Församlingar ska fatta egna beslut om ekonomi och personal

21 undertecknare (C)

Varje församling måste självklart själv få avgöra om en anslutning till gemensamt lönecentrum är att föredra.

Vid kyrkostyrelsens möte juni 2020 valde Åsa Ingårda som ersättare för nomineringsgruppen Centerpartiet att lägga en särskild mening till det beslut som inför kyrkomötet tydliggjorde hur kyrkostyrelsen ville hantera frågan om gemensam administration, it och lönecenter.

Det var en markering mot det beslut som i förlängningen skulle innebära obligatorisk anslutning, ifrån att tidigare fokuserat på möjligheten för den församling som så önskade att kunna tacka ja till erbjuden service.

Åsa Ingårda tog initiativ till en motion där många Centerpartister anslöt och som tydliggjorde vikten av kommunikation med den del av vår kyrka som det ytterst handlar om, våra församlingar.

Trots att frågorna processats under flera år och trots att frågan varit uppe i kyrkomötet så var det först nu som det stod klart att någon dialog med församlingarna inte hade förts. Vi är mycket glada över det omfattande arbete som nu gjorts för att lyssna på församlingarna, dock finns mycket kvar att göra för att fullt ut kunna säga att verktygen för dialogen är till fyllest. Resultatet är tydligt.

Vi förstår att vi allt mer måste arbeta i en riktning som utgår ifrån en gemensam it-plattform. Dock vill vi, som så många församlingar gjort, understryka att varje församling självt beslutar om ekonomi och personal. Varje församling måste självklart själv få avgöra om en anslutning till gemensamt lönecentrum är att föredra.

Självklart måste ett lönecentrum utvecklas i den takt det finns kundunderlag och att lönecentret måste bära sina egna kostnader.

Vi ser gärna en investeringsbudget, utifrån det kan vi avgöra i vilken takt lönecentret kan utvecklas och om medel måste skjutas till, då behövs större transparens.

Förhållningssättet måste vara att vi utgår ifrån frågan – på vilket sätt kan vi stärka församlingens förutsättningar att vara kyrka för att välkomna till dop och att få växa i tro och handling.

Svaret på HUR kan endast formuleras av församlingen självt.

Nationell nivå skall bygga relationer som möjliggör för oss att vara en rikstäckande folkkyrka och alltid utifrån att i dialog med församlingarna stärka församlingarnas förutsättningar att verka på bästa sätt utifrån sin kontext. Likväl som församlingarna är ålagda att utarbeta lokalförsörjningsplan så behövs det göras på stift- och nationell nivå. Vilken verksamhet behöver vi och utifrån den ekonomi vi faktiskt har hur ska vi då prioritera? Med utgångspunkt att det är i församlingarna vi döper och välkomnar, det är de kyrkotillhöriga som möjliggör ekonomi och en god relation bygger framåt och relationer bygger vi lokalt.

* Där församlingar skrivs avses församlingar/pastorat där så är aktuellt.

Agne Arnesson, kyrkomötet (c), Skara stift
Jan Wahn, kyrkomötet (c), Skara stift
Ulla Rickardsson fd kyrkostyrelsen (c), Göteborgs stift
Håkan Widepalm, kyrkomötet (c), Göteborgs stift
Benny Ahremark Persson, kyrkomötet (c), Karlstads stift
Roger Sandström, kyrkomötet (c), Linköpings stift
Ellinor Moberg, kyrkomötet (c), Stockholms stift
Margareta Hedström, kyrkomötet (c), Stockholms stift
Ann-Kristin Jonäng, kyrkomötet (c), Uppsala stift
Inga Alm, kyrkomötet (c), Uppsala stift
Lennart Persson, kyrkomötet (c), Uppsala stift
Ann-Christin Alexius, kyrkomötet (c), Härnösands stift
Mats Nilsson, kyrkomötet (c), Växjö stift
Berith Pagels, kyrkomötet (c), Lunds stift
Lisbeth Göranson, kyrkomötet (c), Lunds stift
Lars-Ivar Ericson, kyrkomötet, ersättare kyrkostyrelsen (c), Lunds stift
Stig Eriksson, kyrkomötet (c), Luleå stift
Christina Henriksson-Hjelm, kyrkomötet (c), Luleå stift
Anders Åkerlund, kyrkomötet (c), Västerås stift
Anna-Karin Andersson, kyrkomötet (c), Västerås stift
Åsa Ingårda, kyrkomötet, ersättare kyrkostyrelsen (c), Strängnäs stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Per-Henrik Bodin
Det finns fortfarande kvar några decentralister bland Centerpartiets kyrkopolitiker som motsätter sig Svenska kyrkans centrala maktambitioner. Tyvärr saknas de "tunga" centerpartister med presidieposter bland undertecknarna.