Nomineringsgruppernas tre viktigaste valfrågor

Nomineringsgrupperna om sina tre viktigaste frågor i kyrkovalet 2021. Kollage: Mikael M Johansson Foto: Marcus Gustafsson

Den 19 september är det kyrkoval. Kyrkans Tidning har frågat nomineringsgrupperna i kyrkomötet vilka deras tre viktigaste valfrågor är. Bland svaren återkommer de politiska partiernas vara eller icke vara i kyrkopolitiken, klimatet och församlingen som kyrkans viktigaste enhet.

Socialdemokraterna

1 Stå upp för den öppna demokratiska folkkyrkan. Med det menar vi att vi värnar om att alla medlemmar ska kunna utse sina representanter, vi är alltså motståndare till indirekta val.

2 Kyrkan måste bli en bättre arbetsgivare och säkerställa goda arbetsvillkor, för alla anställda men också för alla underleverantörer, exempelvis vid upphandlingar för förvaltning av fastighetsbestånd och skogsskötsel. Vi ska säkerställa goda arbetsvillkor i alla led.

3 Stå upp mot diskriminering och ta ansvar för klimatet och skapelsen. Vi ska vända på alla stenar för att säkerställa att man får stopp på alla former av diskriminering, exempelvis av hbtq-personer i samband med vigsel och av kvinnor som är präster.

 

POSK

1 Mångfald och respekt. Det ska innebära att det är högt i tak för olika fromhetsinriktningar, lågkyrklig, högkyrklig, gammalkyrklig och så vidare. Det måste vara de förtroendevaldas uppgift att se till att dessa fromhetstraditioner ryms i Svenska kyrkan. Mångfalden är en möjlighet, inte ett hot.

2 Bryt partipolitiseringen. Det är inte kyrkan inifrån som får bära sin verksamhet utan det blir en partipolitisk påverkan på Svenska kyrkans verksamhet och till viss del lära. Svenska kyrkan ska vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

3 Församlingen i centrum. Beslut som rör församlingen ska fattas närmare församlingen, vi är för indirekta val. Vi är för samverkan men menar att det måste komma från församlingarna.

 

Centerpartiet

1 Värme och medmänsklighet. Kyrkan ska ha en tydlig och engagerande röst i samhället och den offentliga debatten för medmänsklighet. Vi står upp för alla människors lika värde. Centerpartiet är en modig röst mot främlingsfientlighet för en öppen och tillgänglig folkkyrka.

2 En nära och trygg kyrka. En nära folkkyrka för människor i alla åldrar, i hela landet och ute i världen. En kyrka som genom församlingen är närvarande i både glädje och sorg och erbjuder tröst och stöd i livets alla skeenden.

3 Grön omställning. En grön folkkyrka som förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, med målet att bli klimatneutralt senast 2030 för att göra vår del för att lösa klimatkrisen.

 

Sverigedemokraterna

1 Återgå till att bli en samlande kyrka. Politiska krafter från vänster vill lösa upp den kontinuitet och tradition som präglat kyrkan historiskt. När fokus hamnat på genus, miljö- och flyktingaktivism, i stället för familjevänligt och socialt arbete, drabbar det samhällets utsatta.

2 Kyrkan behöver avpolitiseras. Svenska kyrkan behöver avstå både vänsterliberala politiska och ideologiska idéer. Den ska motverka islamism och fokusera på att åter bli en kyrka med utgångspunkt i evangelierna och Bibeln.

3 Den bibliska förvaltarskapstanken behöver tillämpas i högre grad. Svenska kyrkan ska värna och underhålla det spirituella och materiella kulturarvet. Församlingen behöver vara en mer aktiv bärare av kristna traditioner, helger och högtider.

 

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan

1 Satsa på församlingarna. Vi vill ge 500 miljoner kronor i extra stöd till församlingarna, inklusive utlandsförsamlingarna, under 2022. Framöver vill vi frigöra resurser till församlingsverksamheten genom att bland annat minska på byråkratin inom Svenska kyrkan nationellt.

2 Friare församlingstillhörighet. Vi vill göra det möjligt att vara medlem i en församling där man inte är folkbokförd. Det är många som känner stark samhörighet och engagemang för exempelvis den församling där de är födda och uppväxta eller där de bor på sommaren.

3 Motverka partipolitiseringen inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ska inte uttala sig i starkt partipolitiska frågor, vilket har gjorts och fortfarande görs. Det bidrar till splittring och spär på antalet utträden.

