Ledningens inköp väcker frågor i KyrkA

Ledningens inköp och kansliets arbetsmiljö har väckt frågor i Kyrkans akademikerförbunds styrelse. Förbundsordföranden Bror Holm tillbakavisar nu kraftigt alla antydningar om oegentligheter. 

I veckan har en medarbetare på KyrkA:s kansli varslats om avsked. Enligt uppgifter till Kyrkans Tidning ska skälet för avsked vara "grov illojalitet" och direkt kopplat till de frågor om ekonomi och arbetsmiljö som väckts i styrelsen.

Den avskedade medarbetaren har gjort en stickprovskontroll av fakturor gällande inköp på förbundskansliet. En granskning som enligt Kyrkans Tidnings uppgifter skedde på uppmaning av enskilda styrelseledamöter.

Medarbetaren skrev en rapport som bland annat lyfter fram exempel på:

* Dyra hotellövernattningar i Stockholm för personer i förbundets ledning

* Inköp som skulle kunna vara av privat karaktär, till exempel resväskor. 

*  Alkoholnotor som förbundet betalat.

Uppgifterna ledde till att en granskning av förbundsledningens agerande efterfrågades i styrelsen. Det fanns önskemål om en grundlig revision av ekonomin, och en oberoende granskning av arbetsmiljön på kansliet. Personalomsättningen på förbundskansliet har varit stor och under året ska åtta anställda ha slutat, enligt medarbetarens rapport. 

Kyrkans Tidning har sedan tisdagen sökt KyrkA:s ordförande, förbundsdirektör och förbundets ordinarie styrelseledamöter med frågor om hur de ställer sig till uppgifterna, vad som hände med önskemålen om en grundlig revision och om avskedet beror på att medarbetaren skrev rapporten. 

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har valt att svara i skriftliga uttalanden till Kyrkans Tidning och Aftonbladet, via förbundsordförande Bror Holm.

 De uppgifter som har spridits till media bygger på felaktiga grunder och lösryckta sammanhang. Påståendena om ekonomiska oegentligheter saknar grund. Förtroendet för förbundsdirektören är orubbat.

- Förbundet har ingenting att dölja. Alla angivna kostnader finns det förklaringar och orsaker till, men det sätt på vilket enskildas kvitton valts ut ger en oriktig och tendentiös bild av verksamheten, skriver Bror Holm.

Han tillägger att alla angivna kostnader är motiverade ur verksamhetssynpunkt och godkända enligt en attestordning som beslutats av förbundsstyrelsen och som följer dualitetsprincipen: 

- Arbetets art och omfattning som förekommer även kvällstid kräver exempelvis hotellövernattning för att det ska fungera.

Angående exemplet med väskorna skriver Bror Holm på KyrkA:s hemsida att "det handlar inköp av datorväskor till flera personer inom förbundet, men där förbundsdirektören rutinenligt är den som betalar med sitt betalkort."

När det gäller den varslade medarbetarens granskning, skriver Bror Holm till Kyrkans tidning: 

-  Personen som utfört den obehöriga granskningen är inte ekonom, revisor eller insatt i beslutsordning, attestordning eller rutiner. Inom förbundet förekommer inte attest av egna utlägg eller kostnader. Verksamheten i förbundet följer beslutsordning, policies och rutiner.

Enligt uttalandet bedömer förbundet att den avskedade medarbetaren gjort sig skyldig till "olaga intrång" när uppgifterna samlats in. Medarbetaren bestrider anklagelsen,

När det gäller arbetsmiljön skriver förbundsstyrelsens arbetsutskott man att en omfattande undersökning genomförts under oktober: 

  På samtliga nio psykosociala områden som enkäten omfattar uppvisar resultatet att nivån är mycket bra eller bra. 

Fakta: Kyrkans akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund för akademiker anställda i Svenska kyrkan.

De största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger.

Antal medlemmar: 3 746 (yrkesverksamma 31/12 2018, källa: Medlingsinstitutet)

Tillhör SACO

Ordförande: Bror Holm.