Alla goda krafter behöver samla sig

Per Håkansson, Mats Högelius, Anders Lundberg ViSK i Malmö

Foto: Marcus Gustafsson

Vi skulle framöver önska ett samtal som bygger mindre på hörsägen och mer på fakta, skriver tre företrädare för Visk i en replik. 

REPLIK

Marcus Romedahl replikerar i KT 231123 på vårt debattinlägg om utvecklingen i Malmö pastorat. Romedahls replik innehåller tyvärr en rad faktafel och behöver därför bemötas.

För det första så hävdar Romedahl att kyrkorådets ordförande Per Håkansson själv lett delar av den ledarskapsutbildning som nu äger rum för församlingsherdar, biträdande församlingsherdar och arbetsledande diakoner, och att han där ska ha hållit i ett arbetspass. Detta är helt enkelt inte sant. Håkansson var vid ett tillfälle närvarande i rummet men har inte själv deltagit i utbildandet.

Romedahl i sin tur har över huvud taget inte varit närvarande vid utbildningen, så vi får anta att han missförstått något han hört i andra hand.

För det andra så hävdar Romedahl att församlingens ekonomi skulle ha skötts oansvarigt och att pastoratets ekonomiska buffert skulle ha minskat drastiskt. Också på denna punkt finns en rad felaktigheter. Vad gäller det överskott vi får under detta år och som vi samlat på oss under tidigare år så återfinns detta nu som sparat kapital. Vad gäller budgetposten ”övriga externa kostnader” så täcker denna sådant som har att göra med församlingsverksamhet, drift och underhållskostnader för våra fastigheter. Inget konstigt alltså. De stora utgifter vi har nu och framöver är personalkostnader vilket får räknas som fullt normalt.

All denna information har Romedahl tillgång till då han själv sitter i kyrkorådet.

För det tredje så hävdar Romedahl att det skett en ”gigantisk personalflykt” från pastoratet. Det stämmer att medarbetare har slutat. Men när vi går tillbaka och undersöker hur många som slutat under 2022 och 2023 så uppger personalavdelningen att siffran ligger på samma nivå som under motsvarande period dessförinnan. Det händer alltså att medarbetare slutar. I några fall sker detta på grund av missnöje, i andra fall för att man flyttar eller byter jobb. Vi beklagar återigen de fall där duktiga medarbetare slutat för att man inte trivts i pastoratet. Men ”personalflykt”? Nej, det stämmer inte det heller.

För det fjärde så hävdar Romedahl att makt centraliserats och att ansvarsfördelningen blivit otydligare. Detta ser vi mycket olika på. I gott samarbete med S och C har vi genomdrivit en organisation där beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. Allt fler beslut har flyttats till församlingsherdarna och till församlingsråden. Kyrkorådet träffas numera ute i församlingshemmen där man möter respektive församlingsråd. Dessutom träffar kyrkorådet minst två gånger per termin församlingsrådens presidier.

Vi hoppas och tror att dessa förändringar bidrar till en utökad gemensam förståelse och att de stärker vårt gemensamma engagemang för malmökyrkans växt och utveckling. Vi har i Malmö pastorat en tydlig ordning med en församlingsherde, ett kyrkoråd och sex församlingsråd där beslut fattas. Inom ramen för den organisation som nu föreligger sker samarbete och samverkan. Att kalla förändringen för maktkoncentration vittnar i våra ögon om bristande insikt och förståelse.

Vid en omorganisation kan det hända att någon förlorar sin position eller inte känner att hen passar in i den nya organisationen. Men det är för oss självklart att våra medarbetare är lojala mot de beslut som fattas i organisationen.

Vi skulle framöver önska ett samtal som bygger mindre på hörsägen och mer på fakta. Alla goda krafter behöver samla sig till detta, och dit räknar vi även Marcus Romedahl.

Per Håkansson, Mats Högelius, Anders Lundberg, ViSK Malmö

Ett öppet samtal är bra för alla

REPLIK

Sedan vi skrivit vårt svar på Marcus Romedahls inlägg har det inkommit två repliker till på vår artikel. Vi har fått utrymme att svara på dessa här.

En omorganisation innebär förändringar och vi beklagar att Karin Pråmell inte trivs i den nya organisationen. Malmö pastorat är en stor organisation med 620 anställda och vi beklagar varje gång en enskild medarbetare inte kan se möjligheterna i det nya.

Vad gäller Göran Malmberg (Frimodig kyrka) så är hans synpunkter väl kända sedan tidigare. Malmbergs kommentarer liknar de som vi kommenterat ovan så därför vill vi bara kort bemöta påståendena om de så kallade visselblåsningarna. När anmälningarna kom in bedömde revisionsfirman och pastoratets arbetsgrupp att de inte motsvarade definitionen av visselblåsningar per se utan ska hanteras i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Vidare påstår Malmberg att vi hemligstämplat delar av anmälningarna men anmälarna skyddas av lag och därför kan inte anmälningarna lämnas ut.

Det ska dock sägas att de anmälningar som inkommit lett till att vi tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur vi framöver på ett bättre sätt kan hantera utmaningar i arbetsmiljön.

Malmberg är svår att blidka – vi skiljer oss åt teologiskt och har olika kyrkosyn. Vi får finna oss i att vi ser olika på vad som är bäst för Malmö pastorat och att vi ser olika på innebörden av den organisationsförändring som nu ägt rum.

Malmbergs Frimodig kyrka befinner sig i minoritetsposition i kyrkofullmäktige vilket innebär att de inte kan få genom så mycket som de önskar. Ett öppet samtal är dock bra för oss alla. Detta är centralt för demokratin och det är i vår mening ett tecken också på en levande kyrka.

Per Håkansson, Mats Högelius, Anders Lundberg, ViSK i Malmö

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Pastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Linus
När makten hotas, hotas sanningen: Konsultkostnad år 2022 9,8 mkr Konsult ek chef 160tkr/ nån under 18 månader Nya mellanchefstjänster inkl bitr församlingsherdar Personal slutar i protest. Måste underteckna lojalitetsförklaring Nåde den som protesterar mot kh Slutligen verkar det som att nakttrojkan avsatt kyrkoherden och kallar nu befattningen för församlingsherde