Utveckling mot fler undervisningsformer

Kenneth Nordgren rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut

I arbetet med utveckling av kyrkans utbildningar så är möjligheten till mer varierade undervisningsformer en självklar och även prioriterad faktor.

Linnea Andersson ställer i Kyrkans Tidning nummer 43 fortsatta frågor kring formerna för prästutbildningens slutår. Jag välkomnar en fortsatt diskussion kring de kyrkliga utbildningarnas upplägg och innehåll. Men jag vill även kommentera några saker i det senaste inlägget som riskerar att ge en missvisande bild av mitt första svar.

Det nuvarande upplägget med fyra dagars undervisningsvecka är framtaget bland annat med tanke på studerandes familjesituation, men när det lyfts fram som ”den enda åtgärd” jag nämner så skyms mitt huvudbudskap som är framåtsyftande. Min ansats summeras med orden att ”utvecklingen går mot en större variation mellan platsbunden och nätbaserad undervisning”. Det vill säga att i arbetet med utveckling av kyrkans utbildningar så är möjligheten till mer varierade undervisningsformer en självklar och även prioriterad faktor.

Jag nämnde polisutbildningen som ett exempel på professionsdanande utbildning där det är viktigt att kunna mötas på plats för samverkan och övning. Det stämmer att polisutbildningen ges på distans från tre olika orter. Men även den utbildningen innehåller platsbunden undervisning och under de två år utbildningen pågår hamnar antalet dagar på plats nära det antal som präststuderande har under sitt enda avslutande år.

Sedan kan kyrkoordningens bestämmelse om barnkonsekvensanalys inför beslut i Svenska kyrkan inte endast göras till en kritisk fråga om slutåret på prästutbildningen utifrån familjesituation när den är ett instrument i beredning och beslut med många infallsvinklar utifrån barnperspektiv också i församlingsverksamhet och kyrkoliv.

Jag har förståelse för att olika familjesituationer, liksom individuella utgångspunkter, rymmer olika behov och betonar igen att perspektivet finns med i utformningen av kyrkans utbildningar.

Men samtidigt behövs ett ansvar för helheten av aspekter för uppbyggnad, innehåll och finansiering av de kyrkliga utbildningarna på nationell nivå. Det kräver mer komplexa överväganden än vad som på ett tillräckligt sätt kan redovisas i svar på debattinlägg.

Kenneth Nordgren
rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.