Vårt påverkansarbete fortsätter

Karin Wiborn, Gunilla Hallonsten

REPLIK. Oavsett om den tidigare LSS-utredningen går ut på remiss eller inte ska vi vara tydliga med vår kritik av förslagen utifrån utgångspunkten att människovärdet ska värnas, svarar Gunilla Hallonsten och Karin Wiborn i ett svar till  företrädare för Alvesta församling. 

Vi konstaterar åter att när det gäller den teologiska grunden om varje människas okränkbara värde och när det gäller analysen av konsekvenserna av den aktuella LSS-utredningens förslag för människor i behov av assistans är vi överens med medarbetarna i Alvesta församling.

På Svenska kyrkans nationella nivå och inom Sveriges kristna råd förs samtal med företrädare för funktionsrättsrörelsen. Det är hos människor som lever med funktionsnedsättningar och deras anhöriga som den djupaste kunskapen finns – in på bara kroppen – om hur en lagstiftning behöver vara konstruerad för att på bästa sätt ge förutsättningarna för egenmakt och ett fullvärdigt liv.

När det gäller uppgiften om en ny LSS-utredning hänvisar vi till Januariavtalet och punkt 64 om personlig assistans, där det sägs att en ny utredning ska tillsättas under 2019. Dess omfattning och direktiv är ännu inte klara, men det är en process vi noga kommer att följa och där vi kommer att lyfta allas rätt till stöd att leva ett självständigt liv.

Oavsett om den tidigare LSS-utredningen går ut på remiss eller inte ska vi vara tydliga med vår kritik av förslagen utifrån utgångspunkten att människovärdet ska värnas. Vi vill också påminna om stifts och församlingars möjlighet att skriva spontana remissvar, om utredningen skickas ut på remiss, för att ytterligare stärka kyrkans röst.

I samtalen med funktionsrättsrörelsen möter vi önskemål om kyrkornas stöd i det läge som är nu. Detta, tillsammans med engagemanget i Alvesta församling, manar oss till ett fortsatt arbete i frågan om den framtida utformningen av LSS. Vi arbetar vidare med insatser för att höja medvetenheten om funktionsrättsfrågorna inom kyrkorna, liksom med påverkansarbete i relation till beslutsfattare i den fortsatta processen kring LSS.

Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Gunilla Hallonsten
chef, avdelningen för kyrkoliv vid kyrkokansliet i Uppsala

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.