Själavården är en kärnuppgift

Susanne Rappmann, biskop m fl
Stiftets själavårdscentrum har inte varit öppet för allmänheten.

Själavården är viktig. Men stiftets själavårdscentrum är inte öppet för allmänheten utan för anställda och förtroendevalda.

Marie Fritzson, diakon i Borås, skriver i Kyrkans Tidning om de beslut som stiftsstyrelsen i Göteborgs stift tagit med anledning av det minskade antalet medlemmar. 

Vi som tagit besluten vill gärna komplettera bilden.

Svenska kyrkan har många medlemmar, men de blir färre. Enligt den senaste prognosen kommer antalet medlemmar i Göteborgs stift att minska med 20 procent fram till 2030.

Stiftsstyrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag både att hitta kostnadsminskningar eller inkomstökningar med nio miljoner kronor fram till 2022 och att formulera ett förslag till strategi för stiftet på längre sikt.

Arbetsgruppen redovisade ett förslag i början av året och stiftsstyrelsen biföll det i februari. 

Det innehåller flera utgiftsminskningar, både avseende egen verksamhet och avseende bidrag till andra organisationer. Utgiftsminskningarna berör flera av stiftets uppgifter: stiftet som pastoralt område, främjandet av den grundläggande uppgiften och främjandet av god förvaltning.

Mest omfattande är neddragningen inom löpande lönehantering för församlingar och pastorat, där nuvarande subvention kommer att upphöra.

Mest påverkande på stiftets egen verksamhet är nedläggningen av Själavårdscentrum där två av tre tjänster försvinner. Mest påverkande för organisationer som får bidrag är en halvering av bidraget till Bräcke diakoni.

Inför arbetet har arbetsgruppen gjort en omvärldsanalys. Hur ser våra intäkter ut framöver? Vilka är våra uppgifter enligt lag, kyrkoordning eller kyrkomötesbeslut? Vad beslutar stiftet själv om? Vad kan bara stiftet göra? Vad gör stiftet bättre än andra?

Vi ser inte motsättningen mellan främjandet av församlingarnas grundläggande uppgift och främjandet av god förvaltning.

Stiftet har fyra uppgifter: att vara ett pastoralt område, att främja församlingarnas grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – att främja god förvaltning och att förvalta prästlönetillgångarna.

Vi ser dessa uppgifter som en helhet, där vi alla, med olika uppgifter, bidrar med våra olika kompetenser för att tillsammans fullgöra stiftets uppgift. 

Själavård är en kärnuppgift inom Svenska kyrkan, i alla församlingar och pastorat. För dem som själva är själavårdare kan det vara känsligt att söka själavård i de egna sammanhangen.

Där har stiftets själavårdscentrum fyllt en viktig uppgift. Stiftets själavårdscentrum är alltså inte öppet för allmänheten utan har funnits för anställda och förtroendevalda.

I och med nedläggningen av själavårdscentrum behöver denna uppgift så gott det går utföras på annat sätt. Stiftet inför en tjänst som stiftsadjunkt med uppgift bland annat att samordna nätverk så att man kan söka sig till en församling utanför de egna sammanhangen om man själv är själavårdare, anställd eller förtroendevald.

Vi tror att detta i stor utsträckning, men sannolikt inte fullt ut, kan ersätta tidigare insatser.

Vi bejakar omsorgen om själavården, både för församlingsmedlemmar och för själavårdare.

Vi ser inte motsättningen mellan främjandet av församlingarnas grundläggande uppgift och främjandet av god förvaltning.

Genom att erbjuda gemensamma tjänster som både frigör resurser hos församlingarna och bidrar till ökad kvalitet i de administrativa uppgifterna bidrar vi till arbetet i församlingar och pastorat.

En stor och ökande majoritet av församlingarna bekräftar också att de tjänster stiftet tillhandahåller frigör tid och resurser för den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

Svenska kyrkan har stora uppgifter framför sig, men också stora resurser att utföra dem.

Vi beklagar att resurserna är mindre än förut, men fokuserar hellre på vad vi kan göra med de stora resurser vi har.

Vi tar oss an stiftets uppgifter med både ansvar och tillförsikt.

Susanne Rappmann
biskop,stiftsstyrelsens ordförande i Göteborgs stift

Ing-Marie Gustavsson
stiftsstyrelsens förste vice ordförande

Mats Rimborg
stiftsstyrelsens andre vice ordförande

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.