Svenska kyrkan kräver: Förbättra asylboendena

Svenska kyrkan har lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet "En ny ordning för asylsökandes boende". Arkivbild från ett asylboende i Järvsö. Foto: Johannes Frandsen.

Svenska kyrkans har skrivit ett yttrande till regeringen om förslaget om en ny ordning för asylboenden i Sverige. Människor ska ha nära till kollektivtrafik och annan samhällsservice, står det bland annat i yttrandet.

– Vi hoppas att regeringen lyssnar på våra synpunkter och hörsammar rekommendationerna i betänkandet kring asylboenden, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Svenska kyrkan har lämnat in synpunkter till regeringen på delbetänkandet ”En ny ordning för asylsökandes boende" (SOU 2022:64). Tidigare har Svenska kyrkan varit remissinstans för utredningar på området, till exempel när det gällt etablering och integration, och skriver inledningsvis i yttrandet att trossamfundet borde finnas med på remisslistan.

Synpunkterna handlar om rättigheter för asylsökanden och motiveras med att Svenska kyrkan i sitt sociala arbete möter många asylsökande som både bor i egna boenden och på asylboenden.

Bättre boenden

Regeringens ambition att fler ska bo på asylboenden under hela asyltiden kräver en förbättring av boendena, står det i yttrandet. Trångboddhet gör att skolbarn inte får studiero och i möten med asylsökanden hör Svenska kyrkan att många utnyttjas genom att betala oskäligt höga priser för undermåliga bostäder.

Kollektiva asylboenden är inte lämpliga för barnfamiljer och utsatta grupper, exempelvis hbtq-personer och konvertiter, står det i yttrandet.

– Det är viktigt att människor känner sig trygga där de bor, att barn har möjlighet till lugn och ro för att göra läxor och att familjer har möjlighet till ett vanligt familjeliv som att kunna laga mat och äta tillsammans, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Vidare välkomnas förslaget i regeringens utredning om att Migrationsverket ska få i uppdrag att arbeta med utformningen och lokaliseringen av asylboenden.

Dagersättning

Svenska kyrkan uppmanar också regeringen att höja nivån på dagersättning och menar att en nedsatt ersättning skulle riskera att ersätta effektiva metoder att öka säkerheten på boendet. Kyrkan riktar även kritik mot förslaget att även barn i en familj ska omfattas av kravet att bo på asylboende för att ha rätt till dagersättning.

För att få jobba under asyltiden föreslås av regeringen att införa ett krav på att bo på asylboende. Det menar Svenska kyrkan kan innebära att integrationen försvåras för den sökande, i de fall boendet inte ligger i områden med god arbetsmarknad.

Fakta: Svenska kyrkans synpunkter

 • Svenska kyrkan anser att personer som omfattas av massflyktsdirektivet ska ha tillgång till samma rättigheter som andra personer som beviljas skydd i Sverige och därmed bör de inte omfattas av förslagen i betänkandet.
 • Svenska kyrkan uppmanar regeringen och Migrationsverket att ta fasta på de rekommendationer som utredningen ger kring lokalisering och utformning av den fysiska boendemiljön.
 • Svenska kyrkan välkomnar utredningens förslag att regeringen ska ge Migrationsverket i uppdrag att arbeta med hur asylboenden kan utformas, lokaliseras och samverka med andra aktörer för att främja verksamheten på asylboenden. 
 • Svenska kyrkan uppmanar regeringen att höja nivån på dagersättningen. En högre nivå på dagersättningen torde fungera som ett starkare incitament och ge förslagen i utredningen ett bättre utfall. 
 • Svenska kyrkan är kritisk till att utredningen föreslår att även barn i familj ska omfattas av bestämmelsen om krav på boende på asylboende för att kvalificeras för dagersättning.
 • Svenska kyrkan välkomnar förslaget på att det ska finnas undantag från villkoret att asylsökande ska bo på asylboende för att få dagersättning och särskilt bidrag. Däremot anser Svenska kyrkan att undantaget är alltför restriktivt och föreslår att det ska räcka med särskilda skäl i stället för synnerliga skäl.
 • Svenska kyrkan är positiv till förslaget om undantag från villkoret att bo på asylboende med bibehållna förmåner i särskilda situationer såsom en plötslig och drastisk ökning av antalet asylsökande. Svenska kyrkan anser att det även behöver finnas undantag för andra force majeure-situationer. 
 • Svenska kyrkan avstyrker förslaget att koppla undantag från arbetstillstånd till att bo på ett asylboende.
 • Svenska kyrkan anser att omständigheten att en asylsökande inte lämnat in en bostadsadress vilket lett till att asylansökan återkallats inte ska läggas den asylsökande till last vid en ny asylansökan.
 • Svenska kyrkan ser positivt på en förstärkt möjlighet till samhällsintroduktion för asylsökande, men ser behov av undantag från huvudregeln. Svenska kyrkan delar även utredningens uppfattning att samhällsintroduktionen inte bör vara ett villkor för dagersättning. 
 • Svenska kyrkan ser positivt på utredningens rekommendation till regeringen att ersätta asylsökandes kostnader för kollektivtrafik.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.