Strukturutredningen

Använd friheten väl!

I den strukturreform som nu genomförs i Svenska kyrkan bör en genomtänkt och omfattande delegering till församlingsråden vara ett tydligt inslag. Det konstaterar Sören Ekström, tidigare generalsekreterare i Svenska kyrkan.

I pastoraten i Svenska kyrkan är man nu på väg in i kyrkofullmäktiges val av bland annat ledamöter i församlingsråden. Det är ett viktigt val som kan visa sig få en avgörande betydelse för Svenska kyrkans framtid.
Den från och med 2014 starkt förändrade organisationen på Svenska kyrkans lokala nivå kan bära med sig viktiga ekonomiska fördelar i form av ett rationellt och effektivt arbetssätt, liksom en större variation i församlingsarbetet inom de områden där det är angeläget. Att inte ta tillvara dessa möjligheter skulle vara att missbruka reformen. I flera fall kan också nya pastorat ta tillvara erfarenheter från en lång tid som flerpastoratssamfälligheter.

Det vore emellertid ett förödan-de misstag att tappa bort reformens andra del, nämligen skälet till att man behållit en församlingsindelning i pastoraten. Pastoratens storskalighet måste kombineras med en genomtänkt och omfattande delegering av beslutsrätt till församlingsråden i våra pastorat.

Vilka konkreta beslut som ska fattas i församlingen framgår delvis – men bara delvis! – av kyrkoordningen. Att så många av de konkreta beslut som kyrko-ordningen anger rör gudstjänstlivet beror på att detta är så mycket noggrannare reglerat än övriga delar av församlingens grundläggande uppgift. Hade det funnits lika detaljerade bestämmelser också inom dessa områden hade kyrkoordningen varit lika detaljerad beträffande dem.

I kyrkoordningen sägs tydligt att ”församlingen är det lokala pastorala området” i Svenska kyrkan och att ”församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Även pastoratet är ett pastoralt område, men där talar kyrkoordningen om ett ”övergripande ansvar för att den grundläggande uppgiften utförs”.
För att denna ansvarsfördelning ska bli verklighet inom fler områden än gudstjänstlivet fordras att stift och församling tar ansvar för detta i arbetet med
en ny församlingsinstruktion. Ytterligare viktiga beslut kan – för att inte säga bör eller måste rimligen – förläggas till församlingen och dess församlingsråd. En betydelsefull del av församlingsinstruktionerna i Svenska kyrkans pastorat blir därför från och med nu att ange arbetsfördelningen mellan pastorat och församling.

Utöver detta kan beslut inom vissa områden eller i enskilda fall delegeras från kyrkorådet till ett eller flera församlingsråd. Det är också en självklarhet att församlingsråden hörs i samband med andra policybeslut.

Friheten är stor då det gäller utformningen av församlingsinstruktionen. Den kan helt och hållet vara gemensam för pastoratets alla församlingar, men den kan också utformas så att det finns särskilda avsnitt för varje församling i pastoratet. Hur arbetsfördelningen mellan pastorat och församling utformas i samverkan mellan församlingsråd, kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkoherde och domkapitel blir avgörande för vad man uppnår, alternativt ställer till med, genom den reformerade strukturen på lokal nivå i Svenska kyrkan.

Friheten är också stor vid valet av församlingsråd. Kyrkofullmäktige kan utan att bryta mot kyrkoordningen utse ett församlingsråd i vilket ingen bor i församlingen. Det motsatta borde vara utgångspunkten och detta av såväl teologiska och demokratiska skäl som av ren självbevarelsedrift. Att man kan behöva göra ett eller annat undantag är givet men då bör man ha mycket goda skäl för det. Ytterligare en frihet är att man kan vara mindre bunden till nomineringsgrupperna än vid valet av kyrkoråd.  
Sören Ekström

 • 4 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Per-Ola Larsson

  Sören Ekström är den suveräne omorganisatören. Han började som ledamot av Oscars kyrkoråd att organisera om en väl fungerande ungdomsverksamhet så att den i princip upphörde. Sedan fortsatte han i kyrkoorganisationskommittén och avskaffade en väl fungerande samfällighet. Och nu är det dags igen.OCh vad vet församlingsmedlemmarna om det nya organisationsraseriet? Har allt detta omorganiserande gett oss en bättre fungerande kyrka med levande församlingar? Tänk om vi använt alla resurser som vi slösat på omorganisationer sedan 1958 till att förnya Kyrkans inre liv- Jag tror vi måste lita till människor som på frivillig basis får bygga upp lokala nätverk som skapar gillen, ordnar, arbetplatsgrupper, kyrkogemenskap i fritidssamhällen. Låt lära av Manfred Björquist / Gunnar Rosendal! Eller som Carl Magnus Magnuson brukade säga: Vi måste få en kyrkoorganism i en stabil organisation. Den stabila organisationen har tyvärr Sören organiserat bort.

 • Troende

  En viktig fråga är hur man skall bevara kyrkans enhet, när kyrkomötet tar beslut som strider mot kyrkans egna bekännelseskrifter, och sin egen tradition, homoäktenskapen strider mot skriften rent bokstavligt, och mot den kristna kyrkans antropologi. Hur skall det bli på församlingsnivå, hur skall kyrkans enhet bevaras.

 • medlem

  Medan Sören Ekström hoppas fromt, svingar andra sin partipiska...

 • Sven Andersson

  Hela nyordningen kan lätt leda till centralstyrning och minskad självständighet
  för församlingarna. MEN det lämnas en ny chans för engagerade församlings-
  bor, som inte är medlemmar i politiska partier eller nomineringsgrupper, att ändå
  få föra kyrkfolkets/gudstjänstfirarnas talan i Församlingsrådet. Varje resultatin-
  riktat Kyrkoråd må delegera viktiga uppgifter till Församlingsråden.

Mer inom samma ämne
Strukturutredningen
Strukturutredningen
Strukturutredningen
Strukturutredningen
Strukturutredningen
Strukturutredningen
Strukturutredningen