Fem skäl att avslå motion 2022:83

Martin Landgren, Johan Danz, Daniel Wihlborg,

Foto: Getty

Skäl som väl ändå måste slå an en sträng av hederlighet och rättfärdighet hos varje ledamot i kyrkomötet?

Eneroth (S), Larsson (C), Ervasti (ViSK), och Karlsson (ÖKA) föreslår att en präst skall kunna avkragas för att den avstår från att viga samkönade par till äktenskap. Vi föreslår att kyrkomötet avslår motionen. Frågan är självfallet i första hand teologisk och bör diskuteras utifrån en teologisk grund. Här bortser vi dock från såväl de teologiska dimensionerna, liksom det löftesbrott motionen utgör. I fem punkter sammanfattar vi några praktiska skäl kyrkomötet bör betänka:

1. Prästbrist. Om motionen går igenom kan vi förvänta oss en ökad prästbrist. Vi kommer troligen att se en del präster som direkt avkragas, men vi riskerar också se präster som lämnar sina tjänster av solidaritetsskäl med dem som fått lämna sitt ämbete eller helt enkelt på grund av att slippa arbeta med osäkerhetskänslan att kunna avkragas utifrån vad som råkar vara majoritet i kyrkomötet. Förslaget kommer att innebära att många präster, på sina ställen alla i ett pastorat, tvingas lämna sina tjänster. Kyrkan befinner sig i en akut prästbrist där flera pastorat i såväl landsbygd som i städer inte kan fylla vakanser. Dessutom riskerar förslaget, om det går igenom, att drabba kyrkan långsiktigt. Många människor som vill bli präster kommer in via olika fromhetsrörelser knutna till kyrkan. Motionen skulle innebära att färre från dessa rörelser skulle vilja söka sig till Svenska kyrkan för att bli präster.

2. Bidrag till kyrkan. Att ha vigts till präst det senaste årtiondet har inneburit att man avgett vigningslöften i en kyrka med två syner på äktenskapet. Varje år under 2010-talet har några präster vigts med en uttalad tro att ett äktenskap är för en man och en kvinna och det har denna tid bejakats och uppmuntrats. De som vigts ännu tidigare har gjort det i en kyrka som helt har haft denna äktenskapssyn. Dessutom är hållningen, kyrkligt sett, ingen apart och konstig åsikt utan har varit kyrkans dominerande under 2000 år. Om dessa präster sköter sina tjänster och pastoraten mår väl av deras insatser är motionens förslag absurt.

3. Parallella fall. Motionen uttrycker att en brottslig handling utgör grund för avkragning (sid 2). Många i kyrkans vigningstjänst begår brottsliga handlingar för sitt samvetes skull utan att hamna i domkapitlet; det kan vara att gömma flyktingar, det kan handla om aktioner för fred eller miljö. Allt grundat i bibelläsning och samvete, vilket är hedervärt. Man må tycka illa om den bibeltolkning som ligger bakom en ”klassisk” hållning i äktenskapsfrågan men grunden är densamma: Samvetsfrihet och frihet att läsa och följa Ordet. Enligt motionen ska präster som inte viger samkönade par straffas för något som motionärerna själva inte ser vara diskriminerande ”i juridisk mening” (s 2). Motionen blir särdeles märklig om man inte samtidigt driver domkapitelspåföljder för exempelvis flyktingömmande eller plogbillsaktioner.

4. Arbetsgivaransvar. Svenska kyrkans pastorat ska förstås följa svensk arbetsrätt. Om någon begår ett brott kan det bli fråga om att den avskedas, annars måste den köpas ut. Ett avkragande enligt motionens förslag skulle göra att en präst inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter och får så sin anställning avslutad, märk nu väl, på grund av en fråga hen bejakades och uppmuntrades ha vid sin vigning. Så kan ingen god arbetsgivare göra. Hur kompenseras de präster med familjer som plötsligt står utan försörjning om motionen tas? Många har studielån, en del är småbarnsföräldrar, och har vigt sina liv i kyrkans tjänst. Vill kyrkan verkligen kasta ut människor på bar backe och är det rättfärdigt?

