Dialog som utbildningsväg för att nå längre

Kenneth Nordgren, Elisabeth Pettersson Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Dialog är viktig för att skapa förståelse och reflektera över olika upplevelser och åsikter. Debatt är också viktig för att föra fram uppfattningar och bryta perspektiv. Men risken finns att en debatt blir ensidig och enbart negativ.

Därför vill vi kommentera den replik (KT 21/1 2021) som ett antal tidigare studerande skrivit under.

Vi läser om ett stöd för den målsättning som SKUI har men samtidigt en kritik mot ”faran med den enda berättelsen” och hur lärare hanterat olika situationer.

Beskrivningen är att SKUI präglas av en normativ syn. Men det finns flera bilder av utbildningstiden från utvärderingar där över 700 studerande haft möjlighet att uttrycka sig. Det behöver sägas att 28 underskrifter inte representerar den mångfald där andra berättelser har lyfts genom åren. Det är något vi som jobbar vidare med utbildningarna har med oss, samtidigt som vi är beredda på konstruktiv kritik.

Att se varandra, och ”den Andre” som nämns, är viktigt. Det är även förmågan att anta utmaningar och ge svar på invändningar. Därför är det för oss ett problem om studerande håller inne med sina uppfattningar när utbildningstiden ska rymma en beredskap att formas tillsammans. Inte för att nå konsensus men för att nå fram till varandra i förståelse och för att uppnå en lojalitet för gemensam kyrklig tjänst. Ett tryggt, öppet och undersökande samtalsklimat behövs för utbildning till arbete i Svenska kyrkan.

Därför är det också bekymmersamt med de negativa exempel som lyfts, utan hänvisning till situation eller sammanhang, eftersom de skadar den utbildningsmiljö vi eftersträvar. I ett av exemplen känner vi igen en händelse, även om den inte gått till exakt så som beskrivs.  En lärare har reagerat med affekt, på ett inkorrekt sätt. Den händelsen har bearbetats efteråt med ursäkt och insatser.

I ett annat fall nämns en nedlåtande kommentar om en biskop. Självklart ska inte sådant förekomma. Vi känner inte till detta sedan tidigare och det är heller inget som har anmälts. Därmed har en oacceptabel incident inte kunnat tas om hand. Att vi får kännedom först via offentlig debatt bidrar inte till att kunna hantera saken på ett konstruktivt sätt.  

Det påstås också att studenter anmäls till biskopar. Det stämmer inte. Däremot önskar biskoparna en dialog med SKUI när det finns ovilja eller oförmåga att hitta en pastoral hållning till prästens uppdrag enligt Svenska kyrkans ordning. Sådan dialog bygger på ett samlat intryck från undervisning och inte samtal i sekretess.

Det nämns också påhopp mellan studerande som inte tagits om hand av lärare. Sådant kan handla om lektioner när lärare vill låta det vara högt i tak vilket ger ett utrymme där alla bär ett ansvar för att respektera varandra, och lärare dröjt med att ingripa.

Även andra tillfällen nämns när lärare istället har uttryckt sig kategoriskt till studerande. Dessvärre ser vi ibland att studerande i namn av sin uppfattning tar ett tolkningsföreträde och stänger fortsatta samtal. Det kan medföra en markering eller bedömning från lärare att det behöver bemötas.

När debattörerna avslutar med ”att skolan ännu inte nått målet” så avslutar vi med att hålla fast vid vår målsättning och konstatera att vi är på väg och fortsätter med dialog – och när det krävs även debatt.

Kenneth Nordgren
rektor
Elisabet Pettersson
programchef
Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.