Den Augsburgska bekännelsen - formellt central, i praktiken undangömd

Adam Hirshals Illi präst i Bunkeflo Strandkyrka, Malmö pastorat

Foto: Wikimedia commons

Svenska kyrkan behöver ge ut den Augsburgska bekännelsen i nyöversättning - gärna med kommentarer.

2030 är det 500 år sedan Confessio Augustana, den “Augsburgska bekännelsen”, författades och förelästes inför kejsare och ständer i det Tysk-romerska riket. Få anade nog vid det tillfället att texten skulle bli de framtida, evangeliska kyrkobildningarnas viktigaste bekännelsedokument efter bibeln och de ekumeniska trosbekännelserna.

För Svenska kyrkans del skedde detta genom Uppsala mötes beslut 1593 då den Augsburgska bekännelsen officiellt bejakades. I kyrkoordningens första kapitel och paragraf står än idag att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är “sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530”. Av kyrkoordningen att döma är alltså den Augsburgska bekännelsen av fundamental betydelse för vårt samfunds identitet.

Än tydligare blir detta genom vår gemenskap med andra samfund i Lutherska världsförbundet. Enligt Lutherska världsförbundets konstitution består medlemskyrkornas gemensamma “doktrinära bas” (doctrinal basis) i gamla och nya testamentet, de tre ekumeniska trosbekännelserna och: “the Confessions of the Lutheran Church, especially in the unaltered Augsburg Confession and the Small Catechism of Martin Luther, a pure exposition of the Word of God.”

Gamla och Nya testamentet och de ekumeniska trosbekännelserna delar Lutherska världsförbundet med i stort sett alla Kristna samfund. Således är det förhållandet till den augsburgska bekännelsen (och lilla katekesen) som särskilt utmärker enheten mellan kyrkorna i Lutherska världsförbundet. Den Augsburgska bekännelsen är alltså av fundamental betydelse även för Svenska kyrkans relation till andra lutherska kyrkor.

Trots detta är den augsburgska bekännelsen i princip osynlig i Svenska kyrkans kommunikation om sig själv och i hennes kateketiska program. Faktum är att det inte ens går att läsa den Augsburgska bekännelsen på Svenska kyrkans hemsida. Prästkandidater får inte ett exemplar av den Augsburgska bekännelsen under sin utbildning. Det finns mig veterligen ingen av Svenska kyrkan antagen översättning av den Augsburgska bekännelsen som är nyare än den som utgavs 1594 efter uppsala mötes beslut, och finns en sådan översättning är den iallafall inte särskilt tillgänglig för kyrkans medlemmar.

Svenska kyrkan, kanske genom biskopsmötet i form av ett biskopsbrev, annars genom beslut i kyrkomötet, behöver ge ut den Augsburgska bekännelsen i nyöversättning - gärna med kommentarer. Om inte i år, så iallafall till jubileet 2030. Denna översättning behöver finnas på Svenska kyrkans hemsida tillsammans med alla andra antagna bekännelsedokument. Kanske kunde den förekomma som bilaga i en eventuell ny eller reviderad psalmbok likt lilla katekesen, kyrkohandboken och ”en liten bönbok” den nuvarande psalmboken. Som det är idag har Augsburgska bekännelsen en formellt central, men i praktiken undangömd plats i Svenska kyrkan. Det gör att de flesta inte får del av de skatter och den näring för tron som faktiskt ryms i dess artiklar. Som exempel på dessa skatter kan jag nämna en av mina favoritartiklar, nämligen den 7:e som handlar om Kyrkan. Artikeln sätter ord på den väldiga mångfald av uttryck vår kyrka rymmer, samtidigt som den gemensamma grunden tydligt definieras.

“Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader etc.” (CA VII:1-4)

Adam Hirshals Illi
präst i Bunkeflo Strandkyrka, Malmö pastorat

Källor: 

