Präst får inte arbeta i väntan på definitivt beslut om avkragning

Överklagandenämnden har bestämt att prästen inte får arbeta i väntan på slutgiltigt avgörande. Foto: Mikael Johansson

Strax före jul kom beskedet att avkraga en präst som ska ha ifrågasatt homosexualitet och evolutionsteorin inför konfirmander. Nu har överklagandenämnden avslagit prästens begäran om inhibition.

Enligt Svenska kyrkans överklagandenämnd finns inte tillräckliga skäl att besluta om verkställighetsförbud av domkapitlets avkragning, så kallad inhibition. Det betyder att prästen inte kan arbeta som präst i väntan på att målet slutgiltigt avgörs.

Bakgrunden till det hela är att prästen under en konfirmationslektion ska ha sagt att homosexualitet inte är rätt och formulerat sig så att konfirmanderna uppfattat det som att prästen anser att homosexualitet är en synd. 

Som Kyrkans Tidning skrivit om tidigare var det flera konfirmander som definierade sig som hbtq-personer. Prästen ska också ha uttryckt sig så att konfirmanderna uppfattade det som att prästen inte tycker att evolutionsteorin är förenlig med kristen tro.

Ett enigt domkapitel beslutade att frånta prästen rätten att utöva vigningstjänsten. Skälen var att prästen ska ha brustit i sin lojalitet till Svenska kyrkan och därigenom brutit de löften som gavs vid prästvigningen.

Beslutet väckte kraftiga reaktioner. Prästens ombud Andreas Stenkar Karlgren kommenterade hanteringen som det värsta han sett "vad gäller formaliafel och juridiska fel i ett domkapitelärende". Som exempel gav han bland annat en osaklig tolkning av huvudmannen och åberopande av läroståndpunkter och lärodokument som inte är bejakade av Svenska kyrkan.

I överklagan av domkapitlets beslut anförde prästen även jävsproblematik. Flera av konfirmandernas föräldrar är anställda på stiftet, vilket prästen inte kände till. Domkapitlet svarade å sin sida att en av anmälarna som är stiftsanställd var föredragande i ett annat ärende vid domkapitlets sammanträde, inte i ärendet gällande avkragningen.

Domkapitlet skriver också att det aldrig varit otydligt vad i prästens agerande som varit föremål före prövning: "Beslutet grundas istället på att hen brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning genom att i konfirmationsundervisningen dels formulera sig så att konfirmanderna uppfattat att hen uttryckt fördömande mot och skuldbeläggning av homosexuella i direkt strid med 2005 års kyrkomötesbeslut i frågan, dels inte redovisat Svenska kyrkans huvudlinje i fråga om evolution.

Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare, reagerade också på beslutet om avkragning strax före jul. Hon sa bland annat:

– Vi upplever att det här som hänt nu innebär att förutsättningarna kring hur vi får undervisa kring äktenskapet har förändrats sedan 2009. Det måste kommuniceras tydligare i sådana fall.

Advokat Andreas Stenkar Karlgren vill i dag inte lämna några kommentarer utan inväntar överklagandenämndens slutgiltiga avgörande.

Taggar:

Avkragning
Är evolutionsläran bevisad. Har Svenska kyrkan beviset?? Darwins hypotes är snygg men obevisad; det är tydligen bara Svenska Kyrkan som har ett gudomligt bevis.Hur många vekligt homosexuella procentuella finns det i Sverige? Verkligt homosexuella skall givetvis respekteras i alla avseenden.