Konfirmandresor

Res gärna - men gör det på ett hållbart sätt

I Stockholms stifts församlingar är det oftast flyg som gäller när konfirmandgrupperna reser till utlandet. Här vore det intressant med motsvarande undersökningar i andra stift för en jämförelse, skriver debattörerna.

I senaste numret av Kyrkans Tidning, nummer 51/51-17, lyfter två pedagoger i Brännkyrka församling den viktiga frågan om hur församlingar väljer att resa med konfirmandgrupper. Är en ökad konfirmandstatistik värd ett sämre klimat frågar de retoriskt. Svaret är givetvis nej. Därför är det gott att läsa om hur församlingen valt att ställa om från flygresor till mer hållbara sätt att bedriva verksamheten. Som stiftsmedarbetare följer vi detta och liknande exempel på lokalt omställningsarbete med stort intresse. Stockholms stift planerar också att aktivt stödja utvecklingen av dylika initiativ framöver.

På samma gång är det angeläget att främja församlingars strävan efter höjda konfirmandtal. I kontakten med en del församlingsmedarbetare möter vi just argumentet att resor lockar konfirmander till verksamheten. Präster, pedagoger och unga ideella ledare vittnar ibland om att en resa till Assisi, Rom, London, Santiago de Compostela eller Berlin bidrar med unika upplevelser och en särskild kvalitet i konfirmandarbetet. Vi ifrågasätter på intet sätt dessa erfarenheter, men samtidigt måste varje församling dra konsekvenserna av klimathotet och ungdomars utbredda klimatoro.

När församlingar väljer att flyga med konfirmandgrupper uppstår ett allvarligt skav mellan ambitionen att bedriva en attraktiv verksamhet och ansvarstagandet för skapelse och medmänniska. Det är en målkonflikt församlingen inte kan komma ifrån, möjligtvis blunda inför. Därför önskar vi få till stånd en dialog om det dilemma många församlingar i Stockholms stift står i. Ja, låt oss prata om utmaningen och tillsammans påbörja en klimatresa i en mer hållbar och trovärdig riktning.

Fast hur utbrett är beteendet och hur vanlig är målkonflikten egentligen undrar kanske någon? Stockholms stift har låtit undersöka saken. År 2015 gjorde hälften av stiftets församlingar utlandsresor med sina konfirmandgrupper.

En del församlingar erbjöd mer än en sådan resa. Av de totalt 48 utlandsresorna skedde 46 med flyg. En uppföljning hösten 2017 visar en i princip oförändrad bild, med 52 utlandsresor totalt varav alla utom 8 företogs med flyg. Svaret på frågan är alltså att beteendet är utbrett och målkonflikten vanlig i Stockholms stifts församlingar. Här vore det intressant med motsvarande undersökningar i andra stift för en jämförelse.

Till Stockholms stifts och alla Svenska kyrkans församlingar vill vi avslutningsvis säga: Fortsätt den goda strävan efter höga konfirmandtal. Ta samtidigt klimathotet och ungdomars klimat-oro på största allvar. Res gärna med konfirmandgrupper, men gör det på ett hållbart sätt. Bara så kan församlingar med trovärdighet gestalta att kristen tro och handling är ett.

Mer inom samma ämne