Medeltida kyrkan säljs: "Det är sorg i bygden"

Tösse gamla kyrka från 1200-talet ska säljas. Åmåls församling har beslutat minska sitt fastighetsinnehav av ekonomiska skäl.

"Det är sorg i bygden, men nödvändigt", säger kyrkoherde Lotta Cohén.

Sedan 2010 tilhör Tösse gamla kyrka Åmåls församling, tidigare Tösse församling, i Karlstads stift.

Kyrkan uppfördes under 1200-talet i romansk stil, men en omfattande ombyggnad gjordes 1725 då kyrkan fick den form som den fortfarande har. På 1800-talet lämnades Tösse gamla kyrka att förfalla och blev så småningom magasin. På 1950-talet renoverades kyrkan som återinvigdes 1961.

Lotta Cohén, kyrkoherde i Åmåls församling, säger att det är en stor sorg i bygden att församlingen gör sig av med en kyrka, men ser det som nödvändigt för att undvika dyrbart underhåll i framtiden.

– Och vi måste komma ihåg att det är evangeliet som är det viktiga i vår verksamhet, säger hon - samtidigt som hon understryker sorgen över beslutet.

– Det finns ingen el, vatten eller avlopp indraget i Tösse gamla kyrka och i stället för toaletter har vi haft bajamajor. Kyrkan, som använts på sommaren, ligger vackert och charmigt och vi har haft kvällsmusik där. Men medlemstalen och därmed intäkterna sjunker och även om staten är generös med den kyrkoantikvariska ersättningen måste vi skjuta till pengar själva för att underhålla våra fastigheter. På sikt kommer pengarna inte att räcka och vi måste ta beslut för framtiden.

Lotta Cohén hoppas på en köpare som har ett intresse för orten för att kyrkan ska fortsätta vara en levande del av bygden. De kvarvarande inventarierna kommer att tas om hand.

Sune Fransson, fastighetsingenjör på Karlstads stift, hjälper församlingen med försäljningen. 

– Den intressent vi haft är villrådig just nu, men blir det inte den köparen blir det någon annan. Då kommer vi troligen att lägga ut kyrkan till försäljning mer publikt. 200 000 kronor säljer vi den för.

Sune Fransson säger att en köpare måste förstå betydelsen av lagskyddet. Byggnaden är kulturminnesskyddad och marken intill, som är en tidigare kyrkogård, är fornminnesförklarad.

– Fullmäktige i Åmåls församling har fattat det här beslutet efter en analys av fastighetsbeståndet och även på andra håll i stiftet pågår mycket arbete med fastighetsfrågorna, exempelvis hos Säffle pastorat. 

– Det kan komma fler försäljningar i stiftet men det är inte så lätt att sälja landsortskyrkor med kyrkogårdar intill. Kyrkor i städerna är lättare att avyttra.

Sune Fransson tror att det finns en förståelse hos allmänheten att Svenska kyrkan måste agera i fastighetsfrågan.

Men i en insändare i en lokaltidning uttrycks stor besvikelse över att Svenska kyrkan säljer ut ett kulturarv från 1200-talet ”som står på fornminnesmärkt mark och detta för en struntsumma, som knappast gör församlingen rikare”.

Enligt insändaren bildades 1952 Föreningen för bevarandet av Tösse gamla kyrka, som bekostade det stora renoveringsarbetet. Delar av altaruppsatsen är från 1638.

Nyligen hölls en avslutande gudstjänst, förrättad av kontraktsprost Thomas Holmström, innan kyrkan tas ur bruk inför försäljningen.

Vad gäller då för köparen av kyrkan?

Enligt lagen om kyrkliga kulturminnen så får kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 inte på ”något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen”. De reglerna gäller också efter en försäljning, berättar Catharina Sojde, chefsjurist på Riksantikvarieämbetet.

– Den stora förändringen är att de som köper kyrkan inte får ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen, säger hon.

Däremot finns det ett annat bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och som söks via länsstyrelsen. Det är på totalt 250 miljoner kronor varje år.

– Det är hård konkurrens om de pengarna, säger Catharina Sojde.

Fakta: Tösse gamla kyrka

Kyrkan är medeltida och anses vara uppförd på 1200-talet som en romansk tegelkyrka.

Kyrkans nuvarande yttre form tillkom vid en ombyggnad 1725.

Fram till 1741 fanns ett torn mitt på långhusets tak. Det togs ner på grund av tyngdbelastningen på murarna.

Istället påbörjades bygget av ett västtorn i sten med överbyggnad av trä, vilket dock togs ner och ersattes av en fristående klockstapel 1783.

1760 bemålades taket av målarmästaren Hans Georg Schüffner.

1812 hölls den sista gudstjänsten i kyrkan.

Församlingarna i Tösse och Tydje kom sedan att använda Tydje kyrka tills Tösse nya kyrka stod klar 1848.

Året därefter revs Tydje kyrka, uppförd av trä 1756.

1832 såldes kyrkan för 100 riksdaler banco till prosten Anders Kjellberg.

Efter en tid såldes kyrkan vidare och byggdes om till magasin.

Inventarierna skingrades. Kyrkans medeltida dopfunt i täljsten, liksom en medeltida klocka finns dock i Tösse nya kyrka.

Genom 1910 års prästlönereform kom från 1914 de olika arrendatorerna att överta rollen som ägare av kyrkan.

1910 företogs en putsavknackning och undersökning av muren av kyrkohistorikern Sigfrid Gunnäs.

Det konstaterades då intakta mursträckningar av tegel i munkförband, tidigast från 1200-talet, i långhusets västparti.

Kyrkan inköptes 1931 av häradshövding Karl Mellén som skänkte den till församlingen.

1952 bildades "Föreningen för bevarandet av Tösse gamla kyrka".

1954 igångsattes ett omfattande renoveringsarbete och kyrkan återinvigdes 1961.

Vid renoveringen rekonstruerades bland annat de tidigare fönsteröppningarna, de fem stockvarven på muren togs bort och nytt innertak tillkom.

Källa: Byggnadsregistret, Riksantikvarieämbetet

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.