Historiskt beslut: Biskopen i Visby avkragas

Biskop Thomas Petersson. Foto: Jessica Lindgren Wu

Thomas Petersson, biskop i Visby, avkragas. Det har Ansvarsnämnden för biskopar beslutat.

TEXTEN UPPDATERAD

Thomas Petersson är biskop i Visby stift och även biskop för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Ansvarsnämnden förklarar Thomas Petersson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Han har med omedelbar verkan inte behörighet att tjänstgöra som biskop, präst eller diakon. 

Av beslutet framgår att det handlar om brott mot vigningslöften samt att anseendet som en biskop bör ha har skadats i avsevärd mån.  Ansvarsnämnden konstaterar, utifrån de uppgifter biskopen själv lämnat, att han "under ett par år haft en relation utanför äktenskapet med en anställd i stiftet." 

Ansvarsnämndens beslut fattades förra veckan. Först under tisdagen blev innehållet offentligt. Beslutet kan inte överklagas.  Det är första gången sedan relationsändringen 2000 en biskop förklaras obehörig. 

- Det är naturligtvis en sorg för många, inte minst för Petersson själv. Smärtsamt för alla inblandade, för hela kyrkan. Många tankar och känslor att förhålla sig till. Sorgen gäller en kollega, en medmänniska med familj, ett stift, sade ärkebiskop Antje Jackelén på en pressträff på tisdagen.

- Stiftet och biskopen kommer inte att lämnas ensamma i detta.

- Ett sådan här beslut skakar om och lämnar svallvågor i hela kyrkan, samtidigt kan det stärka förtroendet. Vi har en tillförlitlig ordning. En organisation som är stark och förtjänar förtroende måste också ha ett tillsynsorgan som fungerar, sade ärkebiskopen.

Ärkebiskopen hänvisade till biskopsbrevet från 2014 där det finns vägledning för biskopar, diakoner och präster i frågan om hur man ska leva sitt liv. 

- Det står bland annat att även vi har privatliv, sade ärkebiskop Antje Jackelén. Biskopar är människor. Också en biskop gör fel. Men man kan också säga att människor ska ta ansvar för sina felsteg och söka försoning. 

Biskopens roll som ordförande i stiftsstyrelse tas över av Peder Fohlin. Ordföranderollen i domkapitlet tas över av domprosten. 

Christer Engelhardt, stiftsdirektor i Visby stift, sade också att händelsen är en stor sorg.

För Visby stift, men också för Thomas själv med familj och Visby stifts medarbetare och förtroendevalda.

Enligt kyrkoordningen så ska en biskop som förklarats obehörig att utöva ämbetet även bli med sin anställning som biskop.

- Jag ska ta upp i arbetsutskottet den 2 februari och sedan i stiftsstyrelsen den 15 februari de arbetsrättsliga påföljder som följer av detta, sade Christer Engelhardt.

Svenska kyrkans rättschef, Maria Lundqvist Norling, säger att det är domkapitlet som kan förordna vad som ska hända med de specifika biskopsuppgifterna i Visby stift nu.

- I tidigare situationer, som handlat om andra saker, har det ofta varit en pensionerad biskop som kunnat gå in. För det finns vissa uppgifter som bara en biskop kan göra, till exempel viga präster och diakoner.

Ansvarsnämnden för biskopar prövar anmälningar om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. I Thomas Peterssons fall har två anmälningar kommit in, en från biskopen själv och den andra från sju av de tio kyrkoherdarna i stiftet.

En kyrkoherde var vid anmälningstillfället sjukskriven, domprosten var arbetsbefriad och en ville enligt uppgift inte skriva under. Brevet är sekretessbelagt, men bakgrunden till skrivelsen handlar om kyrkoherdarnas förtroende för sin biskop. Ansvarsnämnden hade även på eget initiativ initierat ett ärende.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut:

”Vigningslöftena förpliktigar den enskilde att i alla delar leva på ett sådant sätt att det egna anseendet och förtroendet inte skadas och kyrkans trovärdighet inte komprometteras. Det gäller i förhållande till såväl skrivna som oskrivna lagar. En biskops privatliv och tjänst hör alltså samman.”

Nämnden skriver vidare att det i och med det särskilda tillsynsuppdrag för präster och diakoner som biskopen har ställs krav att biskopen ska vara en förebild när det kommer till att leva efter sina löften. Samtidigt måste förståelse och försoning vara möjligt även för en biskop.

