Avveckla nomineringsstödet i Malmö pastorat

Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Persson Ekström, Ola Johansson Sverigedemokraterna i Malmö

Att ge mer än 200 000 kronor till nomineringsgrupperna, utan att få någon redovisning för hur pengarna används, är inte att hushålla med Malmö pastorats resurser.

Ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan till de olika nomineringsgrupperna brukar lämnas på både pastorats-, stifts- och nationell nivå. Enligt Svenska kyrkan är syftet med ett sådant ekonomiskt stöd på nationell nivå att möjliggöra nomineringsgruppernas arbete kring synlighet och information och att rusta ledamöterna med kunskap som behövs för uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan på nationell nivå.

Visst kan man argumentera för att nomineringsgrupperna behöver kommunicera till sina ”väljare” och utbilda sina ledamöter och att de därmed behöver någon form av ekonomiskt stöd. Däremot är det ett mycket svagt argument då många som är medlemmar i Svenska kyrkan inte förväntar sig att en kyrka ska finansiera politisk kommunikation eller nomineringsgruppernas interna utbildningar.

Det är inte ett högt ställt krav om man begär att nomineringsgrupperna faktiskt ska anordna egna utbildningar finansierad av någon form av avgift som deltagarna i utbildningen betalar. Kommunikation från nomineringsgrupperna till kyrkans medlemmar under mellanvalsperioder, som är nästan obefintlig, kan genomföras utan större kostnader i en tid då nästan alla har tillgång till sociala medier och andra digitala kommunikationsmedel.

Men det finns trots allt ett argument från kyrkans håll, förvisso svagt och ihåligt, för varför ekonomiskt stöd betalas ut till nomineringsgrupper på nationell och stiftsnivå.

Däremot finns det inga argument överhuvudtaget till att Malmö pastorat betalar ut ett så kallat nomineringsstöd till nomineringsgrupperna varje år. År 2022 betalar Svenska kyrkan i Malmö 227 000 kr till nomineringsgrupperna i Malmö pastorat. Det är pengar som kunde gått till kyrklig verksamhet.

Malmö pastorat består av sex församlingar och kyrkopolitiker på församlings- och pastoratsnivå ska inte behöva pengar för att kommunicera med sin församling, utan man ska kunna träffas i kyrkan och delge information. Om det händer något av större vikt kan man skriva en insändare eller ett inlägg på sociala medier. Kyrkopolitiker på församlings- och pastoratsnivå borde kunna ha en relation med församlingsborna utan att behöva ta del av ekonomiskt stöd som finansieras genom kyrkoavgiften.

Lunds stift och Malmö pastorat anordnar redan flera utbildningar. Frågan är vilka ytterligare utbildningar som behöver anordnas av nomineringsgrupperna i Malmö pastorat för att ledamöterna i kyrkofullmäktige ska kunna tjänstgöra på sina två sammanträden per år på ett tillfredställande sätt? Skulle utbildningar för kyrkopolitiker på församlings- och pastoratsnivå verkligen bära med sig så stora kostnader?

Vi sverigedemokrater har inte riktigt förstått vad syftet är med detta ekonomiska stöd till nomineringsgrupperna i Malmö pastorat. Det kan inte vara så att Svenska kyrkan ska utdela medel till nomineringsgrupperna när det saknas syfte.

Det står ingenting i kyrkoordningen om att nomineringsgrupperna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige ska erhålla nomineringsstöd. Därmed kan kyrkofullmäktige genom ett enkelt beslut avveckla nomineringsstödet och låta medlen gå till verksamheten.

Sverigedemokraterna menar att de avgifter som medlemmarna betalar in till Svenska kyrkan är ämnade att gå till verksamheten. Malmö pastorat borde hushålla med sina resurser. Att ge mer än 200 000 kr till nomineringsgrupperna, utan att få någon redovisning för hur pengarna används, är inte att hushålla med Malmö pastorats resurser. Vi sverigedemokrater är övertygade om att dessa pengar skulle göra mer nytta i kyrklig verksamhet.

Därför har vi lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med förslaget att nomineringsstödet i Malmö pastorat ska avvecklas.

Om det inte finns en tydlig grund till att betala ut ekonomiskt stöd till nomineringsgrupperna så ska det inte betalas ut. De medel som kyrkans medlemmar betalar in ska behandlas med respekt och främja kyrkans verksamhet och inte hamna i diverse politiska partiers eller nomineringsgruppers konton utan att något behov föreligger.  

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Lisbeth Persson Ekström (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Ola Johansson (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.