Målet är en långsiktigt hållbar organisation för Skut

Rickard Jönsson chef för Svenska kyrkan i utlandet

Det saknas inte en vision för utlandskyrkan.

REPLIK

Leif Söderberg efterlyser en vision för Svenska kyrkan i utlandet och att lyssna till de goda samtalen som förs inom vår kyrka ute i världen, (KT 24/6). Jag håller med om att det finns många goda samtal och möten i utlandskyrkan och det skall vi fortsätta att ha. Jag håller däremot inte med om ”att man måste bort från "kyrkans språkbruk" när man formulerar mål och visioner” och att ”religionens stora betydelse får man på köpet bara man kan locka tillbaka människorna till församlingarna/ kyrkorna”

Jag tror att lösningen och nyckeln till framgång är att vi tydligt är kyrka. Svenska kyrkans grunduppdrag är att fira gudstjänst, utöva undervisning diakoni och mission, detta gäller hela Svenska kyrkan även den del av verksamheten som bedrivs utanför landets gräns.  Leif Söderberg skriver att gudstjänsten bara är en liten del av verksamheten. Vi menar att gudstjänsten är Svenska kyrkans viktigaste uppgift.

Förutom att fira gudstjänst skall vi bedriva undervisning, utöva diakoni och mission som är församlingens grundläggande uppgift. Kyrkoordningen är tydlig med detta och att syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas

Jag delar inte heller bilden om att det inte finns en vision för varken Svenska kyrkan i stort eller i utlandskyrkan.

Precis som Leif Strömberg skriver står Svenska kyrkan inför stora förändringar. Förutom ett minskande medlemsunderlag ställs det andra krav från medlemmarna idag samt att omvärlden och samhället, som kyrkan är en del av, förändras. Kyrkostyrelsen har ett antal målbilder till 2030 för att möta dessa utmaningar som är väl förankrade inom både stift och församlingar i Svenska kyrkan.

För att möta utmaningarna för utlandskyrkan arbetar Kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet med inriktningen att församlingarna i utlandet ska bli mer självbärande och att kyrkoråden ska ta eget ansvar för verksamhet, lokaler, personal och ekonomi. Utlandsförsamlingarna kommer att få stöd med att knyta band med kyrkor lokalt för utökad ekumenisk samverkan, exempelvis när församlingen inte har möjlighet att vara arbetsgivare kan avtal skrivas med en systerkyrka lokalt som går in i uppdraget.

Kyrkostyrelsen kommer under den kommande planeringsperioden, att i fortsatt samarbete med Visby stift, utveckla och besluta om en långsiktigt hållbar organisation för Svenska kyrkan i utlandet.

Den juridiska genomgång som genomförts i utlandsförsamlingarna ska säkerställa att verksamhet bedrivs i ändamålsenliga former och i enlighet med gällande reglering i respektive land. Tillsammans med de verksamhetsutredningar som pågår i samtliga utlandsförsamlingar utgör detta sammantaget ett underlag i en ansvarsfull process för beslut om framtiden.

I höst bjuder vi in personal, förtroendevalda, medlemmar och alla med intresse för utlandskyrkan till konferens med temat ”Framtiden i vår hand” där vi kommer att diskutera hur vi bäst möter framtiden för att säkerställa en hållbar utlandskyrka som kan finnas i många hundra år framåt.

Rickard Jönsson
chef för Svenska kyrkan i utlandet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.