Biskopsval

Domprostens önskelista för blivande biskop

Hans Ulfvebrand domprost
Foto: Janerik Henriksson/TT, Magnus Aronson/Ikon

Den blivande biskopens viktigaste uppdrag är att hjälpa och inspirera stiftet göra en verklighetstrogen och precis lägesanalys och forma ett budskap där människor känner igen sig, blir träffade och erfar att den kristna tron kan ge svar på deras längtan och behov.

Stockholms stad och de delar av Stockholms län, som ingår i Stockholms stift, formas idag av stor förändring och stark expansion. Det skapar å ena sidan goda förutsättningar till ett framgångsrikt yrkesliv med god ekonomi för många medborgare, å andra sidan ett utanförskap för många grupper som inte kan tillgodogöra sig de möjligheter som står till buds. Att vara lyckad och leva utsatt är båda delar av helhetsbilden.

Storstaden är också i många avseenden trendsättare inom många områden vad gäller livsstil, kultur och nöjesliv. Storstadslivet blir därför brokigt, mångfacetterat, rikt och samtidigt för somliga vilset.

Frågor om mening, sammanhang, tillhörighet och gemenskap blir mot denna bakgrund påträngande.

I allt detta har Svenska kyrkan att verka och ge sitt bidrag till ett fördjupat mänskligt liv.

Utmaningen för kyrkan är att göra en så verklighetstrogen och precis lägesanalys som möjligt och bearbeta frågan hur ett genomarbetat teologiskt bidrag kan kopplas till analysen och formas till ett budskap, där människor känner igen sig, blir träffade och erfar att den kristna tron kan ge svar på deras längtan och behov.

Den blivande biskopens viktigaste uppdrag är att med sakkunskap och auktoritet hjälpa och inspirera stiftet i detta arbete. För det krävs att biskopen

- har dokumenterad kunskap och förmåga att göra en kvalificerad samtidsanalys

- har dokumenterad kunskap och förmåga att se teologins roll och tillämpa den som en konsekvens av samtidsanalysen

- har förmåga att i olika fora och på olika sätt utmana och inspirera församlingarna och församlingsmedarbetarna i detta arbete och i den processen

- kan stimulera medarbetare, förtroendevalda och tillhöriga och att lyfta blicken ovanför vardagens arbetsmylla och se nya förutsättningar, möjligheter    och behov

- kan svara mot det offentliga livets förväntan på att ge kyrkan en tydlig röst för kyrkans bidrag i samhällsdebatten och kyrkan som institution i samhället

- har förmåga att på ett positivt sätt inspirera och utmana så kallade ”tröskelmänniskor” och även icke-tilllhöriga

- har förmåga att aktivt omge sig med personer med de mest skiftande kunskaper på olika områden i civilsamhället, som bidrar till det ovan sagda

 Biskopen bör vidare kunna

- hantera balansen mellan att aktivt lyssna och engagerat tala

- vara lyhörd för omgivningens tankar och behov och samtidigt stå fast förankrad i egna överväganden och förhållningssätt

- möta förtroendevalda med just förtroende och förväntan och stärka deras delaktighet, ansvarstagande och sunda självförtroende i uppgiften.

För dem, som deltar i valet, önskar jag att de med öppna ögon väljer den kandidat de tror kan leda, lyssna, inspirera och utmana både innanför kyrkans väggar men också tar täten under parollen – kom Helge Ande med oss ut i de mest skiftande och oväntade sammanhang.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne