Legationspastor med brinnande hjärta för nöd

Sverige har under 1900-talet haft många företrädare som gjort stora internationella insatser: Elsa Brändström, Nathan Söderblom, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Carl Gustaf von Rosen.

En av de främsta är Birger Forell, svensk legationspastor i Berlin 1932–1942. Hans artiklar om den tyska kyrkokampen ger en unik inblick. Lika betydelsefullt var hans arbete bland tyska krigsfångar i England efter 1942. Birger Forells arbete i Tyskland efter kriget riktade sig mot de bostadslösa – 6 miljoner utbombade, 10 miljoner flyktingar. Ett av hans projekt var flyktingstaden Espelkamp.

Biografin om Birger Forell finns nu i sin andra, utökade upplaga. Författare är Johan Sundeen, docent vid Högskolan i Borås. Titeln är En utsträckt hand till masseländets land.

Redan 1933 tog nazisterna genom kyrkovalen snabbt makten nästan överallt i de evangeliska kyrkorna. Det ledde till avsättningar av präster som inte var politiskt korrekta och till ingripanden mot studenter som lyssnade till sådana föreläsare. Staten ville behärska allt. Forell talade om ”totalstaten”.

Det fanns inte längre något privat­liv. Medietrycket var så hårt att till och med drömmarna präglades, antingen av medlöperi eller av skräck. Det gällde också betydande forskare. Forell talade om ”konjunkturteologer”.

Givetvis reflekterade Forell över vad som gjort nazismens seger 1933 möjlig. Han ser en orsak i ”den sekulariserade nutidsmänniskans andliga hemlöshet och den skrämmande omfattning som denna hemlöshet tagit sig, inte bara i Tyskland utan i hela västerlandet”. Nazismen fyllde ett tomrum genom att ge människor några till synes fasta grundstenar att hålla sig vid, i detta fallet rasen och kampen.

Det är ur denna synpunkt han tolkar den tyska kyrkokampen. Johan Sundeen sammanfattar: ”Åskådningsstriden i Tyskland var en kraftmätning mellan det kristna korset, med dess inneboende krav att lyda Gud mer än människor, och det national­socialistiska hakkorset med dess krav på underkastelse under den totala staten ...”

I sitt arbete bland tyska krigsfångar i England hade Forell en kamp mot misstänksamma brittiska myndigheter men också mot aktiva nazister bland fångarna. Själv såg han detta arbete som ett bidrag till att bygga upp det nya Europa. Till sist lyckades han i sitt arbete bland fångarna skapa en teologisk fakultet bakom taggtråden. En av dess lärare var Anders Nygren, och en av dess studenter var Jürgen Moltmann. Vad var hemligheten med Forells förmåga att vinna fångarnas förtroende? Själv sade han: ”Jag såg dem som mina söner.” Två av hans egna söner hade tidigt avlidit. Johan Sundeens biografi ger en rik bild av en av Svenska kyrkans verkligt stora gestalter under 1900-talet.

Det fanns inte längre något privatliv. Mediatrycket var så hårt att till och med drömmarna präglades, antingen av medlöperi eller av skräck. Det gällde också betydande forskare.

Fakta:

Bok

En utsträckt hand till mass­eländets land

Johan Sundeen

Det svenska biet

Christian Braw