Ansvarsnämnden slår i sitt beslut fast att det är ”ostridigt” att Thomas Petersson brutit mot sina vigningslöften eftersom han på grund av sitt levnadssätt i avsevärd mån skadat det anseende en biskop bör ha. Enligt kyrkoordningen får ansvarsnämnden i ett sådant fall förklara en biskop obehörig. Men det finns ett begränsat utrymme för att ändå inte göra det, om det rör sig om omständigheter som för en präst eller diakon skulle innebära prövotid eller erinran. Sådana påföljder har inte ansvarsnämnden möjlighet att beslut om, men det hade heller inte varit aktuellt i det här fallet, säger ansvarsnämndens ordförande Robert Schött.

– Enkelt uttryck skulle man kunna säga att i princip motsvarande handlade hos en präst skulle ha föranlett motsvarande utgång.

I december bad ansvarsnämnden om ett yttrande från biskopsmötet innan beslut skulle fattas. Biskopsmötet har tillsammans med ansvarsnämnden tillsynsansvar över biskoparna och yttrandet kom för ett par veckor sedan.

I det anges faktorer som spelar in i en biskops möjlighet att återvinna ett förtroende som skadats eller förlorats. Bland annat agerandets tyngd och varaktighet, huruvida den felande visar självinsikt och ånger och om agerandet äger rum inom ramen för symmetriska eller assymetriska maktrelationer. Ansvarsnämndens ordförande Robert Schött sade att yttrandet var "klart och tydligt och ger vägledning".

Ansvarsnämnden skriver att det är ställt utom rimligt tvivel att Thomas Peterssons handlande i avsevärd mån skadat det anseende en biskop bör ha och att han också insett detta. Nämnden tar upp att den utomäktenskapliga relationen pågått under lägre tid och finner det särskilt graverande att Thomas Petersson ”inte klart synes inse att hans handlande också inneburit att hans anseende, trovärdighet och därmed auktoritet i den biskopliga tillsynsuppgiften över präster och diakoner i Visby stift och dem som är verksamma i Svenska kyrkan i utlandet allvarligt kan ifrågasättas.”

- Man måste se till den här otroheten och löftesbrottet i sin helhet. Där spelar naturligtvis varaktigheten roll. Och viken personen det är, om det är en yrkesmässig relation som dessutom ytterligare kan skada den delen, säger Robert Schött.

Biskopsmötets yttrande i det här ärendet är, enligt ansvarsnämnden, så tydligt och strukturerat att det även i framtiden kan komma att användas som grund för att hantera en biskop som begått felsteg.

Det finns i kyrkoordningen inskrivet en möjlighet för en biskop som förklarats obehörig att ansöka om att få bli behörig att utöva kyrkans vigningstjänst igen. Men det skriver ansvarsnämnden i sitt beslut är en ännu obeprövad möjlighet som bör tolkas restriktivt.  

Eftersom Visby stift nu saknar en biskop behöver småningom ett nytt biskopsval hållas.

– Men när det finns på dagordningen kan vi inte svar på i dag, sade Christer Engelhardt på pressträffen.

Fakta: Vad är "vigningslöften"

Kyrkan viger präster och diakoner till en livslång tjänst i och för församlingen. Det innebär att även om de byter till ett helt annat arbete, så är de fortfarande präst eller diakon och har till exempel tystnadsplikt om någon ber dem om att få själavård. 

När de vigs avger de fyra löften, som varar livet ut. Tre löften är lika för båda yrkesgrupperna, ett skiljer sig åt. Varje löfte föregås av en fråga, som ska besvaras med ett ”ja”.

Första vigningslöftet: Trohet i uppdraget

Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst respektive diakon och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen?

Andra prästlöftet: Fasthet i tron och förvaltningen av sakramenten

Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, såsom det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten?

Andra diakonlöftet: Fasthet i tron och tjänandet

Vill ni stå fasta i kyrkans tro, hjälpa dem som behöver er tjänst och stå på de förtrycktas sida?

Tredje vigningslöftet: Lojalitet och solidaritet

Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst respektive en diakon och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild?

Fjärde vigningslöftet: Trovärdighet

Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?

En biskop avger ytterligare löften vid biskopsvigningen: 

Att i Guds den treeniga namn åtaga sig uppdraget att vara biskop och utöva detta så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Att stå fast i kyrkans tro, försvara den och tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat så som det givits i den heliga Skrift och omvittnats i kyrkans bekännelse, och att sakramenten blir rätt förvaltade. Att i tjänsten följa, upprätthålla och värna om kyrkans ordning och främja enheten i Kristus. Samt att leva så bland människor att biskopen blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet. 

HÄR kan du läsa mer om en biskops uppgifter

Källa: Svenska kyrkan 

Bild från Thomas Peterssons biskopsvigning.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.