5. Svensk lag. Svensk lag ser inte på Svenska kyrkans förhållningssätt med två parallella synsätt som juridiskt fel. Nu föreslår motionärerna att en välfungerande ordning skall avskaffas. Redan nu tillgodoses, i lagens mening utan att diskriminera, människors vilja att få gifta sig med vem man vill.

Punkterna berör inte grundfrågan, nämligen teologin och förståelsen av trohet mot kyrkans bekännelse. Men de måste väl ändå slå an en sträng av hederlighet och rättfärdighet hos varje ledamot i kyrkomötet? Punkterna, tillsammans med det teologiskt märkliga för en luthersk kyrka att kasta ut en präst från kyrkan på grund av dennas vilja att vara trogen Bibeln och bekännelsen, gör att kyrkomötet borde avslå motionen.

Martin Landgren, präst, Ulricehamn

Johan Danz, komminister, Hyssna/Sätila

Daniel Wihlborg, kyrkoherde, Istorp

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Christian Sandblom
Jag kan inte förstå varför frågan om att alla präster ska viga samkönade har blivit så stor. Sedan början på 1980-talet har jag stått för att samkönade par ska få gifta sig och ändå har jag inte intill dags dato fått en enda förfrågan om vigsel av samkönade. Viktigast av allt är att inte kyrkan hamnar i en sits där allt möjligt blir tvång med hot om avkragning. Men lika viktigt är att de kollegor som inte kan tänka sig viga samkönade på ett trevligt och respektfullt sätt hänvisar samkönade till en kollega som är beredd att viga och upplåter sin kyrka för ändamålet om det är så som brudparet önskar. Det måste finnas en ömsesidig respekt och värme i kyrkan. Låt oss istället få se fram emot motioner om hur vi ska få fler att vilja bli präster och lägg motioner om hur framtidens prästutbildning ska se ut. Den kommer att kräva andra kunskaper som idag saknas i utbildningen då vi går en kyrka till mötes med kanske endast präster och musiker som anställda.
Kerstin Lindmark
Jag håller med debattförfattarna att kyrkomötet bör avslå motionen som avses. Varför ej behålla ett fungerande system så att även präster med en annan, i vissa fall äldre äktenskapssyn än den nu rådande får fortsätta tjänstgjöra i vår svenska kyrka. Vi får be för denna sak!
Astrid
Jag får många tankar när jag läser detta inlägg. Vår ärkebiskop har klokt nog uttalat att tvång inte hanterar frågan och att två äktenskapssyner kan stå sida vid sida. Citatet gör mig dock häpen” Många i kyrkans vigningstjänst begår brottsliga handlingar för sitt samvetes skull utan att hamna i domkapitlet” Efter att ha sagt ja till Guds och församlingens kallelse till vigningstjänst i flera decennier så känner jag inte igen mig i citatet. Många ?? Att lyda Gud mer än människor handlar inte om att medvetet bryta mot svensk lagstiftning. I Apg 5 häktas lärjungarna för att de har predikat evangelium om frälsning. Att ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. ( Mk 12:17) handlar om att inte tro att jag som präst är jag överställd svensk lagstiftning. Om man har en äktenskapssyn som gör att man inte vill viga samkönade bör Kristi kärlek ändå leda mig till att visa repekt, inte diskriminera och på ett pastoralt hållbart sätt hänvisa till någon som kan tänka sig sammanviga samkönade.
Johnny Haglund
Bra behåll en individuell tro som bibeln säger även i svenska kyrkan och förkasta motionen.
Axel Nydén
Tack. Jag står helt bakom samkönade äktenskap, men ser inte att något gott skulle komma ur tvång.