 

Öppen kyrka - en kyrka för alla

1 Låt kyrkans sociala och diakonala arbete ta mer plats. Medlemsvård och att bryta trenden med fler utträdande genom att möta medlemmarna där de är.

2 Dop, bröllop och begravning som fungerar för alla medlemmar. Det vill säga att jag får ett välkomnande bemötande oavsett vem jag är och att det är lätt att hitta tider som passar för mig och min familj. Alla präster viger oavsett parens kön.

3 Kyrkan ska ta sitt ansvar för att minska det ekologiska fotavtrycket. Vi har ett ansvar för nuvarande och kommande generationer vad det gäller klimat och miljö.

 

 

Frimodig kyrka

1 Vi måste bryta det partipolitiska inflytandet över Svenska kyrkan som helhet. En sekulär ideologi ska inte styra ett kristet samfund.

2 Vi vill återupprätta församlingens ställning. Den stordrift som nu pågår i Svenska kyrkan tror vi är till förfång för Svenska kyrkan. Det står i kyrkoordningen att församlingen är den viktigaste beståndsdelen, grunden för Svenska kyrkan. Det är tveksamt om stora enheter blir mer kostnadseffektiva än små enheter.

3 Mission. Act Svenska kyrkan gör ett viktigt arbete, men man får inte i Act Svenska kyrkans namn bedriva mission och det är en av grundpelarna i att vara kyrka. Vi föreslår att man på kyrkokansliet profilerar mission på ett tydligare sätt än vad som görs i dag.

 

Vänstern i Svenska kyrkan

1 Vi vill verka för en solidarisk kyrka. Det internationella arbetet är exempelvis viktigt och det diakonala arbetet i församlingen är oerhört viktigt. Kyrkan ska vara där människor är, viket exempelvis kan handla om institutionssjälavården.

2 En hållbar och klimatsmart kyrka. Svenska kyrkan är en skogs- och jordägare och vi ska inte sätta vinstintressen först utan värna om vår gemensamma planet och om skapelsen. Biologisk mångfald är också en av de saker som vi behöver jobba med.

3 Kyrkan som en kulturell plats och musikens betydelse för tro och liv. Kyrkokörer är till exempel en enorm folkrörelse i Sverige och en växtplats för tro och liv. Det behövs resurser för att kulturen och musiken ska fortsätta att leva i Svenska kyrkan.

 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

1 En levande kyrka är en kyrka för hela familjen. Vi markerar dopets betydelse i alla åldrar. Vi vill satsa på undervisning genom exempelvis barngrupper, konfirmandundervisning och alphagrupper. Vi lyfter fram Messy Church, ett koncept från England som exempel på generationsöverbryggande gudstjänster.

2 Vi ska verka för goda ekumeniska relationer, både nationellt och internationellt. Vi ska stödja varandra i samfunden och vara öppna och generösa mot människor som söker sig till vårt land, oavsett skäl.

3 Vi ska stå upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde. Det är en del i vår grundideologi och den kristdemokratiska rörelsen som vi är en del av. Den diakonala uppgiften blir allt viktigare, inte bara utomlands utan också i Sverige.

 

Fria liberaler i Svenska kyrkan

1 Svenska kyrkan ska fullfölja sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus och möta varje människa med en öppen och välkomnande attityd.

2 Du ska själv kunna välja den församling du vill tillhöra, vilket inte ska begränsas till den geografiska boendeorten.

3 Svenska kyrkan ska förbli en decentraliserad kyrka där den enskilda människan tydligt har möjlighet att påverka och där verksamheten drivs i församlingarna och stiften. Fisk motsätter sig sammanslagning av stift.

 

MPSK De Gröna

1 Den absolut viktigaste frågan är klimatet, att rädda planeten. Vi håller på att ta död på hela vår planet genom att ta död på våra skogar.

2 Jämställdheten och alla människors lika värde. Det innebär för oss att man inte ska göra skillnad på människor, präster ska viga samkönade par. Det ska inte förekomma diskriminering och vara lika lön för lika arbete inom kyrkan.

3 Den biologiska mångfalden är också en väldigt viktig fråga. Vi ska värna om alla varelser som Gud har skapat.

 

Fakta: Kyrkovalet

 • Hålls den 19 september. Förtidsröstningen pågår sedan den 6 september.
 • 4,9 miljoner är röstberättigade i valet och 26 921 kandidater ställer upp.
 • Rekordåret 2017 landade valdeltagandet på 19 procent, vilket var det högsta valdeltagandet sedan 1934.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.