Strukturförändringar

Finns ingen pedagog i de minsta pastoraten

Kajsa Åslin, pressekreterare

REPLIK. Den bemanning som anges i inriktningskriterierna ska inte ses som en miniminivå för de större pastorat som är tänkt att bildas, uppger debattören.

Med anledning av Jan Grimells debattartikel vill vi komma med detta tillrättaläggande.

Den nivå på bemanning i pastorat/församlingar som anges i stiftsstyrelsens inriktningskriterier för arbetet med nya pastoratsbildningar i Härnösands stift, ska ställas i relation till dagens minsta ekonomiska enheter. Det är den bemanning av kyrkliga profilyrken som stiftsstyrelsen anser att medlemsunderlaget måste kunna bära.

I Härnösands stift finns i dag 15 pastorat, eller församlingar som inte ingår i ett pastorat, som har mindre än 5 000 medlemmar att bygga sin ekonomi på. De flesta av dessa har ingen församlingspedagog anställd. De flesta saknar även diakon. I flera enheter saknas behörig musiker.

Den bemanning som anges i inriktningskriterierna ska alltså inte ses som en miniminivå för de större pastorat som är tänkt att bildas efter de utredningar som nu planeras. Den bemanning som beskrivs i inriktningsbeslutet är inte rimlig för ett pastorat med över 10 000 medlemmar.

Med anledning av Grimells text kan även klargöras att stiftsstyrelsens kriterier inte innehåller någon sorts rangordning av olika yrkesgrupper eller verksamheter. Kriterierna säger minst två prästtjänster men minst en diakon, musiker och församlingspedagog av rent praktiska skäl. 

Om ett pastorat endast har en präst anställd läggs på denna även ansvaret att vara kyrkoherde och chef, och det är inte en uppgift som låter sig skötas lite vid sidan av. Dessutom kan inte förrättningar och andra specifikt prästerliga uppgifter ens tillfälligtvis tas över av någon annan som inte är utbildad och vigd.

Tilläggas kan också att kriteriet minst 10 000 medlemmar inte är hugget i sten, att det i kriterierna framhålls att även geografiska förutsättningar ska beaktas utifrån ett helhets- och hållbarhetsperspektiv.

Kajsa Åslin
pressekreterare
Härnösands stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne