Stiften får pengar för att satsa på undervisning

Stiften kan ansöka om 1 050 000 kronor vardera, oavsett storlek, säger Maria Södling, programansvarig för Lärande och undervisning. Bilden från programmets lansering 2018. Foto: Marcus Gustafsson

Som en del i den nationella satsningen Lärande och undervisning har stiften nu möjlighet att ansöka om drygt en miljon kronor vardera, för att utveckla det egna arbetet.

Sedan flera år har både nationell nivå och stiften haft ett fokus på lärande och undervisning i kristen tro, och 2018 startade kyrkostyrelsen programmet Lärande och undervisning. Som en del i satsningen beslutade kyrkostyrelsen nu i december att 14 miljoner kronor ska fördelas direkt till stiften.

– Det är ett positivt och glädjande beslut som ger stiften ett stort eget ansvar. När man gör en så här stor satsning från nationell nivå är det viktigt att också uppmuntra, stärka och utveckla den verksamhet som sker runt om i stiften, säger Maria Södling, ansvarig för programmet lärande och undervisning.

Tanken är att stiften med hjälp av stödet ska utveckla sin verksamhet inom ramen för programmets mål (se faktaruta). De har även ett par andra kriterier att förhålla sig till.

– Kriterierna är generöst formulerade. De pekar inte ut specifika frågor eller områden som stiften ska ägna sig åt, utan arbetet ska ske i linje med deras egna mål och strategier.

Ett viktigt syfte med stödet är att den kunskap som satsningen genererar inte ska stanna i stiften, utan gagna hela Svenska kyrkan.

– På nationell nivå håller vi på att ta fram en digital resursbank där man ska kunna återrapportera sina satsningar. En grundtanke med hela programmet är att det som görs i ett stift ska vara tillgängligt för andra att ta del av.

Stiften kan ansöka om 1 050 000 kronor vardera, oavsett storlek.

– Där har man gjort en avvägning och gått efter linjen att det kostar pengar att göra satsningar, oavsett om det är i ett litet eller stort stift. 

Pengarna kommer att delas ut under våren, men exakt när är inte klart ännu. Till att börja med ska stiften formulera hur de planerar att använda pengarna och sedan ansöka om stödet.

I Strängnäs stift är planerna fortfarande i sin linda, men man kommer att ansöka om stödet.

Pengarna kan komma att användas för att i att leda gudstjänster, säger Jan Eckerdal, stiftsadjunkt för teologi i Strängnäs stift. Foto: Strängnäs stift

– De samtal som vi har haft hittills har handlat om att utveckla våra strukturer för att stärka ideella medarbetare i församlingslivet, genom fördjupning i kristen tro och tradition. Det skulle exempelvis kunna innebära att lekmän rustas för att leda gudstjänster, säger Jan Eckerdal, stiftsadjunkt för teologi.

– Vi har även pratat om att utveckla vår stiftsgård Stjärnholm så att den ännu mer blir en plats för kvalificerad trosundervisning för både unga och vuxna.

Fakta: Programmet Lärande och undervisning

Det övergripande målet är att kunskapen om, och förtrogenheten med, kristen tro ska ha ökat och fördjupats hos många människor år 2030.

  • Församlingarnas arbete med lärande och undervisning ska ha blivit mer omfattande, sammanhållet och systematiskt.
  • Det ska finnas välfungerande och förtroendefulla samverkansformer mellan stift och nationell nivå, där frågor om lärande och undervisning kommuniceras och utvecklas.
  • Medlemmar och andra intressenter ska genom olika digitala åtgärder ha fått tillgång till en bred och djup förståelse av kristen tro i enlighet med Svenska kyrkans teologiska tradition.
  • Svenska kyrkans synlighet och delaktighet i det offentliga samtalet om kristen tro, religionens betydelse och funktion, om livsfrågor, etik och värderingar, ska ha stärkts.