Skao alltid lojal mot de beslut som fattas i demokratisk ordning

Styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Det ingår inte i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations uppdrag att företräda enskilda medlemmar i sakfrågor som är beslutade i demokratiska ordning

REPLIK

Inom Svenska kyrkan råder skilda uppfattningar om inriktningsbeslutet om ett gemensamt lönecenter och införandet av löpande statistikrapportering. I Kyrkans Tidning den 11 november frågar sig ett antal kyrkoherdar hur de kan få möjlighet att framföra sina åsikter i dessa frågor till kyrkostyrelsen, och om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan bistå i detta.

Till att börja med är det viktigt att slå fast att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation alltid är lojal med de beslut som fattas i demokratisk ordning utifrån Svenska kyrkans uppdrag. I övrigt arbetar vi med olika frågor inom ramen för vårt uppdrag, såsom arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, kollektivavtal och frågor som rör styrning och ledning.

I början av sommaren uppvaktades arbetsgivarorganisationens vd av ett antal kyrkoherdar (varav flera har undertecknat ovan nämnda debattartikel) kring just frågan om ett gemensamt lönecenter.  Mötet utmynnade i att arbetsgivarorganisationen genom sin vd tog initiativ till ett möte med representanter för kyrkostyrelsen för att gruppen kyrkoherdar skulle ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Av olika anledningar, som arbetsgivarorganisationen inte råder över, blev det inplanerade mötet inte av.

I många beslut som tas av kyrkomötet och i kyrkostyrelsen finns det olika uppfattningar i sakfrågor. Det är bra, och det är så en demokratiskt uppbyggd organisation fungerar. Det ingår inte i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations uppdrag att företräda enskilda medlemmar i sakfrågor som är beslutade inom ramen för den demokratiska ordning som gäller för Svenska kyrkan.  

Med önskan om fortsatt gott samarbete och konstruktiv dialog.

Styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genom
 Jösta Claeson, Birgitta Wrede, Stig-Göran Fransson samt Birgitta Ödmark, vd.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.