Orden är ingen kyrka eller samfund

Johnny Hagberg, Svenska Frimurare Ordens Högste Prelat (OHP)
Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX

Den kristna tron är central i och för Svenska Frimurare Orden. Därför är präster och pastorer viktiga som medlemmar.

Svenska Frimurare Orden bedriver en omfattande humanitär verksamhet. Årligen utdelar den genom sina stiftelser 45 miljoner kronor (i storleksordningen fem Nobelpris), framför allt till medicinsk forskning.

Orden vilar på kristen grund och medlemskap förutsätter kristen tro. Förutom det välgörande arbetet syftar Ordens verksamhet till medlemmarnas gemenskap och personliga utveckling. För den personliga utvecklingen används ritualer, rollspel och symboler.

I pedagogiken är överraskningsmomentet avgörande och därför måste en del vara hemligt. Det är alltså inte ett hemlighetsmakeri för dess egen skull.

Orden har verkat i Sverige sedan 1735 och är ett av landets äldsta ordenssällskap. Från 1774 har någon kunglighet, i regel monarken, varit Ordens Stormästare.

Sist i raden var prins Bertil. Carl XVI Gustaf är idag Ordens höge beskyddare.

Trots detta har Orden gång efter annan utsatts för påhopp, insinuationer och misstänkliggöranden. I förhoppningen om att undvika missuppfattningar har Orden de senaste decennierna eftersträvat en långt större öppenhet.

Dessa påståenden är helt enkelt inte korrekta. De bidrar istället till missuppfattningar och misstänkliggöranden.

Orden Allmänna Lagar, medlemsmatriklar och en rad andra policydokument är därför offentliga, och i dessa kan den intresserade ta del av Svenska Frimurare Ordens grundsyn och organisation. Orden är inte hemlig och har inget att dölja.

I de grundläggande dokumenten framgår tydligt att Orden inte är en kyrka: man har ingen egen bekännelse, förvaltar inga sakrament och förmedlar inga vigningar. I dokumentet Frimureri på kristen grund heter det därför: ”Svenska Frimurare Orden… är ingen kyrka och heller inget samfund.

Gentemot dessa intar Orden en självständig hållning, men betonar i sina allmänna lagar samhörigheten med dem. Orden har ingen egen trosbekännelse och förvaltar inga sakrament. Dock krävs för inträde i Orden en kristen tro.”

Den kristna tron är central i och för Svenska Frimurare Orden. Därför är också präster och pastorer viktiga som är medlemmar. Bland Ordens högsta ämbetsmän finns tre uppdrag vikta för präster.

Ett av dessa, Ordens Högste Prelat (OHP), har ett särskilt ansvar som rådgivare åt Ordens Stormästare i frågor som gäller den kristna tron. OHP behöver inte vara biskop och fungerar heller inte som biskop inom Orden.

Bengt Ådahl påstår att OHP måste vara biskop, att det i Orden förekommer vigningar (till vad?) och ”sakramentsliknande måltider” samt att Orden är en kyrka.

Dessa påståenden är helt enkelt inte korrekta. De bidrar istället till missuppfattningar och misstänkliggöranden.

Svenska Frimurare Orden är endast öppen för män. Så har det varit sedan gammalt.

En rad andra ordenssällskap har denna ordning, liksom andra endast är öppna för kvinnor, akademiker, adliga eller vissa yrkeskategorier.

Varje förening är fri att själv sätta sina medlemskriterier, och ytterst faller denna fråga liksom medlemskap i ordenssällskap av olika slag under den lagstadgade föreningsfriheten.

Svenska Frimurare Ordens valspråk är Veritas persuadet – sanningen övertygar. I det långa loppet är det så, sanningen både övertygar och segrar.

Johnny Hagberg
Svenska Frimurare Ordens Högste Prelat (OHP)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.