Introduktion till de första Kristustroende

Ruinerna av Qumrankommunitetens bosättning vid Döda havet.

Den tidiga Jesusrörelsen. En introduktion ger, som titeln antyder, en inledande presentation av den tidiga Jesusrörelsen och dess utveckling under första århundradet efter vår tideräkning från en inom-judisk förnyelserörelse i Palestina till en missionsrörelse vänd mot ”folken” och spridd över stora delar Romarriket.

Boken, som i första hand vänder sig till teologistudenter, präster/pastorer, journalister, kulturarbetare och en intresserad allmänhet, fokuserar sålunda inte primärt på de nytestamentliga texterna i sig utan lägger tyngdpunkten på att beskriva ”en judisk, universalistisk, eskatologiskt orienterad, apokalyptisk rörelse, som i början av det andra århundradet kom att utvecklas till det vi i dag känner som ’kristendom’.”

Efter en kortfattad introduktion till relevanta utombibliska källor följer fem kapitel, alla författade av forskare verksamma vid Lunds universitet.

Viktigt för att förstå

Dan Nässelqvist inleder med att skissera ”Den historiska, kulturella och religiösa miljön” som den tidiga Jesusrörelsen kom att växa fram inom och hade att förhålla sig till som del av Romarriket. Karin Hedner Zetterholm riktar uppmärksamheten mot centrala företeelser och föreställningar inom ”Andra templets Judendom” viktiga för att förstå Jesusrörelsens framväxt. Maria Sturesson ger en översikt över ”Jesus och evangelierna” och det vetenskapliga studiet av de samma.

Magnus Zetterholm redogör för ”Paulus – folkens apostel” liv och gärning så som de framträder i Apostlagärningarna och breven. Till sist klargör Samuel Byrskog hur ”Den tidiga Jesusrörelsen efter Paulus” kom att förhålla sig till att Jesu förväntat snara återkomst och det fulla förverkligandet av Guds rike dröjde, samt hur de kom att bevara och bearbeta Jesus-händelsen i förhållande till bland annat kristologi och etik.

Trevlig bekantskap

Den tidiga Jesusrörelsen är på det stora hela en mycket trevlig bekantskap som gott och väl uppfyller sin föresats att tillhandahålla en grundläggande introduktion till den tidiga Jesusrörelsens framväxt. Det ligger dessutom en viktig och förtjänstfull poäng i att så genomgående tala om ”Jesusrörelsen” och/eller ”Kristustroende” snarare än ”de första kristna” och på så sätt understryka att ”the parting of the ways” mellan judendom och, vad som skulle komma att bli, kristendom vid det här laget ännu inte ägt rum.

Samtidigt kunde det fokus på Jesusrörelsen som sägs prägla framställningen fått större genomslag. Boken liknar i praktiken, såväl till innehåll som disposition, redan befintliga handböcker – som exempelvis Jesus och de första kristna. Inledning till Nya Testamentet – som täcker samma material och mer därtill.

Huruvida boken därmed fyller ett ”behov” av en grundläggande introduktion till Nya testamentets exegetik är alltså mer tveksamt. Likväl är Den tidiga Jesusrörelsen en koncis, lättillgänglig och up to date-inledning till de första kristustroendes historia, litteratur och tänkande som varmt kan rekommenderas för den intresserade.

Tobias Ålöw

Fakta:

Den tidiga Jesus

Bok

Den tidiga Jesusrörelsen.
En introduktion

Magnus Zetterholm (redaktör)

Artos & Norma bokförlag

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.