetsteologi. Det är ju med uttryckligt avsteg från denna lära som diakonens nuvarande tjänst placerats inom predikoämbetet. Det är med tydlig inspiration från den ekumeniska rörelsen som Svenska kyrkan kommit i denna situation. Jag tror att det vore alldeles utmärkt om diakoner biskopsvigdes i hög utsträckning så att de högkyrkliga som vill ha kvar sina goda anställningar i Svenska kyrkan kunde väckas ur sin slummer: ecclesia dormiens.
Maria
Om diakoner ska vara chefer över teologiskt mer kvalificerade personer än dem, är det rimligt att det ställs krav på vidareutbildning. Har själv haft en diakon som chef och tyckte det fungerade bra tills två präster hamnade i konflikt med varandra angående läran, gudstjänstsyn, församlingssyn, prästens anseende. Där stod diakonchefen sig slätt. Det var mycket tydligt att hen överhuvudtaget inte förstod vad konflikten handlade om.
Ännu en präst.
Biskopen är den som har tillsynsansvar för sina präster och diakoner. Biskopen bör därför ha gedigna teologiska kunskaper och helst ha högre utbildning än flertalet av sina präster. Att biskopsviga diakoner med så lite teologisk utbildning som de har i dag tror jag inte på! Och dessutom med uppdraget att utöva tillsyns- och läroansvar i aktuellt stift. Diakonerna behöver mer teologisk utbildning och borde få utföra vissa kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.