Vi ger inte upp hoppet om fred i Israel och Palestina

Lars G Linder och Jan Olov Sundström, kyrkostyrelsens internationella råd
Bilden är från ett projekt i Carmel school i Nasareth, där judiska och palestinska barn möts för olika övningar för att bygga tillit. Foto: Hussam Elias/Kyrkokansliet

Vi vill lyfta fram alla människor på gräsrotsnivå som väljer dialog framför polarisering.

Våra samarbetspartner i Israel och Palestina verkar dagligen för fred, samexistens och ömsesidig respekt mellan israeler och palestinier, vilket är en berättelse som alltför sällan syns i ett polariserat debattklimat.

På lördag, den 21 september, infaller FN:s internationella fredsdag och den Internationella böndagen för fred. För oss som kyrka och biståndsaktör är det ett självklart tillfälle att i våra böner innesluta människor i alla de delar av världen som är drabbade av krig och konflikt.

Särskilt kommer vi att be för en rättvis fred för alla som lever i det område som vi kallar det Heliga landet.

Israel–Palestinakonflikten kräver en politisk lösning men dagens ledare saknar modet att gå in i uppriktig dialog och visa kompromissvilja, vilket gör att vi får sätta vårt hopp till människor i civilsamhället.

Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina har pågått i över 70 år. Vår verksamhet har alltid haft människor och de rättigheter varje människa bär med sig i fokus, med de kristna palestinierna och israeliska freds- och dialogorganisationer som brobyggare och centrala aktörer för fred och samexistens.

Tillsammans med våra samarbetspartner får vi vara med och stödja det framtidshopp som israeler och palestinier i det civila samhället arbetar för.

Det finns aktörer  i civilsamhället som dagligen verkar för fred och förståelse i Israel-Palestina. 

Det är ett arbete som lägger grund för den dagen när uppriktiga fredsförhandlingar faktiskt kommer till stånd. För ett framtida fredsavtal kommer bara att kunna genomföras om den folkliga opinionen är med. Då är det nödvändigt att israeler och palestinier får stöd i att förstå och relatera till varandras verkligheter.

Flera av våra samarbetspartner arbetar med just detta: att motverka fördomar och fiendskap genom att ge utrymme för de olika perspektiv och erfarenheter som ryms på den israeliska och palestinska sidan.

Genom den israeliska religionsdialog-gruppen Interfaith Encounter Association, vilket ofta visar sig vara förvånansvärt mycket. Medlemmarna väljer verser ur sin heliga bok som jämförs och diskuteras, religiösa högtider utforskas och erfarenheter utbyts.

I den här gruppen undviks brännande politiska frågor – ett grepp som kritiseras av vissa men som har lett till viktiga möten mellan troende israeler och palestinier som aldrig annars skulle ägt rum.

I Nasaret arbetar den kristna biståndsorganisationen Department of Service to Palestinian Refugees med lärare och elever från både den judiska och den arabiska sidan av staden.

Judiska, muslimska och kristna lärare utbildas gemensamt och därefter förs eleverna i Nasaretområdet samman. De arbetar med tillitsövningar och för samtal om frågor som är angelägna för ungdomar världen över – så även i den delade staden Nasaret.

I Jerusalembaserade Rossing Center for Education and Dialogues modiga projekt Healing Hatred börjar deltagarna hos sig själva – med utgångspunkten att om jag helar mig själv kan jag sedan se andra medmänniskor.

Rossing Center väjer inte för de mest smärtsamma upplevelserna. I stället börjar de just där och med en varsam metodologi får deltagarna bearbeta sina egna trauman innan de erbjuds möjlighet att möta människor från ”den andra sidan”.

Rossing Center samarbetar med det israeliska utbildningsdepartementet och ser som sin uppgift att motverka den splittring och polarisering som sker inom det israeliska och palestinska samhället.

Dialogen sker också inom ramen för utbildning. I den lutherska kyrkans skolor på Västbanken studerar kristna och muslimska flickor och pojkar tillsammans. Skolorna arbetar aktivt med en pedagogik som främjar fred och samexistens.

Läromedlen ses över för att stereotyper och nidbilder av ”den andre” inte ska vara en del av undervisningen.

I skolorna och i många av de andra projekt Act Svenska kyrkan stödjer är barn och unga den främsta målgruppen – med det självklara syftet att de ska kunna leva tillsammans.

Svenska institutet i Jerusalem, STI, är också sedan flera år en plats för forskning och fortbildning i religionsdialog, med särskilt fokus på den judisk-kristna dialogen.

Utgångspunkten för kurserna är att skapa en bredare förståelse för det religiösa och kulturella landskapet i Israel och Palestina och motverka stereotypa tolkningar av de olika religiösa traditionerna.

Med detta vill vi säga: Ge inte upp hoppet om en rättvis fred och samexistens i Israel och Palestina. Det faktum att våra samarbetspartner fortsätter samtala med varandra och ägnar sig åt dialog på gräsrotsnivå är i sig en stor anledning att känna hopp.

Israeler och palestinier kämpar vidare med sina liv – och långt fler än vad som syns i nyhetsrapporteringen gör det tillsammans.

Rösterna finns där: kristna, judar och muslimer som vägrar låta extremister bli talespersoner för deras samfund. Men deras budskap blir inte till nyhetsrubriker.

Därför behöver dessa röster förstärkas för att visa att det finns aktörer i civilsamhället som dagligen verkar för fred och förståelse i Israel-Palestina.

Lars G Linder
ordförande, kyrkostyrelsens internationella råd

Jan Olov Sundström
vice ordförande, kyrkostyrelsens internationella råd 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.