Kyrkoordning för Svenska kyrkan

LWF Constitution EN (lutheranworld.org)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Här står det om Svenska kyrkan som evangelisk-luthersk: https://www.svenskakyrkan.se/kristentro/evangelisk-luthersk. Jag har inte läst hela nu, men där kan man nog hitta en slags sammanfattning. Jag kom också att tänka på boken "Från Jesus till Moder Teresa : Kristendomens historia" av Alf Tergel. Jag tror inte den finns att köpa idag, men man kan låna den och kanske finns det någon motsvarande att köpa. Det är verkligen intressant att fördjupa sig i hur allt i Kristendomen vuxit fram och hänger ihop, och förgrenar sig. Jag tror det är viktiga frågor att samtala om, precis som vi skrev tidigare. Men då kan det ju också vara viktigt att använda en mer neutral ton, när vi beskriver varandra. Att försöka berätta och lyssna förutsättningslöst, och med respekt och tilltro. Det är viktigt att SvK vågar ta i frågan, och komma fram till ett svar på hur vi ska förhålla oss till diskrepansen. Att våga se och sätta ord på det. Och ta ut en riktning. Men att samtidigt göra det genom dialogen och med respekt för min nästa - man kan ju bli tydlig och samtidigt ha respekt för andras tydlighet. Och innan dess: genomlysa frågan grundligt och förutsättningslöst, utifrån det mångfasetterade som är.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Undertiteln på boken är "Kristenhetens historia" och ingenting annat. Det finns förstås andra läroböcker och avhandlingar också som ger olika perspektiv.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Den här sidan som beskriver Svenska kyrkan som bekännelsekyrka är också tänkvärd: https://www.svenskakyrkan.se/kristentro/bekannelsekyrka. "Att bekänna handlar om att bli tydlig. Men det är inte samma sak som att läsa upp en bekännelsetext ord för ord. Det handlar lika mycket om att forma och göra liv av de ord som försökt fånga kyrkans identitet. Kyrkans bekännelse är mer en ram eller ett ekosystem än en regelbok. Att bekänna sig till gamla formuleringar handlar om att ta dem på allvar genom att låta dem bli en hjälp att förstå livet här och nu. Det handlar om att se traditionens nedärvda visdomar som en källa till visdom i våra liv och samhällen." Verkligen intressanta frågor: hur man kan tolka texters innebörd, in i vår tid. Och hur man inte kan tolka dem.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Det är intressant att läsa sammanfattningarna på Svenska kyrkans hemsida, eftersom de får sägas representera Svenska kyrkans officiella hållning i frågorna. Men det är förstås skillnad på den frihet vi vill öppna för varje människa i Svenska kyrkan att finna och fördjupa sin personliga kristna tro, och den frihet en präst har i sitt specifika uppdrag att förkunna. Ja, viktiga frågor att lyfta upp och ta tag i. Att se det som är i prästkåren, den bredd som finns där, fundera över det, genomlysa och bearbeta frågeställningarna, och ta ut riktningen framåt. Det görs ju förstås redan lite nu och då i det fortlöpande arbetet. Men kanske är det dags för en större och mer genomgripande analys och dialog. Jag tror det kan bli konstruktivt och mycket givande för oss alla.
Snömos
Låter mest som snömos - ett försök att slippa stå för centrala kristna läror. Läser man CA är det ju inte särskilt kontroversiella ideér som uttrycks där. Duger texten att basera stora ekumeniska organisationer på (i vår tid) duger den även som trostolkning i församlingen (i vår tid). Det måste vara OK att fortsatt stå för den tro som uttrycks i augustana och förstå tex treenighetsläran som man gjort sedan konciliet i Nicaea.
Va?!
” Det är intressant att läsa sammanfattningarna på Svenska kyrkans hemsida, eftersom de får sägas representera Svenska kyrkans officiella hållning i frågorna. ” Det är en märklig utsaga. Givetvis representerar kyrkoordningen i högre grad kyrkans officiella hållning än hemsidan. Hemsidans texter produceras av kommunikatörer och teologer på stiftskansliet. Kyrkoordningen bestäms av kyrkomötet - styrelsen i vårt demokratiska kyrkosamfund. Hemsidans texter kan ändras lite från dag till dag efter vad tidens vindar kräver. Bara för ett par månader sedan formulerade man där ”svenska kyrkans värdegrund” utan att först anta någon värdegrund i kyrkomötet.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Ja det är ju en öppen och tillåtande text. Men jag tror som sagt att den riktar sig till den breda allmänheten, och inte till präster/blivande präster. Hursomhelst tror jag på att genomlysa den här frågan, på ett förutsättningslöst och grundligt sätt. Jag tror det kan vara viktigt. Och kan bli konstruktivt och givande för oss alla.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Tack för din klargörande fråga "Va?!". Naturligtvis har du rätt. Vad jag menade var bara att när man som nyfiken allmänhet surfar in på Svenska kyrkans hemsida och läser dessa texter så är det inte konstigt om man får uppfattningen att detta är Svenska kyrkans officiella hållning. Det som skrivs på en organisations hemsida borde man ju kunna förvänta sig är den officiella hållningen. Och det är det ju på sätt och vis - i förhållande till allmänheten. Jag tror att det finns parallella processer här. Hemsidan riktar sig kanske främst till allmänheten, medan det som står i Kyrkoordningen kommuniceras till präster, och alla andra som redan är verksamma i Svenska kyrkan på olika sätt. Så det är väl två delvis olika budskap, som kommuniceras till olika målgrupper. Hursomhelst tror jag på att genomlysa den här frågan, på ett förutsättningslöst och grundligt sätt. Jag tror det kan vara viktigt. Och kan bli konstruktivt och givande för oss alla.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
Kyrkoordningen finns ju också på hemsidan, att ladda ner. Texterna jag citerade tidigare ligger under fliken "Kristen tro", med underflikarna "Grunden i kristen tro" - "Svenska kyrkans bekännelse". Medan Kyrkoordningen ligger under "Om oss" med underflikarna "Fakta om kyrkan" - "Organisation" - "Kyrkoordningen". Så allt finns ju där, men under olika huvudflikar. Däremot saknas SvK:s grundläggande dokument. De finns inte att läsa på hemsidan. Så det kan ju verkligen vara en poäng att de skulle finnas tillgängliga där. Men det har väl med upphovsrätt att göra? Och om det saknas en vedertagen översättning för vissa texter, som skribenten tog upp. I vilket fall som helst är det ju intressant hur de här olika flikarna, och texterna under dem, samspelar med varandra på hemsidan. Och hur kyrkans officiella dokument samspelar med människors egen tro, och prästernas förkunnelse. Hur får vi lära och förkunnelse och tro att gå ihop? Jag tror verkligen på att genomlysa den här frågan, på ett förutsättningslöst och grundligt sätt. Jag tror det kan vara viktigt. Och kan bli konstruktivt och givande för oss alla.
Svenska kyrkans grundläggande dokument
PS Fast det där stämmer ju inte riktigt, det jag skrev nyss. Kyrkohandboken finns ju på hemsidan. Och kanske några till? Men samtliga grunddokument finns inte på hemsidan. Och i anslutning till texterna som beskriver Svenska kyrkans bekännelse finns de inte just nu.