Vaga myndighetsdirektiv till kyrkogårdarnas personal

Foto: Fredrik Sandberg/TT, AP/TT

Folkhälsomyndigheten bedömer coronaviruset som samhällsfarligt.

Ambulanspersonal har fått stränga direktiv för hur de ska hantera sjuka.

Direktiven till kyrkogårdpersonalen är mycket vagare. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) gick på tisdagen ut med information gällande det nya coronaviruset Covid-19, där den bland annat lade ut Folkhälsomyndighetens råd gällande hantering av avlidna.

– Det här viruset är troligtvis inte lika smittsamt som ebola, men vi kan inte säkert säga det. Vi följer de riktlinjer som finns, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor, efterlyste direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur avlidna i det nya coronaviruset, som nu fått namnet Covid-19, ska hanteras och transporteras.

– Men den utfärdar inte några riktlinjer specifikt för coronaviruset, utan hänvisar till förfarandet vid infektionssjukdomar, sa hon till Kyrkans Tidning på tisdagen.

– Vi är inte i den situationen nu men skulle vi hamna där så är det viktigt att få detaljerad information om hur personalen ska agera vid eventuell risk för smitta, sa hon vidare.

Råden Skao fick av Folkhälsomyndigheten lades ut på Svenska kyrkans intranät. Där står att ”kroppen ska läggas och transporteras i en vätsketät bisättningssäck och att de som utför hygienisk förberedelse av kroppen inför begravningen ska använda lämplig personlig skyddsutrustning.”

Hur kommer det sig att Folkhälsomyndigheten just gick ut med dessa direktiv till Skao?

– Vi följer WHO:s bedömning av smittsamheten och därmed hantering av avlidna, och vi håller med om den bedömningen, säger Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten.

Coronaviruset Covid-19, sars, ebola och smittkoppor är de sjukdomar som av Folkhälsomyndigheten bedöms som samhällsfarliga i Sverige.

Ebola klassas i riskklass 4, medan coronavirus Covid-19 ingår i riskklass 3, liksom coronavirusen sars och mers. Definitionen lyder:

 ”Smittämnen med risk för allvarliga konsekvenser vid exponering. Det kan exempelvis vara en allvarlig sjukdom som är mycket smittsam eller där möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade.”

Men trots att coronavirus Covid-19 är klassat som samhällsfarligt, samt ingår i riskklass 3, är direktiven för hantering av avlidna likställda dem som gäller vid infektionssjukdomar.

– Det är en sjukdom som bedöms vara smittsam och bedömningen är att avlidna kan hanteras efter de förhållningsregler som gäller vid andra infektionssjukdomar, säger Anders Wallensten.

Han säger vidare att det nya coronaviruset inte bedöms vara mer smittsamt i samband med hantering av avlidna, än de andra smittämnena i den grupp där motsvarande infektionssjukdomar i andningsvägarna ingår.

– Så de åtgärder som föreslås vidtas vid hantering av avlidna bedöms som adekvat risknivå.

Direktiven som Skao har tagit del av skiljer sig från de direktiv ambulanspersonal har fått. I dem hamnar coronaviruset Covid-19 i samma grupp som ”andra allvarliga luftvägsinfektioner”, där luftburen smitta inte kan uteslutas, såsom mers, sars och fågelinfluensa.

I direktiven står att personalen ska använda plastad engångsrock och plastförkläde med lång arm, andningsskydd (FFP3), visir eller skyddsglasögon, samt handskar.

Under transporten ska luckan stängas mellan förarhytt och vårdutrymme och efter transporten ska ambulansen rengöras och desinfekteras med det virusdödande medlet virkon av ambulanspersonal iklädd ny skyddsutrustning.

Anders Wallensten. Foto: Folkhälsomyndigheten

Enligt Anders Wallensten handlar det om "full skyddsutrustning" mot luftburen smitta.

– Det är en annan fråga i smittsamhet när en patient lever. Vad gäller avlidna ser vi ingen anledning att ändra rekommendationen.

Hur säkra kan ni vara att avlidna inte bär smitta?

– Man ska ju inte hantera det här utan skydd utan vi bedömer att den rekommenderade skyddsnivån ska upprätthållas. Det har inte sagts att man inte ska skydda sig.

Ni har inte varit lika tydliga i informationen till Skao gällande vilken slags skyddsutrustning som ska användas vid hanteringen av avlidna som till ambulanspersonal, utan ger rådet att personal ska ”använda lämplig personlig skyddsutrustning”. Hur kommer det sig?

