Nu har Franciskus varit påve i tio år

Påve Franciskus

Påve Franciskus kan måndag den 13 mars glädjas åt att ha varit påve i tio år. Foto: TT

Den 13:e mars i år är det tio år sedan Franciskus valdes till påve och efterträdde Benedictus XVI. "Påve Franciskus är en viktig förnyare som knyter an till andra vatikankonciliet där grunden var att aktualisera kyrkan", säger Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus.

Jag uppfattar honom som oerhört ärlig och föga taktisk. Då kan det bli lite rörigt ibland i katolska kyrkan, säger Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus, som till helt nyligen var Europapresident i Kyrkornas världsråd.

Anders Wejryd har mött påve Franciskus vid flera tillfällen, bland annat när påven besökte centralkommittén i Kyrkornas världsråd.

Ekumeniska kontakter

Anders Wejryd

- Ekumeniskt har han betytt en hel del i att ha fortsatt kontakterna med östkyrkan och har haft nära kontakter med Kyrkornas världsråd. Det har ju varit irriterande för en del i katolska kyrkan när man märker att vi rör oss åt liknande håll, säger Anders Wejryd, 

Helena D’Arcy är chefredaktör för Katolskt magasin.

- Påve Franciskus har väldigt bestämda uppfattningar om miljö och migration. Vad gäller migration framhåller han att vi har som plikt att ta emot migranter och behandla dem med värdighet. Det är inte bara ord, påven tar emot hemlösa i Vatikanen, säger hon.

Just att på ett personligt sätt leva som han lär, är något som utmärker påve Franciskus, anser Helena D’Arcy.

På skärtorsdagen förekommer fottvagning i mässan och påven tvättade upprepade gånger fötterna på hemlösa och fängelseinterner. Han har gett ett väldigt mycket starkare intryck av att vilja vara nära människor jämfört med sin företrädare.

Spontan och ärlig

Helena D’Arcy beskriver en påve som har ett språk som är lätt att ta till sig och som är spontan. Där skiljer han sig från den tidigare påven Benedikt XVI. Men det spontana innebär också en baksida.

Helena D’Arcy

Det kan bli knepigt när han är spontan och han säger saker som får katoliker att studsa till. Till exempel när han var på väg tillbaka från Filippinerna och han fick fråga om familjer som hade många barn och överbefolkning. Då svarade påven att vi ska välkomna barn men inte fortplanta oss som kaniner. Jag vet att det gjorde en hel del familjer med många barn besvikna, framför allt de som kanske har gjort uppoffringar för att följa katolska kyrkans lära och välkomna de barn de fått.

Sexuella övergrepp

Vad gäller de många sexuella övergrepp som har uppdagats inom katolska kyrkan menar Helena D’Arcy att påve Franciskus har varit tydlig på papperet där han gång på gång har påpekat att regler ska följas överallt.

Men jag som privatperson har upprepade gånger blivit besviken. Ffrån min synvinkel hade han kunnat agera snabbare med större tydlighet. Man tror att övergreppen ligger i historien, men vi läser om övergreppsfall som skett inte för så länge sedan. Jag menar att påven hade kunnat försöka förmå stiften runt om i världen och berörda myndigheter i Vatikanen att hantera övergreppen tydligare och snabbare. 

Ffrån min synvinkel hade han kunnat agera snabbare med större tydlighet.

Ulla Gudmundson var 2008–2013 Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen. Hon besökte nyligen i Rom och hennes uppfattning är att påve Franciskus inte har några planer på att avgå och fortfarande håller ett väldigt högt arbetstempo.

- Ingen hade trott att han hade skulle sitta så länge på grund av hans höga ålder. Men han levde upp efter sin senaste resa till Kongo och Sudan och planerar nya resor till Mongoliet och Indien.

Höjt taket

Ulla Gudmundson menar också att påven har en ambition att vara närmare vanliga katoliker än sin företrädare.

Påven har uppmanat biskopar att fråga katoliker hur kyrkans lära påverkar deras liv. Han har också höjt taket vad gäller diskussionen i katolska kyrkan. Nu kan man tala om kvinnliga präster utan att få reprimand. Men trots att han sprider delaktighet gäller det inte makten.

Ulla Gudmundson

När det gäller kyrkans lära anser Ulla Gudmundson att påve Franciskus har gjort två väldigt viktiga saker; tagit avstånd från kärnvapen och från dödstraff. 

- Men han har inte ändrat kyrkans lära när det gäller smärtpunkterna som abort och homosexualitet. säger Ulla Gudmundson.

Nej, vad gäller abort skiljer han sig inte från sina företrädare i sin inställning till det ofödda barnets värde, säger Helena D’Arcy som dock menar att bemötandet av homosexuella och transsexuella från påvens sida har varit utanför den hittills gängse normen för påvar.

