Gemensam fakturahantering inget som försvagar församlingarna

Lars Johnsson, ledamot i kyrkostyrelsens arbetsutskott

Svenska kyrkans identitet och struktur som öppen folkkyrka med församlingen som den primära enheten kommer inte att försvagas av gemensam fakturahantering, skriver Lars Johnsson i en replik. 

Peter Lundborg tar till storsläggan i KT 29/30 och utmålar kyrkostyrelsens åtgärdsförslag i den årliga verksamhetsskrivelsen till kyrkomötet som den största förändringen i kristenhetens historia i Sverige.

Det är verkligen att ta i.

Kyrkostyrelsens skrivelse är annorlunda i år eftersom coronapandemin har ändrat förutsättningarna för såväl Sverige och Svenska kyrkan som för resten av världen. Vi befinner oss mitt i en global pandemi och kommer att så vara en lång tid. Återverkningarna kommer att påverka Svenska kyrkan på många sätt.

I kyrkostyrelsens samtal med stiftens företrädare under våren har det kommit allt tydligare signaler: vi måste samverka mer och skynda på gemensamma lösningar för sådant som kan göras bättre tillsammans än av varje församling för sig. Många knäar redan ekonomiskt så vi måste
göra allt för att hjälpas åt att minska kostnaderna. Vi har redan en betydande samverkan på det administrativa området men den behöver omfatta fler enheter och områden.

Lundborg pekar på vikten av att inte skilja mellan det andliga och det världsliga. Där är vi överens. Men att från den insikten landa i att samverkan är av ondo och gemensamma lösningar ett hot, det är svårt att förstå. Svenska kyrkans enheter har sedan lång tid samverkat i gemensamma system och arbetssätt också före år 2000.

Tidigare skedde samverkan genom de kyrkokommunala arbetssätten och nu i till exempel medlemsregister, utjämningssystem, e-post med mera. Kyrkostyrelsens förslag innebär ingen principiell förändring, utan är förslag om utökad samverkan för att sänka de sammanlagda kostnaderna och öka församlingarnas förmåga att fokusera sina resurser till det som ska vara just lokalt och unikt för varje församling.

De förslag kyrkostyrelsen lägger innebär inte heller att församlingarnas administrativa ansvar försvinner. Det är endast sådana volymtjänster som lämpar sig för gemensam hantering som föreslås hanteras gemensamt. Den stora administrativa kompetens i församlingar och pastorat som Lundborg pekar på kommer fortfarande att behövas. Lönehantering och fakturahantering, till exempel, är trots allt endast en del av allt som varje arbetsgivare i Sverige måste ta ansvar för.

Coronapandemin har tydligt visat hur viktig kyrkan är i människors liv och i samhällets krishantering.

Vårt behov av tro, hopp, gemenskap och stöd har ökat och förtydligats under våren. Det stöd och den trosgemenskap som bär genom såväl goda som svåra år kan bara vara lokal. Svenska kyrkans identitet och struktur som öppen folkkyrka med församlingen som den primära enheten kommer inte att försvagas av gemensam fakturahantering. Snarare tvärtom.

Lars Johnsson
ledamot i kyrkostyrelsens arbetsutskott

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kyrkomötet