– Det är en arbetsgivarfråga och de får gärna konsultera oss i bedömningen. Om de inte vet så får de söka stöd hos oss.

Vid ebola-utbrottet 2014 gick det ut direktiv för hantering av avlidna, även om det inte fanns något konstaterat fall av ebola. Men det har inte gjorts nu om coronavirus Covid-19, trots att det finns ett konstaterat fall i Sverige.

Varför gör ni inte detsamma nu?

– Det stämmer att det inte fanns några fall av ebola i Sverige. Men de två tillhör olika riskklasser av virus vilket medför vissa skillnader i hanteringen. Man fick en reell problematik i Afrika i och med sättet man tog hand om de avlidna i ebola. Vi har inte hört att det varit någon sådan smitta i samband med avlidna i coronaviruset.

Borde ni ta det säkra före det osäkra innan ni säkert vet?

 – Vi har ingen egen information om detta utan vi följer WHO:s rekommendationer och självklart följer vi också litteraturen. Men om WHO ändrar det så ändrar vi förstås också det.

Kinas nationella hälsokommitté har gått ut med att avlidna bör bli kremerade omedelbart och i närheten. För att undvika smittspridning är heller inte begravningar och transport av kroppar tillåtna.

– Jag tror inte att vi gör samma bedömning som i Kina, säger Anders Wallensten.

Har ni fått indikationer från Kina om att kremering är nödvändig?

– I Kina kan de stänga ner hela städer. Det är ett helt annat styrelseskick.

Kan ni komma att ändra direktiv om det skulle ske ett dödsfall i Europa?

– Jag kan inte på rak arm säga det. Vi hanterar smittorisken och coronaviruset är inte luftburet, det är droppsmitta. Man bedömer att det är en droppsmitta som kan spridas på kort avstånd via luften i samband med att dropparna flyger iväg.

Kan det komma ett krav på kremering?

– Ur smittskyddssynpunkt har vi inte tagit ställning i den frågan. Hur man hanterar saker i Kina kan vara väsensskilt från här. Vi kommer att göra en egen bedömning och får ta ställning om det skulle inträffa. Självklart ska vi se till att ingen riskeras att smittas där det finns risk för smitta.

– Ebola har uppenbarligen spridits via döda kroppar och gällande det här viruset känner man inte till den risken, det är en mycket mindre smittorisk när en person är avliden. Det är inte en känd smittorisk vid coronaviruset, som det var vid ebola.

Han säger att coronavirus Covid-19 och ebola tillhör olika riskklasser vad gäller smittsamhet.

– Det är risken för smitta som vägs in. Ebola är en dödlig sjukdom i väldigt hög grad och det är inte det här. Och för ebola finns också en visad hög smittsamhet från avlidna personer vid nära kontakt.

Det fanns också en oro under ebola-utbrottet över hur transporten av avlidna skulle ske ur ett smittskyddsperspektiv. Då skulle avlidna läggas i en bisättningssäck och transporteras i så kallad ”containerambulans” från riksenheten Linköping direkt till krematorium, för att minimera smittspridningen.

– I nuläget känner jag inte till att det skulle vara aktuellt. Coronaviruset tillhör en annan riskgrupp.

Det rapporterades på torsdagen att det har skett betydligt fler dödsfall och insjuknanden i Kina än tidigare. Ändrar det era rekommendationer?

– Det förändrar ingenting i Sverige. 

Fakta: Nytt om Covid-19

På torsdagen publicerades en studie som konstaterar att överförbarheten av Covid-19 är större än WHO:s skattning, vilket SVT Västerbotten var först att skriva om.

Enligt WHO:s skattning, ligger överförbarheten, uttryckt som reproduktionsnummer, på 1,4 – 2,5.

Men enligt studien ligger genomsnittsvärdet på 3,28 och medianvärdet på 2,79.

Mycket indikerar också att smittan sprids lättare. Droppsmitta kan spridas i ett ganska stort område om man nyser, speciellt under vintern när det är lägre luftfuktighet inomhus.

En av medförfattarna till rapporten sitter i WHO:s expertgrupp, så WHO:s skattning kan komma att revideras.

Det går inte att utesluta att viruset redan finns i vårt samhälle då många fall är milda eller utan symtom

Källa: Joacim Rocklöv, professor på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, och medförfattare till rapporten ”The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus” .