Positiv utveckling för Act Svenska kyrkan

Lars G Linder, Veronica Pålsson, Christian Bonde
Act , Svenska kyrkan. Fotograferat under konferensen Göra skillnad 2022 på Konsert & kongress i Uppsala.

Act Svenska kyrkan är inte som, påstås i några debattartiklar,  underfinansierat på grund av neddragningar från kyrkostyrelsen och kyrkomötet

Engagemanget för Act Svenska kyrkan och den omfattande verksamhet som vi bedriver genom internationell diakoni och mission är glädjande. Inte minst eftersom vår kyrkas internationella engagemang måste bäras av en stark och kraftig lokal förankring. Det finns många församlingar och pastorat som är föredömen, och där engagemanget är en självklar del i församlingslivet och förkunnelsen.

Med bytet av namn 2019 till Act Svenska kyrkan bygger vi också en verksamhet som vilar på ett ökat lokalt engagemang och en tydligt ökad insamlingsverksamhet. Hittills följer vi, trots pandemin, i huvudsak den plan vi beslutat. Insamlingsresultaten ökar rejält. Till stöd för en större verksamhet runt jorden hos våra lokala samarbetspartners.

Svenska kyrkans internationella arbete firar nästa år 150, och det ska vi se till att uppmärksamma både lokalt, i stiften och nationellt. Svenska kyrkans mission är den äldsta delen av Act Svenska kyrkans verksamhet, och vi arbetar hela tiden med att utveckla och förfina samarbetet med systerkyrkor runt jorden i syfte att stärka missionsarbetet.

Detsamma gäller vår internationella diakoni, där vi har mer än 300 lokala samarbetspartners som genomför livsviktiga aktiviteter till stöd för människors rätt till ett värdigt liv. Ett liv utan fattigdom, förtryck och orättvisor.

Vi ändrade 2019, efter ett gediget arbete, vårt namn från det långa, och rätt anonyma ”Svenska kyrkan, internationellt arbete – medlem av Act Alliance” till det korta och tydliga Act Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsens internationella råd gjorde bedömningen att vi behövde bli tydligare gentemot såväl kyrkans aktiva som den svenska allmänheten, för att få ytterligare kraft i vårt arbete. Och det handlar såväl om vårt arbete här hemma i Sverige i församlingar och pastorat, som stödet till våra samarbetspartners runt jorden och det livsviktiga arbete de genomför.

Att byta namn till Act Svenska kyrkan var en del i en offensiv. Vår idé är att Act Svenska kyrkans arbete ska bli mer omfattande och starkare både här hemma i Sverige och runt jorden. Och hittills har verksamheten utvecklats väl i förhållande till strategin.

Act Svenska kyrkan är inte utifrån strategin, som påstås i några debattartiklar (bl.a. KT 21/9, Lillö och Andersson), underfinansierad på grund av neddragningar från kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Utöver de ökande intäkter som kommer via anslag och insamlingar har Act Svenska kyrkan drygt 130 miljoner kronor i balanserade medel, som är avsedda att användas för att balansera intäktsvariationer. Det är nödvändigt att ha en sådan buffert i en verksamhet som beror på såväl insamlade medel som anslag från biståndsmyndigheter m.fl.

När Lillö och Andersson jämför anslagen mellan åren ska noteras att vi tills bygget kommer i gång har en anslagspost på 30 miljoner som avsatts för bostadsbyggnadsprojektet på Olivberget i Jerusalem och därutöver att kyrkostyrelsen anslagit extra medel utöver plan utifrån den exceptionella situation som pandemin skapat. I samband med att vi bytte namn har dessutom kyrkostyrelsen givit ett särskilt anslag om 30 miljoner kronor för att namnbytet ska kunna genomföras utan att det påverkar biståndsverksamheten.

Att byta namn till Act Svenska kyrkan gav oss nya möjligheter att öka insamlingsresultatet. I förhållande till många andra insamlingsorganisationer har utvecklingen innan vi bytte namn varit betydligt sämre. Engagemanget behövde stärkas lokalt. Och vi är både glada och stolta över hur engagemanget sedan namnbytet stärkts. Vi har ökat insamlingsresultatet tydligt, och har kunnat utveckla och stärka stödet till våra internationella samarbetspartner i det långsiktiga arbetet.

Vi är övertygade om att utvecklingen kommer att fortsätta i den positiva riktning som skett hittills och som lett till stärkta långsiktiga relationer med våra internationella partners.

Act Svenska kyrkan avviker på två avgörande punkter från de flesta svenska biståndsorganisationer. För det första är nästan hälften av vår verksamhet täckt av egna insamlade medel, medan andra till upp till 90 procent är beroende av offentliga biståndsmedel. Det skapar goda förutsättningar till långsiktighet och oberoende. För det andra genomför vi huvudsakligen verksamhet i mottagarländer genom lokalt förankrade samarbetspartners, ofta systerkyrkor och diakonala biståndsorganisationer. Det ger insatserna betydligt större förutsättningar att vara långsiktigt hållbara.

Vi måste fortsätta utveckla och stärka det lokala engagemanget för Act Svenska kyrkan i församlingar och pastorat. Fler bör överväga att sätta av en del av kyrkoavgiften till Act Svenska kyrkan. Det stärker argumenten för det lokala ansvarstagandet. Från församling till församling. Och fortsatt kommer kyrkostyrelsen, är vi övertygade om, ta ansvar för att kyrkans internationella diakoni och mission utvecklas positivt enligt den strategi som lagts fast.

Med strategin som grund kommer kyrkostyrelsen att anslå 1,5 procent av sin utgiftsbudget till Act Svenska kyrkan. Det kan självklart vara en siffra som behöver justeras uppåt. Vi räknar med att kyrkostyrelsen fortsatt kommer att ha det engagemang de hittills visat för Act Svenska kyrkan. Men Act Svenska kyrkans verksamhet måste bygga på det lokala engagemanget. Svenska kyrkan byggs av engagerade församlingsbor som tillsammans skapar ett levande församlingsliv. Och ett rikt församlingsliv får styrka av ett internationellt engagemang.

Lars G Linder
Ordförande, Act Svenska kyrkan (Kyrkostyrelsens internationella råd)

Veronica Pålsson
ledamot i internationella rådet, nominerad av arbetskretsarna

Christian Bonde
ledamot i internationella rådet, nominerad av arbetskretsarna

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.