Mycket att vinna på ny utbildning till församlingsteolog

Jonas Eek ledarskribent

Bland motionerna till höstens kyrkomöte märks en motion om att initiera en tvåårig utbildning av församlingsteologer.

Motionen tar sitt avstamp i det faktum att väldigt få utbildar sig till församlingspedagoger. Fördelarna med den nya utbildningen är flera: den skulle innehålla mer teologi än dagens pedagogutbildning, ha ett tydligare folkbildningsperspektiv, samt gå att bygga vidare på till antingen lärare, församlingspedagog eller präst. Ett första utbildningssteg utan inlåsningseffekt med andra ord.

Motionen verkar ha bred förankring och är undertecknad av företrädare för inte mindre än fem nomineringsgrupper, samt en biskop.
Likafullt gör uppgifter till KT gällande att den inte kommer att behandlas under kyrkomötet med hänvisning till att den faller utanför temat Lärande och undervisning. Det vore olyckligt. Det är visserligen rimligt att ett tematiskt kyrkomöte inte behandlar kyrkans profilutbildningar. Däremot skulle Projektet lärande och undervisning tveklöst vinna på att man i detta fall gjorde ett undantag och diskuterade rekrytering av och kompetens hos dem som ska bedriva undervisningen.

Dessa frågor är – mild uttryckt – av central betydelse för hela projektet. Eller som motionärerna skriver. ”För att programmet för lärande och undervisning ska kunna bli framgångsrikt behöver Svenska kyrkan förstärka teologisk och pedagogisk-didaktisk kunskap bland de medarbetare som har ett särskilt ansvar för att undervisa andra. Utan sådan kunskap bland kyrkans medarbetare uppstår svårigheter i undervisningsuppdraget.”

Om kyrkomötet väljer att avslå eller inte alls behandla motionen finns dock ingenting som hindrar att folkhögskolorna själva tar initiativ till en sådan utbildning. Behoven finns och troligen också intresset, både bland församlingar att anställa och personer som vill utbilda sig. Fältet ligger alltså öppet och man behöver inte invänta kyrkomötet.

Jonas Eek