Systematiskt arbete för biologisk mångfald

Erik Ling, ordförande i Stiftens egendomsförvaltningars förening
Svedjenävan är en av de arter som är beroende av skogsbränder för att dess frön ska gro. Foto: Lars Rindeskog

REPLIK Även om mycket görs känner vi, som ansvarar för kyrkans prästlönetillgångar, oss ödmjuka inför den stora utmaning som ligger i att bruka, utveckla och bevara de tillgångar som vi har fått att förvalta, skriver Erik Ling i svar till Sofia Lilly Jönsson. 

Vi inom stiftens egendomsförvaltningar håller helt och hållet med om vikten av att bevara den biologiska mångfalden och att många arter är utsatta eller hotade till följd av bland annat det skogsbruk som bedrevs på framförallt 60- och 70-talet.

Sedan 90-talet jobbar vi systematiskt med att bevara värdefulla skogsområden och återskapa miljöer och substrat, det underlag som en växt eller ett djur lever på, som har minskat i skogslandskapet. Det handlar bland annat om att skapa och bevara död och döende ved, gamla träd, lövträd, skog med lång kontinuitet och brandpåverkade miljöer. 

Praktiskt innebär det att vi lämnar så kallad generell hänsyn: att vi vid avverkningar lämnar döda träd, skapar högstubbar, lämnar gamla och avvikande träd för att dessa ska bli så kallade evighetsträd och lämnar fuktiga områden och ridåer vid vatten orörda.

I alla åtgärder som vi genomför inom skogsbruket är den biologiska mångfalden en faktor som vi tar hänsyn till. Sammantaget inom stiftens egendomsförvaltningar vårdas eller undantas från avverkning 5-15 procent av den produktiva skogen för att gynna naturvärden. Ytterligare 5-10 procent undantas inom ramen för den generella hänsynen.

För jordbruket gäller generellt inom egendomsförvaltningarna att vi är positiva till om våra arrendatorer brukar jorden ekologiskt och vi medverkar till att skapa naturreservat och våtmarker, vilket gynnar den biologiska mångfalden. 

För stora delar av den förvaltade jordbruksarealen krävs, enligt reglerna för EU-bidrag, att den enskilde lantbrukaren avsätter fem procent av åkermarken som ekologiska fokusarealer vilket också bidrar till den biologiska mångfalden och minskar jordbrukets klimatpåverkan.

Även om mycket görs känner vi, som ansvarar för kyrkans prästlönetillgångar, oss ödmjuka inför den stora utmaning som ligger i att bruka, utveckla och bevara de tillgångar som vi har fått att förvalta. 

Frågan om biologisk mångfald är identifierad och adresseras systematiskt och seriöst inom ramen för stiftens egendomsförvaltningar.

Erik Ling
ordförande i Stiftens egendomsförvaltningars förening

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.