Positivt uttalande

- Han har inte ändrat kyrkans lära men däremot inställningen till människor. Hans uttalande om homosexuella präster i början av sitt påvedöme blev väldigt omtalat. Påve Franciskus verkar poängtera hur viktigt det är att se till hela personen och inte endast till hennes sexuella läggning och att Gud älskar oss som vi är. Det är en annan ingång, säger Helena D’Arcy.

Påve Franciskus

Under sina tio år som påve har Franciskus hunnit hälsa på många personer. Här skakar han hand med Kyrkans Tidnings nyhetschef Kristoffer Morén i samband med besöket i Lund och Malmö vid högtidlighållandet av reformationen, 2016. Foto: Kyrkans Tidning

Det blir häpnadsväckande ibland. Påve Franciskus markerar att dogmatiken och det pastorala inte alltid går i takt med varandra. Vad gäller homosexualitet är det han säger generösare än läroutvecklingen är. Det betytt väldigt mycket för att förmänskliga kyrkan i mångas ögon och har upplevts positivt, säger Anders Wejryd.

Vagt om kriget

Sättet att tala om kriget i Ukraina är något som påve Franciskus har kritiserats för. Redan när han tillträdde 2013 fanns en rysk närvaro i delar av Ukraina, men påven nämnde inte Ryssland utan benämnde det som ett inbördeskrig.

Han var otydlig även efter invasionen. Det fanns tryck att han skulle erkänna angreppskrig och han gör det nu, men han har aldrig velat nämna Putin som angripare. Jag tror att det bottnar i att han inte är europé. Hela den globala södern har inte samma syn. Men katolsk lära godtar ju FN:s stadga om rätten till självförsvar, säger Ulla Gudmundson.

Påve Franciskus

Under Franciskus tio år som påve har det skett en ökning av andelen kvinnor som jobbar i Vatikanen – från drygt 19 procent 2013 till dagens dryga 23 procent, enligt Vatican News. Foto: TT

Anders Wejryd delar uppfattning att det är viktigt att komma ihåg att påven är latinamerikan: 

Det är en förklaring till att katolska kyrkan är återhållsam i Ukrainakonflikten. Som latinamerikan har han dålig bild av USA, säger Anders Wejryd.

Fler kvinnor

Helena D’Arcy tror att vaga uttalanden angående Ukraina till viss del beror på att den Heliga Stolen ofta har en central roll som medlare. Via Vatikanen pågår redan nu aktivitet vad gäller utbyten av krigsfångar.

- Påven vill inte äventyra det som sker under ytan och har nog därför varit medvetet vag. Han gjorde dock ett uttalande i november och benämnde två specifika folkgrupper som de grymmaste i Rysslands armé, vilket Vatikanen sedan bad om ursäkt för.

Påve Franciskus

Påve Franciskus tillsammans med Benedictus XVI som han efterträdde. Foto: TT

Påve Franciskus har tillsammans med medarbetare genomfört stora förändringar inom Kurian, hur Vatikanen styrs.

- Pingst 2022 trädde en omstrukturering av alla avdelningar i kraft. Bland annat har man öppnat  för att nästan alla dikasterier, avdelningar, kan ledas av icke-präster, lekfolk. Att man istället ska se till kompetens. Det har öppnat för att kvinnor numera kan få helt andra positioner inom kurian. Nu är det till exempel kvinnliga medlemmar i det dikasteri som utser biskopar och sekreteraren i biskopssynodens  sekretariat är en kvinna. Det hade varit otänkbart för inte så länge sedan, säger Helena D’Arcy.

Fakta: Vem är påve Franciskus?

Cardinal Jorge Bergoglio  föddes 1936 i Buenos Aires av föräldrar med italiensk härkomst. Han utbildade sig först till kemist, men 1958 inträdde han i jesuitorden. Han prästvigdes 1969 efter att  ha utbildat sig främst inom litteraturvetenskap och psykologi. Han valdes till påve i mars 2013 och antog sitt påvenamn till helgonet Franciskus av Assisis ära. Påve Franciskus beskrivs som mindre formell i sitt påveämebete än sina företrädare, detta har visat sig till exempel genom enklare klädsel och bostadsval. 

Källa: www.katolskakyrkan.se

Fakta: Vad gör en påve?

Påven är katolicismens överhuvud och styr över den romersk-katolska kyrkan.

Påven väljs på livstid av det heliga kardinalkollegiet. I sin roll har påven bland annat diplomatiska förbindelser med över 100 länder.

Påven har beslutanderätt i alla viktiga frågor. Till sin hjälp för att sköta Vatikanstatens administration har han en kommission med sju kardinaler som han utser.

Den grundläggande arbetsuppgiften för en kardinal är att delta i valet av en ny påve när den förre dött eller avgått.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.