Bristfällig utredning bakom förslag om sammanslagning

Carina Hermansson, Eva Engström

Till samtliga valda ledamöter i stiftsstyrelsen, Uppsala stift

I utskick till samtliga församlingar/pastorat i Heby kommun har meddelats förslag om församlingsindelningar. Biskop Ragnar Persenius påbörjade år 2000 arbetet för att slå ihop pastoraten i Heby kommun. Trots motstånd från samtliga församlingar/pastorat har detta arbete fortgått.

Indelningen har föregåtts av en utredning som vi anser är bristfällig, och samtliga församlingar har nu mottagit det dokument som ligger till grund till det beslut som fattas  av stiftsstyrelsen 2020-12-17.

I det första dokumentet redovisas en sammanställning över de olika pastoraten, församlingarnas personalstatus, antal församlingsmedlemmar, gudstjänstförrättningar, förädlingskvot, kyrkoavgifter, personalkostnader mm, mm.

Här kan påpekas att Nora församlings siffror som redovisas i diagram visar på en stor delaktighet av församlingstillhöriga. Inte minst redovisas en mycket aktiv barnverksamhet. Cirka 140 barn deltag varje vecka i olika verksamheter anpassade utifrån åldersgrupper.

Det framkommer inget i den utredning ni visar upp om etiska och moraliska ställningstaganden, vilket inte heller framkommer i det beslutsunderlag församlingarna nu erhållit. Att inte låta församlingsborna vara med och säga sitt i en sådan stor förändring är absolut inte försvarbart.

Den demokratiska aspekten måste tas hänsyn till. Medlemmarna i Nora församling vill inte ha sammanslagning men gärna samverkan.

Det har framkommit att samtliga församlingar i Heby kommun vill ha kvar nuvarande indelning. Varför tas det inte hänsyn till det? Antagligen ligger ekonomiska aspekter till grund men inget har redovisats i vinster eller förluster vid er föreslagna förändring. Det har heller inte gjortsnågon risk-/konsekvensanalys.

Att tillhöra en församling är en djupt förankrad etisk och moralisk nivå i människors liv. Tillexempel har Nora församling och dess kyrkobyggnader tidshistoriskt perspektiv tillbaka i tiden från 1200-talet.

Att få en fungerande församling är till stor del byggt på delaktighet och frivilligt arbete. Ideellt arbete är i Nora församling är representerat av ca 150 frivilliga ideellt arbetande människor i olika projekt som ex. kyrkstigen, naturrum, skogskommittén, fastighetskommittén,  Begravningsbyrån, Tärnsjökorset, Kyrkans Fastigheter. Likaså ledamöterna i Au, Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige samt Kyrkvärdar.

Att få människor delaktiga och känna glädje i församlingen kommer att bli svårt framöver. Ert beslut tas över våra huvuden. Vi känner vanmakt inför ert sätt att toppstyra. Toppstyrning ger inte delaktighet. Delaktighet handlar om demokrati, att kunna påverka. Har ni ensamrätt att besluta och gå emot församlingsbornas vilja? All makt korrumperar alltid och oundvikligen och förminskar folkets delaktighet. Hur kan ni ha makt och samvete att gå emot vår vilja?

I en artikel i UNT 2020-12-10 uttrycker sig vice ordförande Kerstin Ramdén "att bli lyssnad på är inte samma sak som att få som man vill. Det är inget roligt beslut att fatta och det är inget vi gör för att visa makt."

I utredningar av Heby kommuns pastorat tar ni ingen hänsyn till att lyssna på församlingarna och besluten kommer att tas utifrån er maktposition. Ju närmare folket beslut tas desto bättre, denna idé om storskalighet är förödande för kyrkans fortlevnad och verkande i närsamhället.

Valet av namn på pastoraten väcker också frågor om hur det gått till. Nora pastorat skall enligt förslaget övergå i namnet ”Östervåla pastorat”. Om ni nu mot pastoraten och församlingarnas vilja beslutar om det bör pastoratsnamnet vara Harbo-Nora-Östervåla. Enligt A till Ö-regeln i skrift.

Vår nuvarande biskop Karin Johansson besökte församlingarna i Heby kommun. Vid detta besök upplevde Nora församlings kyrkoråd en lyssnande och intresserad biskop. Däremot förbjöds frågor om förslaget till förändringar i Heby kommuns pastoratindelning. Detta känns så här efteråt som en brist i demokratiskt förfaringssätt.

Ingen förändring till det sämre har skett på de 20 år sedan biskop Persenius startade tanken om sammanslagning. Vi klarar oss mycket bra ekonomiskt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt, ja på alla sätt. Vi samverkar också mellan pastoraten och vi vill fortsätta arbeta på det sättet.

Med önskan om att ni inte tar bort glädjen och samhörigheten som för oss samman här i Nora pastorat

Carina Hermansson
ledamot i Nora Församling samt en av de ideella krafterna i Nora församling

Eva Engström.
Församlingsmedlem i Nora församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.